Дължат ли се здравни вноски от ЕТ без дейност

Много хора се опитват да развиват собствен бизнес като регистрират фирма на свое име. Често обаче, само след няколко години фирмата вече няма никаква дейност, но собственикът не иска да я закрива. Често пък пенсионери изработват малки суми с труда си. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това дължат ли се здравни вноски в тези ситуации.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова и партньори” ООД (www.zaharinova.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина и един внук.

Фзическо лице е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и същевременно с това е регистрирано като едноличен търговец (ЕТ). В тази връзка са поставени следните въпроси:

1. Собственик на ЕООД, което от 2008 г. до 2017 г. няма дейност, трябва ли да внася здравноосигурителни вноски и ако трябва, върху каква сума?

2. ЕТ, което от 2016 г. до 2017 г. няма дейност трябва ли да внася здравноосигурителни вноски и ако трябва, върху каква сума?

Допълнително ще разгледаме и случай, при който физическото лице е пенсионер, който има минимален доход от друга стопанска дейност в размер примерно на 20 лв. в рамките на година. Въпросът е трябва ли физическото лице - пенсионер, да внася здравноосигурителни вноски върху получената сума?

По първи и втори въпрос (ЕТ и ЕООД без дейност):

Кръгът на лицата, подлежащи на задължително социално осигуряване, е определен в чл.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно чл.5, ал.2 от КСО самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Това са лицата обхванати в разпоредбата на чл.4, ал.3, т.1-4 от КСО: лицата, регистрирани като упражняващи занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.

Здравното осигуряване на лицата по чл.4, ал.3, т.2 от КСО (лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества) се осъществява по реда на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО - авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО), и окончателно върху доходите (от дейността като самоосигуряващо се лице и за работа без трудово правоотношение), получени през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по чл.50 от ЗДДФЛ по реда на чл.6, ал.8 от КСО.

В случай, че самоосигуряващо се лице – едноличен търговец или собственик на ЕООД не упражнява трудова дейност в това си качество, не дължи здравноосигурителна вноска по реда на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО.

Следва да се отбележи, че упражняването на трудова дейност на лицата по чл.4 от КСО се установява за всеки конкретен случай в хода на административното производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В тази връзка органите по приходите осъществяват производствата самостоятелно, като при изпълнение на правомощията си, определени в чл.12, ал.1 от ДОПК, те са независими и действат само въз основа на закона.

По трети въпрос (пенсионер с доходи от друга стопанска дейност):

Доходите от друга стопанска дейност се декларират в Приложение № 3 от годишната данъчна декларация (ГДД) по чл.50 от ЗДДФЛ. Тези доходи може да са доста разнообразни. Затова трябва да се има предвид следното:

В хипотезата при която доходът е от авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доход от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори се внасят здравноосигурителни вноски само от лицата, които не подлежат на осигуряване по чл.40, ал.1, 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване. Тези лица са длъжни да внасят вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване (чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО). В този случай, пенсионерът не е задължен да внася здравноосигурителни вноски за своя сметка по реда на чл.40, ал.5 от ЗЗО, тъй като е осигурен здравно от републиканския бюджет. В посочената хипотеза, ако доходът е получен от лице упражняващо трудова дейност в качеството на самоосигуряващо се лице, независимо че е пенсионер, то дължи само авансови здравноосигурителни вноски по реда на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО и не прави годишно изравняване върху този доход.

Когато доходът е от възнаграждение при работа без трудово правоотношение, редът за внасяне на здравноосигурителни вноски е регламентиран в чл.40, ал.1, т.3, букви “а”-”в” от Закона за здравното осигуряване.

Съгласно чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО, вноските за здравно осигуряване за пенсионерите са за сметка на републиканския бюджет. За получаващите пенсии, които полагат труд без трудово правоотношение, се внасят здравноосигурителни вноски, ако полученото от тях възнаграждение за месеца е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната след намаляването му с нормативно признатите разходи. Дължимата от наетото лице част се удържа при изплащане на възнаграждението, независимо, че лицето е осигурено по реда на чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО от републиканския бюджет. В тези случаи сборът от получаваната пенсия и възнаграждението не трябва да бъде по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определен за периода.

Здравноосигурителни вноски за лице, което полага труд без трудови правоотношения и получава пенсия, няма да се дължат само в случаите, при които изплащаната сума, след намаляването й с нормативно признатите разходи, е под минималната работна заплата, и лицето не е осигурено здравно на някое от основанията, изброени в чл.40, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗО (чл.40, ал.1, т.3, т.”а” от ЗЗО).

Как може да проверим здравния си статус?

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус чрез сайта на Националната агенция за приходи с ЕГН, като допълнително трябва да въведат и дата на раждане. Тази промяната се наложи поради влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата и обработването на лични данни.

Чрез електронна услуга на НАП “Здравен статус” гражданите могат да проверят и периодите, за които им липсват здравни вноски. Справка за здравния статус гражданите могат да направят и по телефона с обаждане на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"