Данъчен консулт на "Труд": Осигуровки за шеф, който работи и по трудов договор

Много управители на фирми работят и на трудов договор към друго търговско дружество. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на осигуровки в тези случаи.

Управител на “X” ЕООД поради намаляване на обема на работа в дружеството възнамерява да започнете работа по трудов договор в друго дружество. Договорът с “X” ЕООД няма да бъде прекратен и ще продължи да упражнява дейност като управител на половин работен ден срещу възнаграждение. Поставени са следните въпроси:

1. Трябва ли да уведоми НАП, че упражнява дейност като управител на половин работен ден и как трябва да се попълнят декларациите образец №1 (приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба №Н-8/2005 г.) и образец №6 (приложение №4 към чл.2, ал.2 от Наредба №Н-8/2005 г.)?

2. Каква е поредността на декларираните доходи, с оглед ограничаването им до максималния месечен осигурителен доход?

3. Трябва ли да информира работодателя за това, че е управител на “X” ЕООД?

По първи въпрос:

Управлението на дружество с ограничена отговорност (ООД и ЕООД) е регламентирано в чл. 135-147 от Търговския закон (ТЗ). Органи на дружеството са общото събрание и управителя (управителите). Управителят може да не е съдружник. Общото събрание избира управителя и определя възнаграждението му. По отношение на ЕООД-та въпросите от компетентността на общото събрание се решават от едноличния собственик, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

Продължителността на работното време е част от съдържанието на трудовия договор и се определя съобразно Кодекса на труда (КТ). Уговарянето на работа през определени дни от месеца и/или за непълно работно време е правна възможност, предвидена в КТ.

За договорите за управление не се подават уведомления в НАП на основание Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ (Наредба №5/2002 г.), тъй като нормите на трудовото право, в частност на чл.62, ал.3 и ал.4 от КТ не намират приложение при този вид договори.

Осигуряването на управителите на дружества се извършва по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО - задължително за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Осигуровките за държавното обществено осигуряване (ДОО) се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, определен съгласно Приложение №1 към ЗБДОО за съответната година, и върху не повече от максималния месечен осигурителен доход.

Лицата, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурени за фонд “Пенсии” на ДОО, с изключение на тези, осигуряващи се по чл.4б от КСО, задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. Здравните вноски за управителите на дружества се дължат върху дохода, върху който се внасят вноски за ДОО.

Съгласно чл.2, ал.2, т.2 от Наредба №Н-8/2005 г. работодателите подават в НАП декларация по образец №6. В декларацията се вписва общият размер на сумите за дължимите вноски за ДОО, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), здравно осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (фонд ГВРС) за всички лица, подлежащи на осигуряване.

В случая в декларация образец №6 трябва да се впишат дължимите осигуровки за управителя на дружеството върху доход, не по-малък от минималния осигурителен доход.

Съгласно чл.2, ал.1, т.2 от Наредба №Н-8/2005 г. работодателите подават в НАП декларации по образец №1. В декларациите се вписват ЕГН, имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход, осигуровките за осигурените лица, вноските за фонд ГВРС, облагаемият доход и данъкът върху дохода.
Указания за попълване на декларация образец №1 “Данни за осигуреното лице” има в приложение №1 към Наредба №Н-8/2005 г. Точка 16 “Дни в осигуряване - общо” на декларация образец №1 се попълва както следва:

- в позиции 1 и 2 се вписва общият брой работни дни в осигуряване,
- в позиция 3 - законоустановеното работно време за длъжността и
- в позиция 4 - дневното договорено работно време в часове на осигуреното лице.

Лицата с вид осигурен 10 (в т. ч. управителите на дружества) попълват 0 в позиции 3 и 4 на т.16 “Дни в осигуряване - общо “.

По втори въпрос:

Съгласно чл.6, ал.11 от КСО, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл.4 от кодекса, осигуровките се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния осигурителен доход, по следния ред: 

1. доходи от дейности на лицата съгласно последователността, посочена в чл.4, ал.1 и ал.10 (в т. ч. доходи от трудово правоотношение и от дейност като управител на дружество);

2. доходи от обезщетения, изплащани по КТ или по специални закони, върху които се дължат осигуровки;

3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;

4. доходи за работа без трудово правоотношение.

Според чл.4, ал.1, т.1 от КСО, работниците и служителите подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Осигуровките се дължат върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и върху не повече от максималния осигурителен доход. Осигуровките за ДЗПО и здравните вноски се внасят върху дохода, върху който се дължат вноски за ДОО.

В случая, ако управителят започне работа и по трудов договор, осигуровките трябва да бъдат внасяни върху сбора от осигурителните доходи в поредността по чл.4, ал.1 от КСО, която определя упражняването на трудова дейност по трудов договор като първо по ред основание за внасяне на осигуровки (чл.4, ал.1, т.1 от КСО), а на следващо място е полагането на труд като управител на дружество (чл.4, ал.1, т.7 от КСО).
Месечният осигурителен доход трябва да бъде ограничен от осигурителя “X” ЕООД.

По трети въпрос:

Според чл.4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ), когато лице упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл.4, ал.1 и/или ал.3, т.5 и т.6 от КСО, то декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигуровки, като се спазва поредността, определена в ч.6, ал.11 от КСО.

Ако месечният осигурителен доход по трудовия договор достигне максималния осигурителния доход, осигуровки за дейността като управител не се дължат. За съответния месец “X” ЕООД трябва да подаде декларация образец №1, като посочи дните в осигуряване в т.16.4 “Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж” (основание чл.3, ал.9 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г.).

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт