Банките готови за стрес тестовете на ЕЦБ

Активите им възлизат на 105,6 млрд. лв., което е ръст със 7,9% на годишна база

Печалбата на банковата система през 2018 г. е 1,68 млрд. лв.

Българската народна банка оповести надзорните данни за състоянието на кредитните институции към края на 2018 г. Банковата система запазва висока ликвидност и е добре капитализирана. Публично наличната информация показва, че прегледът на качеството на активите и стрес тестовете във връзка с установяването на тясно сътрудничество с Европейската централна банка, които ще обхванат именно състоянието към посочения момент, ще бъдат успешно преминати.

Една от тенденциите, които се запазиха през 2018 г., е за консолидация в сектора. Предстои придобиването на “СосиетеЖенерал Експресбанк“ АД от „Банка ДСК“ ЕАД и на Банка Пиреос България АД от Юробанк България АД. В резултат от това ще настъпят сериозни размествания сред петте най-големи банки в страната. Лидер ще бъде ДСК, която ще изпревари дългогодишния лидер УниКредит Булбанк АД, докато Юробанк ще изпревари Първа инвестиционна банка АД и ще се намира в непосредствена близост до Обединена българска банка АД, която преди това се сля със СИБанк. В следствие от това ще нарасне концентрацията както на пазара като цяло, така и на отделни негови сегменти. Съчетано с липсата на нови участници, това вероятно ще допринесе за засилване на пазарната позиция на банките спрямо техните клиенти, тоест за по-високи цени на банковите услуги.

Банковата система като цяло

Активите на банковата система възлизат на 105,6 млрд. лв., което означава, че темпът на растеж на годишна база е 7,9%. Отпуснатите кредити и аванси са в размер 89 млрд. лв., т.е. нарастването е с почти 7,5 млрд. лв. Кредитите за нефинансови предприятия са 34,9 млрд. лв. и се разширяват с 1,7 млрд. лв., докато тези за домакинствата са 22,1 млрд. лв. и се увеличават с 2,3 млрд. лв. Приносът за това на жилищните ипотечни кредити е 1,4 млрд. лв.

Пасивите на банковата система са 91,7 млрд. лв. и се увеличават с 6,5 млрд. лв. Въпреки ниските лихви доверието в банките се запазва високо. Показател за това е привличането на допълнителни депозити за приблизително 6 млрд. лв., с което общият им размер е вече 91,7 млрд. лв. За това развитие допринасят и недостатъчните инвестиционни алтернативи на банковите депозити.

Реализираните доходи от лихви от кредити и аванси се понижават средно за системата от 3,41% през 2017 г. до 3,11% през 2018 г. Доходността по кредитите за нефинансови предприятия през 2017 г. е 3,97%, а през 2018 г. – 3,5%, докато при тези за домакинствата понижаването е от 6,67% на 6,36%. Платените лихви по депозитите също се понижават от 0,31% през 2017 г. до 0,2% през 2018 г.

Печалбата на банковата система през 2018 г. е 1,68 млрд. лв. и нараства с 503,8 млн. лв. спрямо предходната година. Принос за това имат понижените разходи за лихви със 70,6 млн. лв., повишаването на приходите от дивиденти със 112 млн. лв., което се реализира от една от банките и е с еднократен характер, увеличените нетни приходи от такси и комисиони (70,1 млн. лв.). Така нетният оперативен доход се увеличава с 336,2 млн. лв. Друг основен източник на нарасналата печалба са понижените разходи за провизии на необслужваните кредити (с 266,6 млн. лв.). По този начин възвръщаемостта на активите на системата като цяло е 1,59%, докато възвръщаемостта на собствения капитал е 12,1%.

Качеството на активите продължава да се подобрява. Размерът на необслужваните кредити се понижава от 8,3 млрд. лв. през 2017 г. до 6,8 млрд. лв. през 2018 г. По този начин техният дял спада от 10,2% до 7,6%, но въпреки това все още превишава средните стойности за ЕС. Най-висок дял на необслужваните експозиции е регистриран при кредитите за нефинансовите предприятия 13,3%, докато при тези за домакинствата делът е 8,9%. Този процес протича чрез продажба на пакети от кредити, отпускането на нови такива, както и предоговаряне на някои съществуващи заеми.

Подготовката на банките за прегледа на качеството на активите не доведе до затягане на кредитните условия. Това може да се разглежда като признак, че те са в достатъчно добро състояние, което да им позволи да го преминат без сериозни затруднения.

Представянето на най-големите банки

Уникредит все още запазва първото място според размера на активите. Те достигат 19,4 млрд. лв., а собственият капитал е 2,8 млрд. лв. Кредитният портфейл нараства до 15,4 млрд. лв. Банката увеличава съществено заемите към други кредитни институции и към финансови предприятия съответно с 660,5 млн. лв. и 684,7 млн. лв., като относителните им дялове в портфейла й достигат 14,8% и 10,8%. Те обаче са с ниска доходност (0,3% и 0,7%). От друга страна отпуснатите потребителски кредити, по принцип с по-висока доходност (10,8% през 2018 г.), се свиват. Това развитие вероятно е свързано с подготовката на банката за споменатите вече проверки от страна на ЕЦБ.

