Касов апарат за чужда валута и регистрация на онлайн магазин

Някои търговци искат да приемат плащания в чужда валута. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това на какви условия трябва да отговарят фискалните устройства в този случай. До 29 юни онлайн търговците трябва да се регистрират в НАП, затова разглеждаме и случай, при който търговец продава чрез ebay.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Фискално устройство за плащане в чужда валута

Дружеството има запитване от клиенти за изработка на система за платен контрол на достъп до сервизни помещения (тоалетни, бани и др.). Желанието на клиента е системата да приема лева и евро и да връща ресто в български монети. За целта монетният механизъм ще бъде настроен да приема еврова валута с курс към лева 1:2. Цената на услугата ще бъде 1 лев, като за отчитане на приходите ще се използва Фискално устройство за автомат на самообслужване (ФУВАС), който ще отчита направените продажби (както е при кафемашините на самообслежване). При приемане на евро то ще се калкулира по зададения курс. Например: пуска се едно евро, а системата отчита два лева, като се извършва автоматична продажба за един лев и системата връща един лев ресто.

Поставен е следният въпрос: Законово възможно ли е да се смесват двете валути и отчитането им от ФУВАС?

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходи са определени с Наредба №Н-18/2006 г. По отношение на плащане в брой с чуждестранна валута на територията на страната във Валутния закон (ВЗ) не се съдържа изрична разпоредба. От друга страна, за тези плащания е валиден принципът, съдържащ се в чл.2, ал.1 на ВЗ, по силата на който всички действия, сделки и плащания между местни и чуждестранни лица се извършва свободно, доколкото в закона не е предвидено друго.

В §1 от допълнителните разпоредби към Наредба № Н-18/2006 г. на Министерството на финансите с ДВ, бр.111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г. е въведена точка 12, с която се уточнява, че "автомат на самообслужване" е устройство, позволяващо на потребител да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен характер.

В случая се касае за система за платен контрол до сервизни помещения (тоалетни, бани и др.) на монетен принцип, отговарящ на спецификите на „автомат на самообслужване”, определени с §1, т.12 от допълнителните разпоредби към Наредба № Н-18/2006 г. на МФ. В този случай продажбите следва да бъдат регистрирани от фискално устройство, вградено в автомата за самообслужване, като същото задължително следва да има техническа възможност за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите и по този начин да подава информация за дневните си обороти.

Основното предназначение на фискалните устройства е регистрация и отчитане оборотите от извършваните продажби на стоки и услуги в търговските обекти на задълженото лице.

Програмирането и регистрирането на конкретен вид стока или услуга като артикул (с точно наименование и програмирана цена) или артикулна подгрупа (обобщено наименование) трябва да бъде извършено в съответствие с разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.

Следва да се има предвид разпоредбата на чл.26, ал.4 от Наредба №Н-18/2006 г., съгласно която за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, всички регистрирани и натрупани суми във фискалните устройства се изразяват в левове и стотинки, поради което за случаите на плащания във валута сумите се преизчисляват и натрупват в левовата им равностойност.

ФУВАС като вид фискално устройство е необходимо да отговаря на определени функционални и технически изисквания. В разпоредбата на чл.8, ал.1 е указано, че фискалните устройства трябва да отговарят на:

1. функционалните изисквания съгласно приложение №1, и

2. техническите изисквания съгласно приложение №2.

Съгласно Приложение №2 към чл. 8, ал.1, т.2 „Технически изисквания към фискалните устройства”, раздел VIIа „Специфични изисквания към ФУВАС“, т.1, б.„в“, ФУВАС, което е със свидетелство за одобрен тип от Български институт по метрология (БИМ), трябва да представлява пломбиран блок, който да има най-малко три интерфейса, разположени под заключения корпус на автомата, като единият следва да е за приемане и предаване на обменяната информация между разплащателния и управляващия блок на апарата за самообслужване. Връзката между ФУВАС и апарата на самообслужване следва да се осъществи с помощта на вграден в устройството интерфейсен адаптер, съответстващ на типа на разплащателния блок на автомата на самообслужване.

От цитираните по-горе законови разпоредби може да се направи извод, че чрез ФУВАС от одобрен тип от БИМ технически е възможно разпознаване на вида на валутата, пусната в монетния механизъм.

Съгласно чл.15, ал.1 от Наредба №Н-18/2006 г. всеки производител или вносител на фискални устройства (ФУ) е длъжен да продава и/или разпространява ФУ само от одобрен тип и с определен гаранционен срок.

Следва да се изиска официален отговор от Българският институт по метрология, както и от съответния производител на ФУВАС дали е налице одобрен тип на ФУВАС, годен за вграждане в описаният в запитването автомат на самообслужване за достъп до сервизни помещения.

II Регистрация на търговец, който продава през ebay

Фирмата осъществява електронна търговия чрез чужди платформи – amazon, ebay и др. Няма собствена платформа или хостнат магазин. Продава само през упоменатите чужди платформи. Клиентите заплащат с дебитна, кредитна карта или чрез PayPal. В Амазон плащат на амазон, който превежда парите по банков път, а в Ebay заплащат директно през системата PayPal.

Поставен е следният въпрос: Трябва ли дружеството да подаде информация в НАП съгласно приложение №33 към чл.52м, ал.1 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин?

Съгласно чл.118, ал.4, т.8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Министърът на финансите издава наредба, с която се определят изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.

Съгласно §1, т.87 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗДДС, "електронен магазин" е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

По смисъла на чл.52м, ал.1 от Наредба № Н-18/2006 г., лице, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на ДОПК чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на Националната агенция за приходи, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение №33.

Предвид така посочените текстове на ЗДДС и Наредба №Н-18/2006 г., за дружеството е налице задължение за подаване на информация по реда на чл.52м, ал.1 от Наредбата.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"