Регистрация на онлайн магазини и ДДС за товарни коли

До 29 юни собствениците и ползвателите на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, трябва да ги регистрират в НАП. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какво трябва да направят собствениците на няколко сайта. Допълнително разглеждаме случая за ползване на данъчен кредит за товарен автомобил.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Регистрация в НАП при продажба на стоки чрез електронен магазин

Дружество извършва електронна търговия през наета онлайн платформа и собствен домейн www......bg. През 2018 г. са закупени и добавени още два домейна: www......ro и https://........еu, които предcтавляват отделни потребителски области, съответно за клиенти от Румъния (на румънски език) и за клиенти от останалите държави от ЕС на английски език. И трите потребителски области са с една административна област за управление, което означава, че всички поръчки, независимо през кой домейн/потребителска област са поръчани, постъпват и се визуализират само в една административна област. Съответно там се обработват всичките постъпили поръчки до изпращането им към клиента.

Поставени са следните въпроси:

1. Трябва ли дружеството да подава за всеки отделен домейн Приложение №33, или трябва да бъде подадено едно Приложение №33 за един електронен магазин поради факта, че има една административна област?

2. Ако трябва да се подаде едно Приложение №33, има ли възможност да се попълнят в т.2 “Наименование на домейна на електронния магазин” от приложението и трите домейна един след друг?

По смисъла на определението, съдържащо се в §1, т.87 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), електронен магазин е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

Специфични изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, се съдържат в Глава седма “г” на Наредба Н-18/2006 г. на МФ. По силата на чл.52м, ал.1 от наредбата лице по чл.3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП съгласно приложение №33.

“Домейн” е част от йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, която има собствено уникално име, което трябва да отговаря на определени изисквания (виж. Уикипедия). Всеки сайт в интернет има свой адрес, наричан IP адрес. Този адрес е уникален и представлява поредица от числа, наподобяващи телефонен номер, който се използва от машини (обикновено компютри), за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през интернет или локална мрежа, използвайки интернет протокол (IP). Той позволява на машините, които изпращат информацията, да знаят къде да я изпращат, а на машините, които получават информацията, да знаят, че тя идва от желаното местоназначение.

Тъй като ползването на цифри за имена на интернет сайтове е неудобно, е измислена системата за домейни, които се помнят лесно. За преобразуването на името на домейн в IP-адрес, (което е важно за софтуера) и обратно служи системата DNS (domain name servers). В интернет съществуват така наречените фирми регистратори (registrars), които притежават права за регистриране имена на домейни и посредством системата на DNS, насочват всяко име на домейн към съответстващия му IP адрес, тоест към мястото, където реално се намира търсеният сайт.

В конкретния случай

В настоящия случай, описан в запитването, са налице три отделни уебсайта, всеки с уникален домейн, респективно с три различни уникални IP адреса. С оглед обстоятелството, че и трите сайта са електронни магазини по смисъла на §1, т.87 от ДР на ЗДДС, за целите на чл.52м, ал.1 от наредбата дружеството следва да подава информация по електронен път съгласно приложение №33 от наредбата и за трите сайта поотделно, т.е. да подаде три приложения №33 за всеки сайт, като във всяко приложение в т.2 посочи съответния домейн. Електронната услуга е направена така, че максимално да улеснява попълването на информацията и дружеството не би следвало да се затрудни от това, че ще трябва да подаде три електронни форми.

II Данъчен кредит за служебен автомобил

Фирмата е регистрирана по ЗДДС с научно изследователска и развойна дейност.

Поставени са следните въпроси: При закупуване на нов автомобил със заводски сертификат N1 и вписване товарен автомобил в талона, който ще се ползва за нуждите на фирмата за пренасяне на специализирана апаратура, без да е вградена в него, може ли да се ползва данъчен кредит за автомобила? Поставя се същият въпрос за лек автомобил с 5+2 места.

Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.

Съгласно чл.70, ал.1, т. 4 и 5 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил, както и за стоките или услугите, които са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на тези превозни средства, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.

За да се прецени дали е налице право на приспадане на данъчен кредит за начислен ДДС за придобит или внесен автомобил, следва да се установи дали автомобилът е лек по смисъла на §1, т.18 от ДР на ЗДДС. При тази преценка се вземат предвид относимите доказателства - свидетелство за регистрация и/или сертификат за съответствие от производителя на автомобила, определящ техническите му характеристики.

В §1, т.18 от ДР на ЗДДС е дадена дефиниция на понятието лек автомобил: “Лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

В конкретния случай определяне на автомобила като товарен - категория N1, когато притежавате съответните документи за доказване на това обстоятелство - свидетелство за регистрация и/или сертификат за съответствие от производителя на автомобила и др., както и автомобил с 5+2 места, който не се определя като “лек” предвид §1, т.18 от ДР на ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит за същите, както и за разходите, свързани с експлоатацията им, може да се упражни при условията, визирани в глава седма на ЗДДС, когато автомобилите се използват за осъществяването на облагаеми доставки, което следва да се докаже със съответните документи.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"