Банката ефективно използва размера и репутацията си по отношение на цената на финансиране. Общо по привлечените депозити тя е 0,11%, като по тези от финансовите предприятия разходите са 0,03%, от нефинансовите предприятия 0,01%, а от домакинствата – 0,03%. От друга страна цената на финансиране по депозитите от други кредитни институции е 2,85%, като е значително по-висока, отколкото при по-малки институции без чуждестранни банки-майки. Като цяло печалбата след данъчно облагане се повишава със 132,4 млн. лв. (до 430 млн. лв.), като основен фактор за това е нарастването на получените дивиденти със 111,9 млн. лв. По този начин банката е лидер и според възвръщаемостта на активите – 2,22%.

За ДСК 2018 г. е за подготовка както за проверките от страна на ЕЦБ, така и за лидерската позиция сред кредитните институции в страната. Активите й се увеличават значително (с 19%), като достигат приблизително 14,5 млрд. лв. Основният принос за това е на отпуснатите кредити и аванси, които нарастват с почти 2,5 млрд. лв. и достигат 12,8 млрд. лв. Банката традиционно е насочена към портфейла на дребно, който се увеличава с над 442 млн. лв. до размер от 5,2 млрд. лв. Реализираната средна доходност е 3,2% от отпуснатите кредити, като при кредитите за нефинансови предприятия тя е 2,7%, а за домакинствата – 6,2%.

Собственият капитал на ДСК е увеличен през 2018 г. с 1,1 млрд. лв. до почти 2,7 млрд. лв., като по този начин банката се доближава до лидера по този показател УниКредит. Депозитите й достигат 11,8 млрд. лв., а платените лихви по тях са почти 9,2 млн. лв., тоест едва 0,08%. Преобладаващият дял от тях са лихви по депозити от други кредитни институции (5,5 млн. лв.). Това означава, че цената на този ресурс от 19,9 млн. лв. е 28,7%, докато за останалите депозити от 11,55 млрд. лв. банката е платила 3,7 млн. лв.

ОББ е третата по размер на активите (11,3 млрд. лв.), като нарастването е с над 3,9 млрд. лв. Основният фактор за това е сливането със СИБанк ЕАД. Подготовката за този процес допринесе за отрицателния финансов резултат през 2017 г., но през 2018 г. банката отново излиза на печалба (173,2 млн. лв.). Отпуснатите кредити и аванси са в размер от 9,1 млрд. лв., а доходността от тях е 2,65%, тази от нефинансовите предприятия е 2,72%, а от домакинствата – 6,38%.

ОББ успява да реализира най-ниската цена по привлечените депозити – 0,09% средно за портфейла. Общите разходи за лихви са почти 9,1 млн. лв. спрямо 9,8 млрд. лв. депозити. За разлика от първите две най-големи банки тук цената на привлечените депозити от кредитни институции е значително по-ниска – 0,14%.

Първа инвестиционна банка се нарежда на четвърто място според размера на активите й, които се увеличават до 9,3 млрд. лв. или 7,7% ръст спрямо 2017 г. През миналата година банката бе сред най-активните по отношение на кредитирането към бизнеса и домакинствата. За четвъртото тримесечие отпуснатите кредити към тях нарастват с 205,8 млн. лв. Съществен принос тук има обемът кредити към бизнеса, който за последните три месеца нараства с 198,4 млн. лв. като по този показател банката е лидер за разглеждания период и реализира годишен ръст на корпоративния си портфейл от 11,4% или с 457,7 млн. лв.

Силно присъствие на ПИБ се забелязва и по отношение на кредитирането към физически лица като портфейлът й от ипотечни кредити нараства с 20,5% за 2018 г. В същото време банката запазва и стабилните си позиции в сегмента с потребителското кредитиране.

ПИБ приключва 2018 г. със съществено нарастване на нетната печалба от 85,4 млн. лв. през 2017 г. до 156,6 млн. лв. през 2018 г. Този ръст идва по отношение на две направления. От една страна това са намалелите с 33,8% разходи за лихви и нарастване на нетния лихвен приход на банката. От друга банката реализира една от най-големите сделки на имотния пазар през 2018 г. ПИБ продаде 40% от терена на бившия завод "Кремиковци" на австрийския гигант Soravia. Тъй като сделката е приключила в края на миналата година, ефектите от нея влияят пряко и върху финансовите резултати нaбaнкaтa зa 2018 година. Тя реализира също така и най-високата възвръщаемост на собствения капитал сред най-големите банки – 17,8%.

Така ПИБ влиза в провежданите от ЕЦБ стрестестове с комфортен аванс и се откроява като една от най-подготвените банки.

През 2018 г. беше оповестено, че Юробанк България АД придобива Банка Пиреос България АД. Данните към края на годината показват, че активите на Юробанк са достигнали 8,2 млрд. лв., а на Пиреос – 2,9 млрд. лв. Следователно след сливането новата банка би се наредила на четвърто място по активи, непосредствено след ОББ.

Отпуснатите от банката кредити и аванси достигат 7,8 млрд. лв., като нарастват с 9,6% на годишна база, а средната възвръщаемост по тях е 3,92%. Кредитите за домакинства се увеличават с 211,7 млн. лв., докато тези за нефинансовите предприятия – с 213,2 млн. лв. От друга страна депозитната база се разширява със 746,1 млн. лв. при средна цена от 0,13%. Нарастването на депозитите от нефинансови предприятия (400,1 млн. лв.) превишава това от домакинствата (294,5 млн. лв.).

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитър Чобанов, финансист

Този уебсайт използва "бисквитки"