Кога се дължи ДДС за храна с изтекъл срок

Все повече българи започват свой частен бизнес, като често това е свързано с производство и доставка на храни. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи бракът се признава за разход и дължи ли се ДДС за храни с изтекъл срок на годност.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова и партньори” ООД (www.zaharinova.com). От края на май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина и един внук.

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е с предмет на дейност производство на сладкарски изделия. Производството се осъществява в сладкарски цех, а дистрибуцията се извършва от собственика на дружеството. Клиентите са различни търговски обекти. Собственикът прави устна договорка с търговците да им поема брака – ако търговецът не продаде продукцията до изтичане срока й на годност, тя се връща на производителя. В тези случаи ЕООД бракува върнатата продукция поради изтичане срока на годност.

Поставени са следните въпроси:

1. Какъв документ трябва да издаде производителят на търговеца за върнатата стока?

2. Продукцията с изтекъл срок на годност, върната от търговеца на производителя, данъчно признат разход ли е за производителя и приложим ли е специалния ред за третиране брака на материални запаси, заложен в чл. 28, ал. 3, т. 3 от ЗКПО?

3. Приложим ли е чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС, т.е. производителят да не прави корекция по чл. 79 в случай на брак поради изтичане срока на годност?

4. Какви документи са необходими, за да бъде доказан бракът, освен протокола за брак?

Бракът признава ли се за разход?

По силата на чл. 28, ал. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси. Изключения от тази разпоредба са въведени в ал. 3 на чл. 28 от с.з., а именно:

1. непреодолима сила;

2. технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;

3. изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;

4. липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за храните (ЗХ) съществува изрична забрана за търговците на храни да предлагат на пазара храна, която не е безопасна за консумация от потребителите, уврежда или може да увреди здравето на хората и такава, която не е годна за консумация от хора. В параграф 1, т. 34 от ДР на ЗХ се съдържа легална дефиниция на понятието “негодна храна за консумация от човека”, като се включва и такава с “изтекъл срок на трайност”.

По силата на чл. 20 и чл. 21а от ЗХ, търговците на храни следва да водят счетоводството си по такъв начин, че във всеки момент да са установими характеристиките, в т.ч. срокът на годност и местонахождението на храните.

Какви документи са необходими?

На основание чл. 10, ал. 1 от ЗКПО, счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно стопанската операция. Независимо от това как ще бъде наречен документът: Акт за брак, Протокол за бракуване, Обяснителна записка и т.н., той следва да съдържа реквизитите, посочените в чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството (ЗСч), от който да е видно предмета, натуралното и стойностното изражение на стопанската операция, както и всяка допълнителна информация, потвърждаваща основанието за брак.

Изискванията към реквизитите на първичния счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, са определени в чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството. Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ЗСч при условие, че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват (чл. 10, ал. 2 от ЗКПО).

При условие, че са изпълнени посочените по-горе изисквания ще може да се приеме, че са налице изискванията на чл. 28, ал. 3, т. 3 от ЗКПО. При доказани основания за извършване на брак на стоки поради изтекъл срок на годност те ще са данъчно признат разход.

На основание чл. 37, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс всички доказателства, относно наличие на обстоятелства за брак в резултат на изтичане срока на годност, подлежат на конкретна проверка и обективна преценка и анализ от органа по приходите, съвкупно с установените при административното производство данни и факти.

Нова фактура или корекция?

Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 4 от ЗДДС “За доставка на стока за целите на този закон се смята и: фактическото предоставяне на стока на лице, което действа от свое име и за чужда сметка.” В чл. 25, ал. 3, т. 1 се определя, че данъчното събитие възниква “на датата на фактическото предоставяне на стоката”.

Съгласно чл.115 от ЗДДС при изменение на данъчната основа или разваляне на доставката се издава известие към фактура. Предвид това, развалянето на договора, по силата на който е следвало да извършите доставка, за която сте издали фактура, е основание за издаване на кредитно известие по смисъла на чл.115 от ЗДДС.

В случай, че няма извършено плащане от клиента, но има издадена фактура, същата следва да се анулира на основание и по реда на чл. 116 от ЗДДС, като издадена без основание. Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

При положение, че има издадена фактура и извършено плащане, следва да се издаде кредитно известие. На основание чл. 115, ал. 3 при намаление на данъчната основа или при разваляне на доставката се издава кредитно известие.

Кредитното известие задължително съдържа:

1. номера и датата на фактурата, към която е издадено известието

2. основанието за издаване на известието.

Известието се издава най-малко в два екземпляра – за доставчика и за получателя.

Дължи ли се ДДС за брака?

Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи ДДС в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период (чл. 79, ал. 4 от ЗДДС).

Законът е предвидил някои изключения от горните разпоредби като на основание чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на “брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт”.

За да е приложима хипотезата на чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС следва да са изпълнени две предпоставки:

- да съществува документално доказана връзка между бракуваното количество и определена партида стоки. Изпълнението на това условие се установява, като в протоколите за брак се посочи конкретната партида, подлежаща на бракуване, и същевременно, водената от лицето счетоводна отчетност дава възможност за контрол на изписването на материалните запаси по партида.

- бракът на стоките да е в резултат на изтичане срока на годност, определен съгласно изискванията на нормативен акт.

В случай, че бракувате стоки, поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт, ще е приложима разпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС. За да бъде приложено това изключение, освен протокол за бракуването на храните, който съдържа подробна информация за обстоятелствата, налагащи бракуването, следва да притежавате и други документи. Те трябва да удостоверяват допустимите норми за брак при съответната дейност. Необходимо е също така да притежавате и документи, които доказват от коя партида са бракуваните продукти, кога точно са произведени и доказателства за съхранение, предаване, унищожаване негодна храна за консумация от човека др. Ако не са спазени изискванията на чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС следва да приложите разпоредбите на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"