Данъчен консулт на "Труд": Данъци върху доходи от търговия с акции

Много хора инвестират чрез платформи за търговия с акции и други финансови инструменти. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи има данък върху получените доходи и какъв е редът за деклариране и внасяне на дължимия данък.

Гражданин използва онлайн инвестиционна платформа за търговия с акции и има доходи от там. Също така притежава акции на чуждестранни компании, от които получава дивидент. Поставени са следните въпроси: 

1. Какви данъци дължи и какъв е техният размер? Кога и как се декларира доходът, получен от инвестиционната платформа? Как се формира данъчната основа за облагане?

2. При условие, че само притежава акции на чуждестранни компании, дължи ли данък и трябва ли да декларира това обстоятелство? Ако получава само дивидент, декларира ли се този доход и какъв данък се дължи?

По първи въпрос

Определянето на облагаемите доходи от продажба на акции и други финансови активи е регламентирано в раздел V “Доходи от прехвърляне на права или имущество” на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Облагаемият доход от продажба на акции се определя при спазване на правилата, регламентирани в чл.33, ал.3 и ал.4 от ЗДДФЛ.

По силата на чл.11, ал.2 от ЗДДФЛ в случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл.33, ал.3 от закона, доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето. Предвид това, облагаемият доход от продажбата на акциите или финансовите инструменти подлежи на деклариране от физическите лица в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за данъчната година, през която е извършено прехвърлянето им.

В конкретния случай, ако гражданинът извърши сделка на инвестиционна борса и прехвърли финансови активи за определена стойност се счита, че е получил дохода, без оглед кога средствата ще постъпят по банковата му сметка. Доходите от всички сделки, реализирани в рамките на данъчната година от 01.01. до 31.12., се считат за доход през съответната година, който подлежи на деклариране.

Декларирането на този вид доход се извършва с подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) с приложение №5. ГДД по принцип се подава от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода. Но през 2021 г. крайният срок е 5 май заради великденските празници.

В чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ е предвидено, че доходът е необлагаем, когато е от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на пар.1, т.11 от Допълнителните разпоредби на закона. Следва да проверите дали попадате в указаните условия. Накратко, разпореждане с финансови инструменти са сделките:

- с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл.152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти;

- сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава-членка на ЕС, или в държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната;

- сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава от ЕС или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Когато доходите са от разпореждане с финансови активи, акции и дялове на чуждестранни компании, тези доходи са с източник в чужбина, а местните лица са задължени да ги декларират на основание чл.6 от закона. При условие, че е удържан данък в съответната страна, лицата могат да ползват предвидения метод за освобождаване от двойно данъчно облагане по съответната спогодба с държавата, удържала данъка.

Следователно, ведно с приложение №5, лицето, ползващо освобождаване по методите на Спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО), подава и приложение №9, при ползване на метода “данъчен кредит”. При ползване на метод “освобождаване с прогресия” се подават приложение №9 и приложение №10.
Плащането на данъка по пронцип е до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, но през 2021 г. крайният срок е 5 май заради великденските празници.

Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация доказателства за внесените в чужбина данъци и задължителни осигуровки. Изключение има, когато действащата СИДДО предвижда прилагане на метод “освобождаване с прогресия”.

Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка (чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ).

Реализираната печалба/загуба по ал.3 на чл.33 за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател.
Определение за средно претеглена цена законодателят е дал в т.47 на пар.1 на ДР на ЗДДФЛ.

Продажната цена включва всичко, придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната.

Доходът по чл.33, ал.3 на закона е доход, подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Размерът на данъка се определя, като общата годишна данъчна основа по чл.17 се умножи по данъчна ставка 10%.

По втори въпрос

Когато човек придобие акции на чуждестранна компания, е длъжен да декларира придобитите акции, като не дължи данък. Информацията за придобито имущество - притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина, следва да се декларира от местните лица за данъчната година, когато са придобити. Декларират се с подаване на годишна данъчна декларация (ГДД) и приложение №8, част I.

При получаване на доходи от дивидент от чуждестранни компании следва да имате предвид, че същият е облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане. Декларирането на доходи от чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък, се извършва с ГДД и приложение №8, част IV. Ако е удържан данък в чужбина, това се посочва в съответното приложение. При правилно облагане и удържане на данък в чужбина, в България лицето може да ползва методите за освобождаване от двойно данъчно облагане, “данъчен кредит” или “освобождаване с прогресия”, което зависи от съответната СИДДО с държавата на източник на дохода.

Ако няма удържан данък в чужбина, лицето не ползва методи за освобождаване и дължи данък в България. Тогава в колона №5 на част IV на приложението се попълва код 3.

В случай на дължим данък, по принцип той се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, но през 2021 г. крайният срок е 5 май. Ставката на данъка за доходите от дивидент е 5%.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт