Данъчен консулт на "Труд": Кога връщат ДДС за лека кола и автомобил с „6+1“ места за сядане

Много фирми използват служебни леки коли или автомобили с “6+1” места за сядане. Като някои от тях се използват и за лични нужди. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи фирмите може да ползват данъчен кредит за колата.

I Право на данъчен кредит за автомобил с “6+1” места

Дружество е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и се занимава с търговия на дребно с нехранителни стоки. Дружеството е купило употребяван лек автомобил с “6+1” места за сядане. Автомобилът се използва както за превозване на стоки между градове в България, както и за лични нужди. Поставен е следният въпрос: Фирмата има ли право да ползва данъчен кредит за ДДС при покупката на този автомобил?

Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от Закона за ДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрирано по ДДС лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.

Независимо от горната разпоредба, текстът на чл.70 от закона предвижда ограничения на това право в конкретни случаи. По смисъла на чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл.69, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил.

В параграф първи, т.18 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС е дадено определение на понятието “лек автомобил” за целите на закона: “лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане, без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, автомобилът, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

Доколкото в запитването е посочено, че закупеният от дружеството автомобил е с “6+1” места, е видно, че същият не попада в ограничителните разпоредби на чл.70, ал.1, т.4 от закона.

Предвид обстоятелството, че автомобилът ще се ползва както за дейността на дружеството, така и за лични нужди, обръщам внимание на следното:

От 1 януари 2017 г. е в сила разпоредбата на чл.71б от ЗДДС, съгласно която за различни от недвижими имоти стоки (какъвто е автомобилът) и които биха били дълготрайни активи, и които ще се използват едновременно от регистрираното лице, както за извършване на независимата му икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за лични нужди на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от независимата икономическа дейност, възниква право на данъчен кредит само за частта от начисления данък, съответстваща на използването на актива за независимата икономическа дейност. Частта от начисления данък, която е с право на приспадане на данъчен кредит, се определя по реда на чл.71а от ЗДДС.

II Право на данъчен кредит за лек автомобил

Основната дейност на дружество е товарен автомобилен транспорт. Транспортът на стоките се осъществява както на територията на страната, така и от територията на страната до територията на друга държава членка на ЕС или трета страна. Част от клиентите, на които се извършват транспортните услуги, са дружества с регистрация в България и съответно превоза на стоката тръгва от България. Клиентите разполагат с по няколко производствени и складови бази в един или различни градове. Технологията на работа изисква влекачите и ремаркетата да престояват по няколко дни при клиентите за осъществяване на товаро-разтоварни дейности. Същевременно, в не малко случаи различните транспортни курсове са без времево прекъсване или с прекъсване от малък брой дни, поради което е нецелесъобразно превозните средства да се прибират до базата на транспортната фирма за смяна на водача. За целта, дружеството иска да купи лек автомобил, който да бъде използван за превозване на водачите от различни точки на страната, за пренасяне на документи и т. н. - дейности, свързани с основната дейност на дружеството. Поставен е следният въпрос: Има ли право на данъчен кредит дружеството за закупен лек автомобил, съответно гориво, смазочни материали и резервни части?

Правото на данъчен кредит ще е налице, когато са изпълнени предпоставките, регламентиращи това право, предвидени в Глава седма “Данъчен кредит” от Закона за ДДС. Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Видно от цитираната разпоредба, за да е налице право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, същите следва да бъдат използвани за извършване на облагаеми доставки.

На основание чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС, право на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 и 74 от закона, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил.

Понятието “лек автомобил” е дефинирано в §1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. “Лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

В същото време в чл.70, ал.2, т. 1 и 5 от ЗДДС е предвидено изключение от това правило, като са посочени случаите, в които не се прилагат разпоредбите на чл.70, ал.1, т.4 и т.5 от ЗДДС, а именно:

1. превозните средства (мотоциклет или лек автомобил) се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;

5. превозните средства (мотоциклет или лек автомобил) се използват и за дейности, различни от посочените в т.1-4, в случаите, когато една или повече от изброените в т.1-4 дейности са основна дейност за лицето; в тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца, следващ месеца, за който е изпълнено изискването за основна дейност.

Понятието “основна дейност” е дефинирано в §1, т.8а от Допълнителните разпоредби на ЗДДС. “Основна дейност” по смисъла на чл.70, ал.2, т.5 е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените в чл.70, ал.2, т.1-4 дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия месец, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този закон.

Предвид гореизложеното и доколкото няма данни, че дружеството извършва посочените в т.1-4 на чл.70, ал.2 от ЗДДС дейности с лекия автомобил, право на приспадане на данъчен кредит за същия не е налице.

На основание чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС, не е налице право на данъчен кредит и за стоките или услугите, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т.4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт