ДДС за спортните клубове и кортове под наем

В страната са регистрирани много спортни клубове, които освен основната си дейност предлагат и други спортове. Затова в рубриката на „Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това при какви условия не се дължи ДДС върху спорта.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Кога спортът е освободен от ДДС?

Сдружение с нестопанска цел в обществено полезна дейност е регистрирано по Закона за физическото възпитание и спорта (спортен клуб). Основният спорт, с който е свързана дейността е тенис. Сдружението е регистрирано в съответната спортна федерация. Сдружението развива съпътстващи спортове: фитнес, футбол на малки вратички, плажен волейбол, скуош, тенис на маса, от които сдружението реализира приходи, но не е регистрирано в съответните федерации като член. Зададени са следните въпроси:

1. Приходите от отдаване на тенис кортовете за възмездно ползване от деца и любители, които не са членове на клуба, които приходи също се използват за основната дейност, попадат ли в приложното поле на чл. 41, т. 4 от Закона за ДДС във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 или се считат за облагаеми доставки?

2. Приходите, получени от съпътстващите спортове попадат ли в хипотезата на чл. 41, т. 4 от Закона за ДДС (ЗДДС) във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 или се считат за облагаеми доставки?

Освободени доставки

Юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), придобиват статута на данъчно задължени лица по реда на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато същите извършват независима икономическа дейност.

В чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта като спортни организации са определени спортните клубове, спортните федерации и националните спортни организации. Съгласно чл. 11, ал. 1 от същия закон спортните клубове са доброволни сдружения на граждани, юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото възпитание и спорта и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един или по няколко вида спорт.

В чл. 12 от ЗДДС са регламентирани облагаемите доставки и това е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. В глава четвърта от ЗДДС законодателят е регламентирал освободените доставки.

Съгласно чл. 41, т. 4 от ЗДДС, услугите, пряко свързани със спорта или физическото възпитание, предоставяни от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организации, определени за извършване на общественополезна дейност са освободени доставки. Видно от текста на разпоредбата, за да се третира една услуга като освободена по този ред, следва да са изпълнени кумулативно следните условия:

- услугата да е пряко свързана със спорта или физическото възпитание;

- услугите да са предоставяни от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта;

- тези организации да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като организации, определени за извършване на общественополезна дейност.

Съпътстващи спортове

В запитването е посочено, че сдружението получава приходи от съпътстващи спортове.

В този смисъл, доколкото сдружението е спортна организация по смисъла на чл. 10 от ЗФВС и е регистрирано по ЗЮЛНЦ като организация, определена за извършване на общественополезна дейност, и при условие, че услугите, които извършва могат да бъдат определени като такива пряко свързани със спорта или физическото възпитание, по отношение на същите, приложение би намерила разпоредбата на чл. 41, т. 4 от ЗДДС, т.е. същите попадат в обхвата на освободени доставки. За да се приложи тази разпоредба услугите, които извършва сдружението, трябва да са тясно свързани със спорта или физическото възпитание, предвид това, че освобождаването на една доставка се определя по-специално в зависимост от естеството на предоставяните услуги и от връзката им със спортните дейности или с физическото възпитание.

Допълнителни услуги

По отношение на евентуалното прилагане на чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС за извършваните от сдружението услуги, следва да се има предвид, че регламентираното в тази разпоредба освобождаване се прилага за услуги, различни от услугите, пряко свързани със спорта или физическото възпитание, извършвани от организации по чл. 41, съответно организации, които не са търговци (чл. 44, ал. 1, т. 2), във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност. В тази връзка, следва да се има предвид, че ако сдружението извършва такива услуги системно (по търговски начин) и/или реализираните приходи от същите значително надхвърлят реализираните приходи от основната му дейност, т. е. сдружението действа като търговец, по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), предвиденото в чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС освобождаване не се прилага за тези доставки и същите биха били облагаеми на основание чл. 12 от ЗДДС. Разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС не би била приложима и в случай, че доставките водят до нарушаване на правилата за конкуренцията.

II Данък за кола, която е веществено доказателство

Товарен автомобил е собственост на фирма. През месец юни 2017 г. товарният автомобил участва в пътно транспортно произшествие. С протокол за оглед на произшествието, същият е иззет като веществено доказателство по досъдебно производство. През септември 2018 г. с разписка от ОД на МВР, автомобилът е върнат на собствениците. По тази причина товарният автомобил в посочения период от юни 2017 г. до септември 2018 г. се е намирал на съхранение в паркинг за нуждите на разследването и не е бил в движение. Зададен е следният въпрос: Налице ли са предпоставки за освобождаване от данък върху превозните средства или неговото редуциране през посочения период?

Кога не се дължи данък за превозно средство?

С данък върху превозните средства се облагат регистрираните за движение в страната превозни средства - чл. 52, т. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Разпоредбата обвързва дължимостта на данъка върху превозните средства с тяхната регистрация.

С чл. 58, ал. 4, изречение първо от ЗМДТ е създадено общо правило, по силата на което облагането на моторните превозни средства се прекратява след прекратяване на регистрацията им за движение и от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията. Правилото обхваща всички хипотези на прекратяване на регистрацията, независимо дали последната е по искане на собственика или служебно, при наличие на уредените в Закона за движение по пътищата (ЗДП) предпоставки.

ЗМДТ не съдържа специална разпоредба, уреждаща хипотезата на прекратяване на облагането на иззети като веществено доказателство превозни средства. В Наредба І-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, е регламентиран ред за прекратяване регистрацията им.

Товарният автомобил за периода от юни 2017 г. до септември 2018 г. не е с прекратена регистрация, поради което не е налице основание за освобождаване от данък върху превозните средства.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"