ДДС при продажба на имоти в нова сграда

Много собственици на къщи предоставят имота си на строителен предприемач, който строи върху него нова сграда, като срещу това получават няколко апартамента в нея. Тези обезщетения често се продават от собствениците. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това дължи ли се ДДС от собственика на старата къща.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

Съсобственик сте на 4/5 идеални части от дворно място, заедно с втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, избено помещение и гараж. Имотът е придобит през 2003 г. чрез дарение от родител. Същият е използван за жилище, включително и от Вас. Сключен е предварителен договор със строителна фирма за изграждане на нова сграда с уговорено обезщетение, в резултат на което ще получите два или три апартамента. Имате намерение да продадете новопостроените имоти “на зелено” или в “груб вид”, като във втория случай няма да предприемете действия за доизграждането и повишаване на стойността им. Подобни сделки не сте извършвали до настоящият момент и не осъществявате независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:

Ако извършите в качеството на физическо лице, две или три продажби на тези обекти, съобразно тяхното обособяване “на зелено” или “в завършен вид”, ще се считате ли за данъчно задължено лице по ЗДДС?

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС “данъчно задължено лице” по същия закон е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Видно от употребения израз “всяко лице”, в кръга на задължените лица попадат и физическите лица, доколкото извършваната от тях дейност отговаря на критериите за независима икономическа дейност по ал. 2 и не попада в изключенията на ал. 3 на същата разпоредба.

Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, изречение първо определя независимата икономическа дейност като “дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги”. По силата на тази разпоредба всяко лице, било то юридическо (или приравнено на юридическо) или физическо лице, което извършва дейност като производител, търговец, или дейност по предоставяне на услуги попада в кръга на лицата, които извършват независима икономическа дейност. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Каква е съдебната практика?

В ЗДДС не са посочени изрични критерии, според които да се определи дали една дейност се осъществява редовно или по занятие. Преценка за това може да бъде направена при разглеждане на конкретна фактическа обстановка, с оглед всички факти и обстоятелства. Във възприетата до сега практика на Върховния административен съд (ВАС) като критерий за определяне на една дейност като такава по занятие се посочва системното (три или повече пъти за една година) й осъществяване с цел извличане на печалба в свой частен интерес. В този смисъл са и Решение на ВАС № 7301 от 23.05.2012 г. по а.д. № 1394 от 2012 г., Решение на ВАС № 5935 от 26.04.2013 г. по а.д. № 7552 от 2012 г. Така в случаите на продажби на недвижими имоти ВАС е приел, че лицето осъществява дейност редовно, ако извърши три или повече от три продажби в рамките на 12 последователни месеца, с цел реализиране на печалба.

Същевременно Съдът на ЕС (СЕС) в свои решения изтъква, че понятието “данъчно задължено лице” следва да се определя във връзка с понятието за икономическа дейност. Всъщност наличието на такава дейност, подчертава Съдът, обосновава определянето на едно лице като данъчнозадължено. В този смисъл са Решение от 15 септември 2011 г. по съединени дела С-180/10 и С-181/10, точка 43 и Решение от 3 март 2005 г. по дело Fini H, C 32/03, точка 19.

Управлението на имущество икономическа дейност ли е?

Според практиката на СЕС обикновеното упражняване на правото на собственост от неговия титуляр само по себе си не може да се разглежда като икономическа дейност. За разграничаване на дейностите на участник в оборота, действащ като частно лице, които са извън приложното поле на директивата, и тези на оператор, чиито сделки представляват икономическа дейност не са определящ критерий както броя и мащабите на осъществените продажби сами по себе си, така и продължителността на периода, през който са извършени посочените действия или размерът на получените като резултат от тях приходи. Всъщност всички тези обстоятелства могат да се впишат в контекста на управлението на личното имущество на заинтересованото лице (Решение от 15 септември 2011 г. по съединени дела С-180/10 и С-181/10 и Решение от 20 юни 1996 г. по дело Wellcome Trust, C 155/94).

Посоченото не важи, както отбелязва СЕС в решението по съединени дела С-180/10 и С-181/10, когато лицето предприема активни действия за продажбата на имоти като използва средства, подобни на тези, използвани от производител, търговец или доставчик на услуги по смисъла на член 9, параграф 1, втора алинея от Директивата за ДДС. Такива активни действия могат да се изразяват по-конкретно в осъществяването на благоустройствени дейности в имота, както и в използването на изпитани средства за пускане на пазара.

Дължи ли се ДДС за продажбата на имотите?

В запитването е посочено, че имотът върху който ще бъде построена нова сграда, в която ще сте собственик на два или три обекта, с които имате намерение да извършите разпоредителни сделки, e придобит безвъзмездно чрез дарение от родител през 2003 г. Същият е използван за жилище, а не с цел получаване на икономическа изгода. Предвид това и въз основа на изложеното по-горе, считам че, когато физическо лице е придобило недвижим имот, който е използван за лични нужди, а не с цел препродажба и след това извърши разпоредителни сделки с цел осребряване на това имущество, чрез продажба на обекти предмет на обезщетение, същите няма да имат характер на независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС. В такъв случай сделките ще попадат извън обхвата на ЗДДС, физическото лице не следва да се счита за данъчнозадължено лице по ЗДДС, и сделките не формират облагаем оборот за регистрация по чл. 96, ал. 1 от същия закон.

Изключения, ако действате като търговец

В случай обаче, че за продажбата на тези обекти или за някои от тях лицето предприема активни действия за продажбата им, надхвърлящи обикновеното управление на личното имущество, като използва средства, подобни на тези, използвани от търговец - т.е., ако организира продажбите си по начин, присъщ на търговец, така както бе разяснено по-горе, то тези сделки ще попадат в обхвата на ЗДДС, физическото лице ще следва да се счита за данъчнозадължено лице и ще формират облагаем оборот за регистрация по чл. 96, ал. 1 от същия закон.

В този смисъл е писмо изх. №24-02-91#1 от 09.05.2014 г. на зам. изпълнителния директор на НАП. Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"