По-малък данък печалба при инвестиция във ферма

Много земеделски стопани инвестират средства в обновяване на използваните в дейността сгради. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това при какви условия те могат да намалят корпоративния си данък с до 60%.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

“X” АД е регистриран земеделски стопанин. Дружеството произвежда, изкупува и търгува с продукти от животински и растителен произход. “X” АД има свинекомплекс, като отглеждането на животните се осъществява в специализирани помещения. Дружеството преотстъпва корпоративен данък съгласно чл.189 б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) (намалява данъка с до 60%, ако инвестира преотстъпената сума в нови сгради).

През годината е направена инвестиция в обновяване на няколко съществуващи селскостопански сгради, в които се отглеждат животните. Подменени са напълно покривите на сградите, като разходите са над 50% от новата стойност на сградите. С разходите са увеличени стойностите на съответните сгради. Поставен е въпросът: Изпълнени ли са условията за преотстъпване по чл.189б от ЗКПО, след като преотстъпеният корпоративен данък е инвестиран за обновяване на сгради?

Данъчното облекчение по чл.189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60% на регистрирани земеделски стопани за данъчната им печалба от производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията по чл.189б, ал.2, т.1-9 от ЗКПО. Разпоредбите на т.1 и т.8 на чл.189б, ал.2 изискват преотстъпеният данък да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването, както и тези активи да не заместват съществуващи активи.

ЗКПО не дефинира понятието “нов”, поради което то следва да се тълкува в общоприетия му смисъл съгласно правилата на чл.46, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). В общоприетия му смисъл понятието “нов” означава: който е направен, купен или е възникнал неотдавна или за пръв път; който е запазил първоначалния си вид, не се е изхабил. Доколкото в случая се касае не за строеж на нова сграда, а за обновяване на съществуваща, въпросът се свежда до това дали обновена сграда може да се разглежда като нова. Този въпрос трябва да бъде разгледан в неговата взаимовръзка с условието по чл.189б, ал.2, т.8 от ЗКПО, а именно, че активите, в които се инвестира преотстъпеният данък, не може да заместват съществуващи активи. ЗКПО не съдържа правила за това кога даден актив замества съществуващ, но това условие е въведено в закона, за да се осигури съответствие на данъчната схема за подпомагане с разпоредбите на Регламент (ЕО) №1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) №70/2001 (отм.). В чл.4, т.7, б.”г” от посочения регламент е предвидено, че помощ не може да бъде предоставяна по отношение на обикновени заместващи инвестиции. В чл.2, т.17 на регламента, където е постановено, че “заместваща инвестиция” означава инвестиция, с която съществуваща сграда или машина, или части от нея само се заменя с нова, съвременна сграда или машина без увеличение на производствения капацитет с минимум 25% или без фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология. За заместващи инвестиции не се считат събарянето на селскостопански сгради с възраст 30 години или повече и замяната им със съвременни сгради, както и основното обновяване на селскостопански сгради. Обновяването се счита за основно, когато разходите за него възлизат на минимум 50% от стойността на новата сграда.

Регламент (ЕО) №1857/2006 вече е отменен, като съгласно §17 от ПЗР на ЗИДЗКПО (изм. ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) действащото към настоящия момент данъчно облекчение по чл.189б от ЗКПО е съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) №702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС) №1857/2006 на Комисията.

В новия Регламент (ЕС) №702/2014 няма норма, аналогична на чл.4, т.7, б.”г” от Регламент (ЕО) №1857/2006 (отм.), не е налице и определение на понятието “заместваща инвестиция”. В тази връзка следва да се посочи, че според Определение на Съда на ЕС по дело C-481/17 от 30.05.2018 г. при предоставяне на държавна помощ държавите членки могат във вътрешното си право да поставят по-рестриктивни условия за ползване на помощта. Казано с други думи, съдържащото се в ЗКПО условие за недопускане на заместваща инвестиция не компроментира действащата данъчна схема за подпомагане.

При липсата на регламентация на понятието “заместваща инвестиция” в действащото сега общностно право, както и предвид това, че ограничението за извършване на такава инвестиция е въведено в ЗКПО, за да бъдат спазени изискванията на Регламент (ЕО) 1857/2006 (отм.), то дефиницията в чл.2, т.17 от този регламент, следва да се използва и към настоящия момент.

Отговор на въпроса за преотстъпване на данъка се съдържа в становище на изпълнителния директор на НАП с изх. №91-00-242 от 24.11.2011 г. Направен е извод, че условието за инвестиране на данъка в нови сгради, които не заместват съществуващи, ще се смята за изпълнено, когато:

- е извършено събаряне на селскостопански сгради с възраст 30 години или повече и те са заменени със съвременни сгради, или

- е извършено основно обновяване на селскостопански сгради, като обновяването се счита за основно, когато разходите за него са минимум 50% от стойността на новата сграда, и

- е налице увеличение на производствения капацитет с минимум 25% или е налице фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология, и

- обновяването или подобрението на сгради е пряко свързано със земеделската дейност.

Това становище е актуално и към настоящия момент тъй като тези законови изисквания не са променени.

Изискванията на чл.189б, ал.2, т.1 и т.8 от ЗКПО при инвестиране на преотстъпения данък за обновяване и разширяване на съществуващи сгради ще бъдат удовлетворени, когато са изпълнени гореизброените условия, разгледани в писмо изх. №91-00-242 от 24.11.2011 г. на НАП. В случая не може да се даде категоричен отговор дали при обновяване на съществуващите сгради, пряко свързани със земеделската дейност, са изпълнени условията за инвестиране, тъй като не е изяснено дали подобрението на сградите ще доведе до увеличение на производствения капацитет с минимум 25% или до фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология.

За да бъде признато правото на преотстъпване на корпоративен данък по чл.189б от ЗКПО, е необходимо да бъдат изпълнени и останалите изисквания на тази разпоредба, както и общите изисквания на глава двадесет и втора, раздел I (чл.166-173) и на чл.182, ал.5 от ЗКПО.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт