Данъчен консулт на "Труд": ДДС при онлайн продажби в ЕС чрез складове на Амазон

Много фирми осъществяват онлайн продажби в страни от ЕС, като някои от тях използват и складове в съответните държави. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за регистрация по ДДС и плащане на данъка в тези случаи.

Българско дружество е регистрирано по Закона за ДДС, има и регистрация за целите на ДДС и в Германия, тъй като складира стоки в тази държава. Дейността на дружеството е следната: произвежда продукти на територията на България; изпраща стоките до Германия в склад на Amazon, за което дружеството издава документ за вътреобщностна доставка с изпращач - дружеството с идентификационен номер, издаден от страната, и получател - дружеството с идентификационен номер, издаден от Германия; след постъпване на стоките в склада на Amazon, те се продават и доставят на крайни клиенти в Германия; за извършваните от дружеството доставки в Германия, то издава фактури с идентификационния номер за целите на ДДС, издаден от Германия; дружеството подава справки-декларации за ДДС и внася данъка в Германия; дружеството не осъществява директни продажби от България на лица в ЕС или извън него. Поставен е въпросът: Дружеството трябва ли да се регистрира за прилагане на режим в Съюза?

I Прилагане на режим в Съюза

Съгласно чл.156, ал.1 от Закона за ДДС, в сила от 1 юли 2021 г., право да се регистрира за прилагането на режим в Съюза има данъчно задължено лице, за което са налице едновременно следните условия:

1. извършва доставки на:

а) услуги, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребивават в друга държава членка, в която данъчно задълженото лице няма постоянен обект, и/или

б) вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица, и/или

в) вътрешни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица;

2. лицето:

а) е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната, или

б) не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има установеност по постоянен обект на територията на страната, или

в) не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има установеност по постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга държава членка, и не е регистрирано за прилагането на този режим в другата държава членка, или

г) не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на ЕС, но изпращането или транспортирането на доставяните от него стоки започва само от територията на страната, или

д) не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на ЕС, но изпращането или транспортирането на доставяните от него стоки започва както от територията на страната, така и от територията на други държави членки, и не е регистрирано за прилагането на този режим в тези държави членки;

3. не е в сила ограничение за регистрация по ал.15;

4. определило е акредитиран представител по чл.133 в случаите, когато данъчно задълженото лице не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на ЕС.

За да е налице възможност за регистрация за прилагането на режима, лицето следва да извършва или да възнамерява да извършва услуги, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребивават в друга държава членка, в която данъчно задълженото лице няма постоянен обект, и/или вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица, и/или вътрешни дистанционни продажби на стоки на данъчно незадължени лица.

II Дистанционни продажби

Според чл.14 от ЗДДС вътреобщностна дистанционна продажба на стоки в ЕС е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:

1. стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя; 

2. получател по доставката е данъчно незадължено лице; за данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва; 

3. стоките са произведени в ЕС или са допуснати за свободно обращение с изключение на:

а) нови превозни средства, или 

б) стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или 

в) стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Видно от чл.14 от ЗДДС вътреобщностна дистанционна продажба на стоки е налице, когато стоката се изпраща или транспортира от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя. Доколкото в конкретния случай изпращането или транспортирането на стоките към крайните клиенти - данъчно незадължени лица, започва и завършва на територията на една и съща държава - Германия, то тези доставки не са вътреобщностни дистанционни продажби на стоки. Обстоятелството, че стоките преди да пристигнат в склада на дружеството в Германия се изпращат или транспортират от територията на страната е неотносимо, тъй като същите не се изпращат или транспортират директно до крайния клиент - данъчно незадължено лице. В тези случаи, тъй като стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на дружеството от страната до склад в друга държава членка, в която лицето е регистрирано по ДДС, дружеството следва да отчете вътреобщностна доставка по чл.7, ал.4 от ЗДДС, съответно да отчете в Германия вътреобщностно придобиване по законовия текст от германското законодателство, аналогичен на чл.21 от Директива 2006/112/ЕО, каквито дружеството е отчело.

III Използване на електронни платформи

Съгласно чл.14а, ал.5, т.3 от ЗДДС доставки, които се улесняват от електронен интерфейс, са доставките на вътрешни дистанционни продажби на стоки - доставките на стоки по чл.14, ал.1, т.3 от закона, когато изпращането или транспортирането започва и завършва на територията на една и съща държава членка, в която получателят - данъчно незадължено лице, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване, от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на ЕС. Налице е вътрешна дистанционна продажба на стоки, само когато доставката се улеснява от електронен интерфейс и се извършва от данъчно задължено лице, което не е установено на територията на ЕС. В случая, изложен в запитването, доколкото доставчикът е лице, установено на територията на ЕС, независимо дали доставките се улесняват или не от електронен интерфейс, за извършваните от дружеството доставки режимът не е приложим.

Предвид изложеното, при условие че дружеството извършва само горепосочените доставки на стоки към данъчно незадължени лица, като транспортирането на стоките започва и завършва на територията на една и съща държава членка - Германия, и доколкото същите не са вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и вътрешни дистанционни продажби на стоки, то за тях не е приложим режим в Съюза, съответно за дружеството не са налице условията за прилагане на режима.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт