Данъчен консулт на "Труд": Кога ДДС за книгите е 9 и кога е 20 на сто

Редица фирми отпечатват книги по поръчка на клиенти, тоест възпроизвеждат на хартия текст и снимки, предоставени от клиента. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи ставката на ДДС е 9% и в кои е 20 на сто.

Фирма осъществява дейност по продажби на книги. Всеки клиент поръчва на “X” ООД индивидуализирана книга. Дружеството създава персонализирана книга по поръчка на клиента. Има различни видове книги - романтична, книга за майка, книга за приятел, сватбена книга. Книгите са предназначени за подарък, който клиентът ще направи на друг човек (любим, майка, приятел и др.). Отпечатаната книга се изпраща на клиента по куриерски фирми, които досега са начислявали 20% ДДС.

Поставени са следните въпроси:

1. Може ли дружеството да прилага данъчна ставка от 9% за продажбите на тези книги?

2. Ако дружеството може да прилага данъчна ставка от 9%, то по какъв механизъм следва да се коригират създадените за минали периоди отчети за продажби?

3. Някои от използваните куриерски фирми не издават касови бележки с 9% ДДС. В този случай може ли дружеството да прилага данъчна ставка 9%?

По първи въпрос:

Съгласно Закона за ДДС ставката на данъка е 9 на сто за доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание.

Изложеното по-долу становище има за цел да определи кога и при какви условия е налице доставка, свързана с производство на нови книги, за които е приложима намалената ставка на ДДС от 9%. Следва да се направи разграничение дали е налице доставка на стоки или е налице доставка на услуга от издателството към крайния клиент.

Когато дружеството извършва цялостния процес по отпечатване на конкретен продукт, който има характеристиката на книга, като правото на разпореждане с този продукт - книгата, се прехвърля на клиента, възложил изработването є, то следва да се приеме, че е налице доставка на стока - книга, която се облага с данъчна ставка 9%.

Определящо при разграничаване на доставката на стока от доставката на услуга е наличието или не на прехвърляне на право на разпореждане с материална вещ. Това прехвърляне се отнася до носителите, листове хартия, подшити и подвързани във формат на книга, върху които е извършено възпроизвеждането на съдържанието на възложителя, носители, с които печатарят/издателят се разпорежда, преди те да бъдат предадени на клиента - възложител. Тази доставка, извършена от издателя/печатаря към клиента, представлява доставка на стока, тъй като е налице прехвърляне на правото на разпореждане с материална вещ - готовата книга.

Има и случаи, когато не е налице просто възпроизвеждане на съдържание във вид на книга, а за комплексна издателска операция, която надхвърля обикновеното възпроизвеждане на желаното съдържание във вид на книга, като на клиента се предоставят съществени допълнителни услуги - например редакция, дизайн, форматиране, добавяне на илюстрации, снимки, разяснения и пр. В тези хипотези, следва да се отчете значението, което тези допълнителни услуги придобиват за клиента, а именно, от степента на обработка на предоставения от клиента снимков материал, от времето за изпълнение на желаното форматиране или дизайн, както и техният дял от общата стойност на доставката, т. е., дали те придобиват преобладаващ характер при изпълнение на поръчката към крайния клиент или възпроизвеждането на предоставените снимки или текст. В Решение С-88/09 на Съда на ЕС е посочено, че дейността на издателя може да не се свежда до обикновено възпроизвеждане, а да е съпътствана от допълнителни услуги, като например - консултации, адаптиране, изменение и промяна на оригиналните, предоставени от възложителя материали - снимки и/или текст. В подобни случаи прехвърлянето на правото на разпореждане с материалната вещ - самото книжно тяло от доставчика (издателя или печатаря) към възложителя, би могло да бъде само част от една комплексна доставка на услуга по издаване/печат на книга, в която комплексът от услуги, предоставени от доставчика (издател/печатар), представляват значително по-голямата стойност от комплексната доставка и представляват основната цел за получателя по доставката (аргумент по т.32 от Решение С-88/09).

В конкретния случай следва да установите дали извършваната доставка е обикновено възпроизвеждане на съдържание, под формата на книга, или същата е съпроводена в значителната си част от съпътстващи услуги по дизайн, оформление, адаптиране на съдържанието, предоставено от клиента - възложител. Преценката за естеството на извършваната доставка ще има пряка връзка с облагането с ДДС.

Относно приложението на намалената ставка на ДДС от 9% е издадено становище изх. №20-00-100/29.06.2020 г. от зам.-изпълнителния директор на НАП, допълнено със становище изх. №20-00-147/30.09.2020 г.

Според това указание, в обхвата на намалената данъчна ставка по ЗДДС влизат книгите в общоприетия смисъл на думата - печатно произведение, с различен брой листове, подшити или подвързани заедно, отпечатани върху хартия или друг подобен носител по печатарски или подобен на него способ. Печатът включва всички форми на възпроизвеждане, т. е. литография, офсет, хелиография, фотогравиране, гравиране, дублиране, щамповане, фотография и др. с букви от всякакви азбуки, фигури, стенограма или други символи, брайлови символи, музикални нотации, снимки или диаграми.

Книгите обикновено се състоят от текст или илюстрации, подвързани в корица, по-твърда от техните листове.

Когато се възложи на доставчика (печатар/издател) отпечатването на определен продукт, който има характеристиката на книга, следва да се приеме, че произвеждането и предоставянето от доставчика на възложителя на съответния продукт представлява доставка на стока - книги, която се облага с данъчна ставка 9%. Това е валидно и когато за цялостното изработване или за отделни дейности по изработването на книжния продукт, този доставчик (печатар/издател) използва услугите на подизпълнители (за данъчното третиране на доставките, извършвани от подизпълнителите към основния изпълнител).

По втори въпрос:

За доставките, за които на основание чл.113, ал.3 от закона не е издадена фактура и е съставен отчет за продажбите по чл.119 от материалния закон с реквизитите по чл.112, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за ДДС с погрешно приложена ставка на данъка, дружеството следва да извърши корекция на грешно приложената данъчна ставка от 20% в данъчния период, през който се извършва корекцията. Корекцията следва да се извърши чрез посочване на данъчната основа и погрешно начисления данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който се извършва корекцията и прилагане на коректната данъчна ставка към данъчната основа.

По трети въпрос:

За една и съща доставка (респективно - данъчно събитие), извършена от един доставчик (дружеството - издател) e приложима една ставка на данъка. Куриерската фирма, която извършва единствено транспорта от доставчика към крайния клиент, се явява лице, което документира и отчита същата от името и за сметка на дружеството - издател.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт