Данъчен консулт на "Труд news": Облагане на доходи от търговия с акции в чужбина

Много хора купуват и продават акции на финансови пазари извън страната. Освен това получават и дивиденти за акциите, които притежават. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за облагане на получените доходи от дивиденти и от търговия с акции.

Българин през последните пет години е извършил покупка на акции от дружества чрез банка, която действа като борсов посредник. През същите години той е извършил и продажба на вече закупените акции. Продажбите са осъществени на пазар в САЩ, който не е регулиран пазар по смисъла на чл.152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите и финансовите инструменти. Има положителна разлика между сумите, получени от продажба, и сумите, платени за покупка на акции. За същия период човекът е получавал и дивиденти от дружествата, чиито акции притежава. Поставени са въпросите:

1. Трябва ли доходът от продажба на акции да се декларира с годишна данъчна декларация (ГДД)? Облагаем ли е този доход и каква е данъчната ставка?

2. Платените такси на банката за покупка на акции трябва ли да се включат в цената на придобиване на акциите?

3. Трябва ли доходите от дивидент да се декларират с ГДД, в кое приложение и каква е ставката на данъка?

4. Притежаваните акции към края на календарната година трябва ли да се декларират с ГДД и в кое приложение?

I Облагане на доходи от търговия с акции

Според чл.12, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Доходите от продажба или замяна на дялове представляват облагаем доход за физическите лица, освен в случаите, когато са освободени от облагане по силата на закон. На основание чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на пар.1, т.11 от допълнителните разпоредби (ДР) на закона.

Съгласно б. “а”, т.11, пар.1 от ДР на ЗДДФЛ “разпореждане с финансови инструменти” за целите на чл.13, ал.1, т.3 са сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл.152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала.

Доходите от сделки с акции, които не са в обхвата на цитираната законова норма, подлежат на облагане по реда чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ. Облагаемият доход от продажба на акции е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.
Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив - чл.33, ал.4 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ, продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари. Тук не се включва заплатена такса във връзка с реализиране на продажбата.
При определяне цената на придобиване на акциите трябва да се имат предвид разпоредбите на чл.33, ал.6 от ЗДДФЛ.

Платената такса на банката във връзка със закупуване на акциите не може да се включи към цената на придобиване. Включва се само сумата, заплатена на продавача за придобиването на акциите, която е документално обоснована. Разходите, които лицата са направили във връзка с покупката, заплатени под формата на такси или комисионни на трети лица, не се включват.

Съгласно чл.34 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество, в т. ч. и от продажба/замяна на акции, е облагаемият доход, формиран по реда на чл.33 от същия закон, придобит през данъчната година. Във връзка с определяне датата на придобиване на дохода следва да се има предвид нормата на чл.11, ал.2 от ЗДДФЛ, според която при продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл.33, ал.3 доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.

II Деклариране на доходите

Доходите от прехвърляне на права или имущество се облагат само годишно при подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ. Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл.28.

Придобитите доходи от продажбата на акции се декларират в приложение №5. ГДД се подава от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

В конкретния случай не е изяснено закупените акции от чуждестранни юридически лица ли са или от местни юридически лица. При продажба на акции от чуждестранни юридически лица полученият доход е доход от чужбина. При условие че има удържан данък в съответната страна, следва да се вземат предвид и нормите на спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с държавата, на която е местно чуждестранното юридическо лице. Съответно, освен приложение №5 към ГДД, за избягване на двойното данъчно облагане ще следва да се подадат приложение №9 или №9 и №10, в зависимост от приложимия метод за избягване на двойното данъчно облагане.

Притежаваните акции и дялови участия в дружества с място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина, които са налични към 31 декември на данъчната година, се декларират в приложение №8 към ГДД.

Съгласно пар.1, т.5 от ДР на ЗДДФЛ “дивидент” е:

а) доход от акции;

б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;

в) скрито разпределение на печалбата.

Облагането на доходите от изплатен дивидент е уредено в чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ. С окончателен данък се облагат доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни или чуждестранни физически лица от източник в България, като данъкът се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент. Размерът на данъка върху дивидента е 5%, съгласно чл.46, ал.3 от ЗДДФЛ.

Според чл.65, ал.2 от ЗДДФЛ предприятието-платец на доход от дивидент е задължено да удържа и внася данъка върху дивидента в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.

В хипотезата на получен доход от дивидент от местни юридически лица, физическото лице - получател на дохода, не подава ГДД по чл.50 от закона.

Когато дивидентът е изплатен от чуждестранно лице, следва да се има предвид разпоредбата на чл.67, ал.4 от ЗДДФЛ, а именно, когато доход, подлежащ на облагане с окончателен данък, е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл.46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл.50 с приложение №8.

За данъчните години, в които човекът вече е подал ГДД, за да се извърши корекция и да се добавят горепосочените доходи, предвид че срокът за корекция е изтекъл, следва да уведоми ТД на НАП по постоянен адрес за необходимостта от коригиране по реда на чл.103 от ДОПК.

За годините, в които няма подадена ГДД, не е налице техническа пречка да се подаде такава.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт