ДДС при отдаване на имот под наем

Много българи инвестират спестяванията си в имот като целта е да го дават под наем. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи може да ползват данъчен кредит, т.е. платеното ДДС да бъде възстановено. Допълнително разглеждаме въпроса за подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина и един внук.

I Данъчен кредит за жилище, което се дава под наем

Физическо лице ще купи недвижим имот с жилищен кредит. Апартаментът ще се използва за отдаване под наем за нощувки, а приходите ще се облагат чрез Едноличен търговец (ЕТ). Зададени са следните въпроси:

1. Може ли ЕТ да ползва данъчен кредит по реда на Закона за ДДС, ако се регистрира ЕТ и недвижимият имот, закупен от физическото лице се прехвърли с протокол в ЕТ?

2. Дължи ли се данък при евентуална продажба на имота след време или същият може да се отпише с протокол?

По прилагането на Закона за ДДС:

По въпрос №1

При регистриране на търговско предприятие на едноличен търговец не възниква нов правен субект, различен от физическото лице. Едноличният търговец няма собствена правосубектност. Поради тази причина, вещи – движими и недвижими, принадлежащи на физическото лице, не могат да се прехвърлят на предприятието на едноличния търговец с правна сделка (никой не може да договаря сам със себе си).

Според регламентираните в чл. 69 от ЗДДС общи условия за приспадане на данъчен кредит, регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато използва тези стоки и услуги за извършване на облагаеми доставки. Предвид ал. 1, т. 1 от разпоредбата, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки. За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, трябва да е налице пряка връзка между получените от лицето доставки и използването им за извършваните от него такива, за които начислява данък.

По въпрос №2

Когато предмет на доставката е сграда, която не е нова, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. Освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Независимо от горния текст, съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, в случаите на доставка по ал. 3, доставчикът може да избере тя да бъде облагаема.

Ако сградата е нова, при продажба ще са приложими общите разпоредби на ЗДДС и следва да се начисли ДДС.

При условие, че извършите освободена доставка с имота или настъпи изменение в използването на същия, следва да извършите корекция по реда на чл. 79 от ЗДДС в първата хипотеза или чл. 79а от ЗДДС при втората такава.

По прилагането на ЗДДФЛ:

В запитването е поставен въпрос, касаещ чл. 27 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Тази данъчна норма е приложима само за движими и недвижими вещи, които са придобити от физическо лице. Тези вещи впоследствие могат да бъдат включени в имуществото на предприятието на едноличения търговец, когато не са в режим на съсобственост или са част от съпружеска имуществена общност (чл. 27, ал. 1 от ЗДДФЛ). Предвиждането на такава възможност чрез специална норма в закона е, че Търговският закон не допуска раздвояване на физическото лице в качеството му на такова и в качеството му на търговец. На основание тази норма се създава възможност без да се извършват правни сделки, предприятието да включи в активите си вещи, който са му необходими за дейността.

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗДДФЛ в случаите на включване на имуществото в предприятието на едноличния търговец, се съставя протокол, в който се посочва вида на вещта и документално доказаната цена на придобиване.

Тъй като облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец съгласно чл. 26 от ЗДДФЛ се формира по реда на Закона за корпоративното подоходна облагане (ЗКПО), протоколът за въвеждането в активите на предприятието, който изпълнява ролята на първичен счетоводен документ, следва да отговаря на изискванията за документална обоснованост по смисъла на чл. 10 от ЗКПО и чл. 6 от Закона за счетоводството (ЗСч).

Придобитото по този начин имущество се завежда в активите на предприятието на едноличния търговец и участва в предмета на дейност.

Когато физическото лице впоследствие реши да изключи актива от имуществото на търговеца, се приема че физическото лице - собственик на едноличния търговец, извършва с него продажба по пазарни цени. За едноличния търговец се формира облагаем доход, който се определя като разлика между пазарната цена и данъчната стойност – за данъчни амортизируеми активи по ЗКПО.

II Преотстъпване на 60% от данъка за земеделски стопани

За 2017 г. едноличен търговец е подал годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. С нея е декларирано преотстъпване на данък в размер до 60%. Земеделският стопанин счита, че в момента няма нужда от инвестиции в земя или земеделска техника. Поставен е следният въпрос: Може ли до 30 септември 2018 г. да подаде коригираща декларация, в която да намали размера на преотстъпения данък, а дължимият данък да се внесе в бюджета със съответните лихви?

Може ли да се подаде коригираща данъчна декларация

Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60% на лица, регистрирани земеделски стопани. Облекчението върху годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция представлява държавна помощ за земеделски стопани. Условията за преотстъпване са регламентирани в чл. 189б от ЗКПО. Едно от изискванията за да се възползват лицата от тази данъчна преференция, е да инвестират преотстъпеният данък в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на определената в закона дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.

Изпълнението на условията за преотстъпване на данъка на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители по реда на ЗКПО подлежи на последващ контрол от органите по приходите по реда на чл. 110 от ДОПК чрез извършване на проверки и ревизии. В тези случаи може да се констатират нарушения, които да са основание за отказ от правото на преотстъпване на данък и изискване за неговото възстановяване заедно с лихви.

С разпоредбата на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ е допуснато правото при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след 30 април 2018 г. данъчно задължените лица, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.

На това основание имате право да подадете коригираща данъчна декларация, в която да посочите новия размер на дължимия данък, а разликата да внесете със съответната лихва. След 30 септември 2018 г. корекция на декларацията може да се прави по реда на ДОПК след уведомяване на НАП по съответния процесуален ред.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"