Кога хазната връща ДДС по европроекти

Все повече български компании и юридически лица с нестопанска цел печелят проекти, финансирани от фондовете на ЕС. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи може да се ползва данъчен кредит по ДДС при изпълнението на проекти, финансирани от Оперативните програми на ЕС.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова и партньори” ООД (www.zaharinova.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина и един внук.

Юридическото лице XYZ е с нестопанска цел и е регистрирано по ЗДДС. В началото на месец март 2018 г. XYZ получава одобрение на 3 проектни предложения по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, както следва:

1. “Създаване на условия за развитие на предприемачеството в Югоизточен район” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа на предприемачеството” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Основната цел на процеса е да бъдат създадени подкрепящи и благоприятни условия за развитие на предприемачеството и насърчаването на самостоятелна стопанска дейност, като инструмент за създаване на нови работни места и за подобряване начина, по който функционира пазара на труда в региона. XYZ е водеща организация в изпълнението на проекта.

2. “Социално предприемачество за социална интеграция в община ABC” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Развитие на социалното предприемачество” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Основната цел на проектното предложение е да бъдат създадени условия за социално включване и професионална интеграция на 20 представители на уязвими групи в общината чрез подходящи обучения и достъп до заетост. Водеща организация е общината, а XYZ е партньор в изпълнението на проекта.

3. “Социално предприемачество – решение за преодоляване на бедността” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Развитие на социалното предприемачество” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Водеща организация е ЕООД, а XYZ е партньор в изпълнението на проекта.

Предвид факта, че XYZ е регистрирано по ЗДДС лице, в бюджета на сдружението и по трите проекта ДДС, не е включен и съответно не се възстановява от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

Поставени са следните въпроси:

Трябва ли XYZ да ползва правото на приспадане на данъчен кредит за придобитите стоки и услуги по горецитираните проекти или следва сделките, извършвани по тях да се тълкуват като освободени доставки по смисъла на чл. 44, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДДС и не е налице право на приспадане на данъчен кредит?

В кои случаи има право на данъчен кредит:

Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), възниква и се упражнява по общите правила на чл. 69, при ограниченията на чл. 70 и при условията на чл. 71 от закона.

На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта, за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето, по силата на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.

Облагаеми и освободени доставки:

Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго (чл. 12, ал. 1 от ЗДДС). Изключенията са посочени в Глава четвърта - “Освободени доставки и придобивания” от закона. Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗДДС, освободена доставка е:

1. доставката на стоки и извършването на услуги от организациите по чл. 39, 40, 41 и 42, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност;

2. доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или използвани за постигане на поставените цели;

3. доставката на стоки и предоставянето на услуги от организациите по т. 2 в полза на членовете им срещу членски внос, определен в съответствие с правилата на тези организации;

4. предоставянето от самостоятелни групи лица, чиито дейности са освободени или не са облагаеми с данък, на услуги на членовете им, които са пряко необходими за осъществяване на тяхната дейност, когато групите изискват от своите членове само възстановяване на дела им от общите разходи.

Изброените по-горе доставки са освободени, доколкото не водят до нарушаване на правилата за конкуренцията.

За какво се използват стоките и услугите:

По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит, за получените от лицата стоки и услуги, във връзка с изпълнение на дейностите, които са финансирани по проекти, следва да се има предвид следното:

Право на приспадане на данъчен кредит ще е налице само ако във връзка със съответните проекти се осъществяват облагаеми по смисъла на ЗДДС доставки. Както е посочено по-горе, право на приспадане на данъчен кредит се упражнява, когато регистрираното лице извършва облагаеми доставки.

Ако при реализирането на проектите, XYZ не осъществява облагаеми доставки, за получените стоки и услуги във връзка с проектите няма да възникне право на приспадане на данъчен кредит.

За XYZ може да е налице хипотезата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДС. Регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

С оглед на гореизложеното, правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от извършваните от лицето доставки, за които се използват получените стоки и/или услуги.

Когато регистрираните по закона лица използват закупените от тях стоки или услуги за извършване на освободени доставки или за дейност, която не е “независима икономическа дейност”, за платения данък не възниква основание за приспадане.

Независимо от гореизложеното, следва да имате предвид, че периодът за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит е определен в разпоредбата на чл. 72 от ЗДДС. Регистрирано по ЗДДС лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода, като включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период и посочи документа по чл.71 в дневника за покупките по чл.124 за съответния данъчен период.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"