Данъчен консулт на "Труд": Данъци за фирмени коли, ползвани и за лични нужди

Много фирми използват служебните коли и за лични нужди на шефовете или работниците. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е режимът за облагане в тези случаи.

“Х” ООД има лек автомобил с 6+1 места, купен с начислен ДДС. Автомобилът се ползва за основната дейност на дружеството и за лични цели. Поставени са следните въпроси:

1. Дружеството има ли право на данъчен кредит за автомобила и разходите за експлоатация?

2. Необходимо ли е да се изготвя пътен лист/пътна книжка, ако е възприет метод за определяне на личното ползване на база чл.215а, ал.2, т.2 от ЗКПО - 50%? Признават ли се за разход амортизацията на автомобила, застраховки и винетки?

По отношение на ЗДДС:

С чл.71а и чл.71б от ЗДДС се въвежда правилото за приспадане на данъчен кредит, пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, когато съответните стоки, представляващи дълготрайни активи, се използват както за независима икономическа дейност, така и за личните нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители.

Ако още при придобиването на дълготраен актив данъчно задълженото лице знае, че стоката ще се използва и за лични нужди, то няма право да ползва пълен данъчен кредит. То трябва да определи, съгласно чл.71а, ал.1-4 и чл.71б от ЗДДС, правото си на данъчен кредит съобразно пропорцията на използване за целите на независимата икономическа дейност спрямо общото използване. Тъй като при придобиване на стоката е невъзможно да се определи точна пропорция, данъчно задълженото лице следва да направи прогнозна такава. Пропорцията следва да се основава на критерий за разпределение, който осигурява възможно най-точно определянето на данъка с право на данъчен кредит. Според чл.61б от Правилника за прилагане на Закона за ДДС такъв критерий е всеки разумен времеви или количествен критерий или комбинация от двата, който отчита степента на използване за независима икономическа дейност на съответната стока.

Съгласно чл.79а от ЗДДС, за дълготрайни активи, за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на стоката, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира съобразно посочените в закона формули. Това означава, че ако сте придобили автомобила през 2020 г., трябва да следите използването му за служебни и лични цели през следващите четири години от 2021 до 2024 г. Ако в някоя от тези години има промяна в използването за служебни цели (различно от 50%) следва да се извърши годишна корекция на ползвания данъчен кредит за всяка от годините, следваща годината на упражняване на правото на данъчен кредит. Формулата за преизчисляване на данъчния кредит за автомобила е разписана в чл.79а, ал.3, т.2, буква “г” от ЗДДС.

Съгласно чл.79а, ал.4 от ЗДДС, корекцията се извършва в последния данъчен период на годината, през която са настъпили промените, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на изменението в размера на ползвания данъчен кредит в дневника за покупки и справка-декларацията. Корекцията може да не се извършва, когато е в посока увеличение на ползвания данъчен кредит (чл.79а, ал.6 от закона).

Видно от чл. 71б и 79а от ЗДДС, доколкото е необходимо да се следи използването за служебни цели, е налице задължение да се води документация за използването на автомобила - пътна книжка/пътни листи.

На основание чл.9, ал.5 от ЗДДС, след като при придобиването на автомобила е приложен чл.71б от закона, ползването за лични цели няма да се облага с данък. Ако при придобиване на автомобила не се приложи чл.71б от закона, то приложение ще намери чл.9, ал.3, т.1 от ЗДДС и ще възникне задължение за начисляване на ДДС. Според чл.25, ал.3, т.7 от ЗДДС данъчното събитие в този случай възниква на последния ден от месеца, през който е предоставена услугата по чл.9, ал.3, т. 1 и 2, а данъчната основа ще се определи по реда на изр. второ на чл.27, ал.2 от закона.

За експлоатационните разходи (за гориво, поддръжка, резервни части, технически прегледи и т. н.), можете да упражните право на данъчен кредит:

- чрез общите правила на закона - пълен или частичен (според начина на използването им за облагаеми доставки в икономическата дейност) и да начислявате ДДС за личното ползване съгласно чл.9, ал.3, т.1 от ЗДДС;

- пропорционалното - чрез прилагане на разумен метод за определяне размера на данъка, съответстващ на използването на стоката за извършване само на облагаеми доставки.

По отношение на ЗКПО:

По реда на чл.204, ал.1, т.4 от ЗКПО с 10% данък върху разходите се облагат разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол.

Съгласно чл.215а, ал.1 от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл.204, ал.1, т.4 от ЗКПО е сумата на разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване.

При определяне на данъчната основа за данъка върху разходите в натура съгласно чл.215а, ал.1 и ал.2 от ЗКПО в общия размер на разходите се включват всички счетоводни разходи, които са документално обосновани, за експлоатация на превозното средство, което по основното си предназначение се използва във връзка с предмета на дейност: експлоатационни разходи, разходи за застраховки, местен данък, винетки, паркинг, аксесоари и т. н., като вместо счетоводните разходи за амортизации се вземат предвид данъчните амортизации и също така размерът на данъчния кредит, който е формирал счетоводен разход.

Определението в §1, т.83 от ДР на ЗКПО за “разходи в натура” изисква точно измерване на разходите за лично ползване, които ще представляват данъчната основа за облагане с данък върху разходите. На основание чл.215а, ал.2 от ЗКПО, по отношение на превозните средства разходите се отнасят към личното ползване, като общият размер на всички разходи, свързани с превозното средство, се умножи:

1. по съотношението:
а) между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри от превозното средство, или
б) между часовете на лично ползване и общите часове на използване на превозното средство, или

2. по фиксиран процент (50%).

В конкретния случай е избран вариантът данъчна основа в размер на 50% от общия размер на всички разходи за превозното средство. В случая приложение намира и чл.10, ал.6 от ЗКПО, според който разходите за експлоатация на превозни средства, които се използват както за дейността, така и за лично ползване, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист или друг подобен документ.

Но, ако за целите на ЗДДС водите документация за точното отчитане на тези разходи, няма как да се приеме, че не са налице документи за целите и на ЗКПО, като очевидно в случая е избран методът чрез точно измерване. В този случай данъчната основа за облагане с данък върху разходите следва да бъде определена по реда на чл.215а, ал.2, т.1, б. “а” или б. “б” от ЗКПО, като на база на документите, съставени за целите на ЗДДС за доказване на служебното ползване, ще може да се направи разпределение на разходите между служебно и лично ползване за целите на облагане с данък върху разходите по реда на ЗКПО.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт