Данъчeн консулт на "Труд news": Облагане при дистанционна работа за компания извън ЕС

Много българи работят онлайн за фирми извън ЕС. Затова в рубриката на „Труд news“ „Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това необходима ли е регистрация по ДДС при достигане на посочения в закона оборот за задължителна регистрация по ДДС.

На българин му предстои да бъдете нает от компания, регистрирана в САЩ, която няма български офис. Дейността е свързана с разработването на софтуер. Българинът няма сключен трудов или граждански договор. Ще му плащат всеки месец за извършената работа. Зададен е въпросът: Налага ли се българинът да плаща ДДС (като самоосигуряващо се лице или ЕООД) при достигане на облагаем оборот, когато услугата се извършва онлайн на територията на България и е предназначена за компания в САЩ, и извършената услуга се ползва там?

I Правила за регистрация по ДДС

Дейността на българина като физическо лице, нерегистрирано по Закона за ДДС, ще бъде свързана с услуги, предоставяни на фирма, която е позиционирана в САЩ.

На основание чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от 12 последователни месеца преди текущия е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка.

Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

Правилото за определяне мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя, съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС.

При определянето на лицата като данъчно задължени или данъчно незадължени следва да се има предвид Регламент за изпълнение № 282/2011 за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС.
В чл.18, параграф 3 от регламента е посочено, че освен ако не разполага с информация за противното, доставчикът на услуги може да счита, че получател извън ЕС има статут на данъчнозадължено лице:

а) ако получи от получателя удостоверение, издадено от компетентния данъчен орган на получателя, в потвърждение на факта, че извършва стопанска дейност, с цел да му се предостави възможност да получи възстановяване на ДДС по силата на Директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота — правила за възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на Общността; 

б) когато получателят не разполага с това удостоверение, ако доставчикът разполага с идентификационния номер по ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, или с всяко друго доказателство за това, че получателят е данъчнозадължено лице и ако доставчикът извърши проверка в разумна степен на точността на информацията, предоставена му от получателя, с помощта на обичайните търговски мерки за сигурност като мерките, свързани с проверките на самоличността и на плащанията.

Ако са налице доказателства, че получателят на доставката е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение на доставката на услугата се определя по чл.21, ал.2 от ЗДДС и тази доставка на услуга – разработка на софтуер, е с място на изпълнение там, където е установен получателят, т.е. на територията на САЩ.

При доставки на услуги за данъчно задължено лице от трета държава по разработване на софтуер, българинът, като доставчик няма да формира оборот за задължителна регистрация, тъй като доставките не са с място на изпълнение на територията на страната.

II Фирмата не е регистрирана по ДДС

Ако не са налице доказателства, че фирмата от САЩ е данъчно задължено лице, е приложима разпоредбата на чл.21, ал.6 от ЗДДС, при осъществяване на доставки на услуги, извършвани по електронен път.

Съгласно посочената разпоредба мястото на изпълнение при доставка на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получателят е данъчно незадължено лице, е мястото, където това лице е установено, има постоянен адрес или обичайно пребиваване.

При определяне вида на услугата и дали същата представлява услуга, извършвана по електронен път, следва да се съобразите с определението в параграф 1, т.14 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, съгласно което „услуги, извършени по електронен път“ са услугите, предвидени в Приложение II на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на ДДС и чл.7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.

Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път.

Доколкото българинът не извършва доставка на софтуер, а извършва услуги по разработка на софтуер, то извършваната услуга не попада в обхвата на услуги, извършвани по електронен път и следва да се съобрази разпоредбата на чл.21, ал.5 от ЗДДС.

При условие че получател на доставката е данъчно незадължено лице от трета страна, мястото на изпълнение на доставката ще се определи по реда на чл.21, ал.5 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, когато са налице едновременно следните условия:

1. получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън ЕС;

2. доставяните услуги попадат сред изброените в б. „а”- „н”;

В чл.21, ал.5, т.2, б. „в“ от ЗДДС са посочени доставките на услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, счетоводители, юристи и други подобни услуги, включително услугите по изработка, преработка или доработка на софтуер.

При такава доставка мястото на изпълнение е извън територията на страната.

Тъй като услугата, която ще извършва е с място на изпълнение извън територията на страната, тя не участва при формиране на оборота за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт