Фактури от хора, които извършват няколко дейности

Все повече българи работят на две места или извършват различна дейност като например упражняват свободна професия и едновременно с това са земеделски производител. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това как се издават фактури в тези случаи и каква документация е необходимо да се води.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова и партньори” ООД (www.zaharinova.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина и един внук.

Като физическо лице жена извършва дейност едновременно като застрахователен агент и земеделски производител (пчелар). Регистрирана е по ЗДДС. Във връзка с участие в програма, свързана с дейността й на земеделски производител, предстои да се регистрира като едноличен търговец. Поставени са следните въпроси:

1. Ще получи ли едноличният търговец идентификационен код по ДДС и различен ли ще бъде той от съществуващия към момента идентификационен код на физическото лице?

2. В кой момент едноличният търговец ще получи този код? Уточнява се, че ако не бъде одобрена по програмата, едноличният търговец няма да работи и ще бъде закрит.

3. Кой идентификационен код трябва да използва като физическо лице за издадените фактури от извършваната застрахователна дейност през периода докато трае процедурата по одобрение по програмата?

Правна същност на Едноличния търговец

Едноличният търговец като субект на търговското право е физическо лице, което се регистрира под определено наименование, за да има право да извършва търговска дейност. Съгласно чл. 56 от Търговския закон (ТЗ) като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. С регистрацията на физическото лице като едноличен търговец не възниква нова правна личност, различна от самото физическо лице. Законодателят е отредил систематичното място на правната норма на чл. 56 ТЗ в част втора, дял първи, глава осма, озаглавена “Търговец – физическо лице”, което означава, че не е придаден статут на юридическо лице на едноличния търговец, а той си остава физическо лице с разширена правоспособност, тъй като осъществява търговска дейност. В този смисъл едноличният търговец и физическото лице, което го представлява, не са различни данъчни субекти, тъй като те са с един и същ статут, но едноличният търговец с оглед естеството на дейността си и регистрацията по ТЗ е с по-разширена правоспособност.

Данъчно задължено лице, съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Данъчно задължено лице за целите на ЗДДС, в случаите, когато физическото лице осъществява независима икономическа дейност, независимо в какво качество-едноличен търговец или друго (като земеделски производител например) е физическото лице и то е правният субект, който подлежи на регистрация.

Регистрация по ДДС

Видно от разпоредбата на чл. 94 от ЗДДС вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство, извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът “ВG”. На основание §1, ал. 1, т. 4 от допълнителните разпореди на Правилника за прилагане на Закона за ДДС (ДР на ППЗДДС) идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, пред който е поставен знакът “ВG”.

Ето защо в случаите, когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност – търговец, селскостопански производител, свободна професия и т.н., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС. В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.

Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС, в качество различно от едноличен търговец и впоследствие се впише като едноличен търговец, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква “а”, съответно буква “б”, получен в качеството му на едноличен търговец, пред който е поставен знакът “BG”.

Правила при издаване на фактура

Във връзка с документирането на доставки, извършвани от физическо лице, което е получило идентификационен номер за целите на ДДС, издаден в съответствие с действащия правен режим, следва да се отбележи, че в този случай, независимо от това в какво качество физическото лице извършва доставките, представляващи независима икономическа дейност – като търговец, земеделски производител, лице, упражняващо свободна професия или само като физическо лице, то е длъжно да издава фактура по чл. 113 от ЗДДС (освен в изрично предвидените в закона случаи, когато издаването на фактурата не е задължително). Издадената фактура следва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС.

Идентификационният номер по ЗДДС в издадените фактури от физическото лице, притежаващо качеството на едноличен търговец, е единния идентификационен код (ЕИК) по търговския регистър, пред който е поставен знакът “ВG”.

Водене на документацията

Физическо лице, регистрирано по ЗДДС и извършващо повече от една независима икономическа дейност – в случая като едноличен търговец, застрахователен агент, земеделски производител, следва да подава коректни справки-декларации по ЗДДС и дневници за покупките и за продажбите, в които да са отразени всички сделки на физическото лице, произтичащи от всички дейности. Респективно, след като физическото лице е данъчнозадължено лице по ЗДДС, то следва да изпълнява задълженията си по материалния закон като начислява ДДС за всяка извършена облагаема доставка, независимо от това в резултат на коя независима икономическа дейност е тя.

Независимо от това в какво точно качество се извършват доставките – като ЕТ или физическо лице, издадените данъчни документи и съставените отчети следва да бъдат включвани в дневника за продажбите за данъчния период, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

Следва да имате предвид, че когато Вие, в качеството си на едноличен търговец впоследствие се заличите от търговския регистър и са налице основания за регистрация по ЗДДС, сте длъжни да се пререгистрирате, като за Вас като физическо лице идентификационен номер по ДДС е единният граждански номер, пред който е поставен знакът “BG”.

Мога ли да проверя дали една фирма е регистрирана по ДДС

Всеки може да направи справка на сайта на Националната агенция за приходи дали една фирма или физическо лице е регистрирано по ЗДДС. Това е една от електронните услуги на НАП, чиято цел е всеки да може да направи справка за коректността на бизнес партньорите си. При проверка на сайта трябва да се въведе името на фирмата или номер по БУЛСТАТ. Като не е необходимо въвеждането на цялото име на фирмата, а са достатъчни 5 символа от името й. Така обаче ще се получи информация за всички фирми, в имената на които, тези символи присъстват.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"