Данъчен консулт на "Труд": Кога ДДС за храна в заведение е 9% и кога е 20 на сто

Много заведения продават храна за консумация на място и за вкъщи. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какви са критериите за плащане на 9% или 20% ДДС при продажбата на храна в заведения.

Фирмата “Х” осъществява дейност в заведение за бързо хранене. Заведението не е ресторант, но в него има обособен кът с бар маса и три бар стола за консумация. Предлагат пакетирана храна за консумация извън обекта и за вкъщи. Поставен е въпросът: Какъв ДДС трябва да начислява дружеството - 9% или 20%?

I В кои случаи ДДС е 9%

Съгласно от Закона за ДДС, ставката на данъка е 9% за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна. Това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки.

Съгласно дефиницията на понятието “ресторантьорски и кетъринг услуги”, дадена в т.61 на §1 от ДР на ЗДДС “Ресторантьорски и кетъринг услуги” са ресторантьорските услуги и кетъринг услугите по смисъла на чл.6 от Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС. Не е ресторантьорска или кетъринг услуга доставката на приготвена или неприготвена храна от супермаркети, магазини и други подобни.

Според чл.6, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 282/2011 ресторантьорски и кетъринг услугите са услуги, които се състоят в доставката на приготвени или неприготвени храни или напитки, придружени от достатъчно помощни услуги, за да могат да се консумират непосредствено. Доставката на храна и напитки е само един компонент от едно цяло, в което услугите играят по-голяма роля. Ресторантьорски услуги е доставката на такива услуги в заведенията на доставчика, а кетъринг е доставката на такива услуги извън помещенията на доставчика.

II Съдебна практика на ЕС

В сходен на изложения в запитването случай Съдът на Европейския съюз (СЕС) в свое решение по съединени дела С-497/09, C-499/09, C-501/09 и C-502/09 е постановил, че “що се отнася до дейности като разглежданите в главното производство по дела C 497/09, C 499/09 и C 501/09, елементът с по-голяма тежест в сделките, разглеждани в тяхната цялост, е доставката на ястия или храни за непосредствена консумация, като тяхното бързо и стандартизирано приготвяне е неразделна част от тези сделки, а предоставянето на елементарно оборудване, позволяващо на ограничен брой клиенти да консумират храната на място, има чисто акцесорен и несъществен характер. Дали клиентите ползват или не посоченото елементарно оборудване, е без значение, тъй като, доколкото непосредствената консумация на място не представлява съществена характеристика на сделката, тя не е от определящо значение за нейния характер”. Съдът се обосновава като посочва:
“Тъй като приготвянето на крайния топъл продукт се свежда главно до общи и стандартни действия, които през повечето време се извършват не по поръчка на конкретен клиент, а постоянно или редовно в зависимост от общите очаквания за търсенето, то не представлява елемент на разглежданата сделка, който е с по-голяма тежест, и само по себе си не може да придаде на тази сделка характера на доставка на услуги.

При дейностите, разглеждани в дела C 497/09 и C 501/09, няма сервитьор, не се дават реално съвети на клиентите, няма обслужване, което да се състои в предаването на поръчки в кухнята, в допълнителното оформяне на ястията и в сервирането им на масата на клиентите, няма специално предназначени за консумацията на предлаганата храна затворени и отоплени помещения, няма гардероб и тоалетни, няма и съдове, мебели или прибори за подреждане.”

За прилагането на намалената ставка на ДДС от 9% е издадено становище №20-00-100/29.06.2020 г. на зам. изпълнителния директор на НАП. В него са разяснени принципните положения за разграничение на доставката на храна от доставката на ресторантьорски услуги, подлежащи на облагане с 9% ДДС. То е актуално, с изключение на частта за данъчното третиране на доставката на “храна за вкъщи” след изменението на разпоредбите, в сила от 01.12.2020 г. До 31.12.2022 г. за услугата “храна за вкъщи” също е приложима ставка 9%, когато е предоставена от доставчици, извършващи ресторантьорски и кетъринг услуги.

Обичайно ресторантьорска услуга е предоставянето на храна за консумация на място в стопанисвани от доставчика закрити помещения и/или обособени зони на открито с подходящо оборудване, включително маси и столове, и с включено сервитьорско обслужване. Лицата, предоставящи ресторантьорски услуги, обичайно предоставят и храна за вкъщи, като за доставката на храна за вкъщи от лице, което обичайно предоставя ресторантьорски услуги по смисъла на т.61 от §1 от ДР на ЗДДС е приложима намалената ставка на ДДС от 9 на сто.

III Какви са критериите

Ресторантьорски услуги са налице при предоставянето за консумация на място в заведение, независимо от типа на заведението за хранене - ресторант, сладкарница, бистро, заведение за бързо хранене, в което се извършват доставките и в които се предоставя на клиентите достъп до инфраструктура, осигуряваща възможност за консумация на закупената храна на място. Предоставят се мебели - маси и столове, съобразно броя на клиентите (а не само елементарно оборудване, позволяващо на ограничен брой клиенти да консумират храната на място), достъп до санитарни помещения, отопление/климатизиране на заведението (когато помещението е закрито), поддържане на хигиената в заведението. Наличен е обслужващ персонал, към който клиентът би могъл да се обърне за разяснения относно предлаганите ястия и напитки, предоставя прибори, почиства масите.

В конкретния случай за приложението на намалената ставка следва да бъде преценено дали дейността на дружеството представлява доставка на стока - храна, или е налице доставка на ресторантьорска услуга.

Предвид посоченото в запитването, че заведението за бързо хранене разполага с обособен кът с бар маса и три бар стола за консумация в обекта, което предполага ограничено пространство, не може да се приеме, че се осигуряват достатъчен брой места (маси и столове) съобразно броя на клиентите, осигуряващи възможност за консумация на храната на мястото, откъдето се извършва и продажбата. Т. е. основната част от клиентите консумират закупената храна вкъщи, като ограничен брой от тях използват обособената зона, за да консумират храната на място. Липсват данни доставката на приготвената от дружеството храна да е придружена от други допълнителни/помощни услуги, като например: гардероб, санитарно помещение, мебели, съдове, подреждане на прибори, съветване и разясняване на клиентите относно предлаганата храна, сервиране на храната на маса, почистване на масата. Липсата на същинско обслужване, състоящо се в приемане на поръчката от клиента, предаването є в кухнята, допълнително оформяне на ястията и сервирането им на масата на клиентите, също е от значение при преценката относно това дали се касае за доставка на стока или доставка на ресторантьорска услуга.

Доколкото дейността на дружеството в заведението за бързо хранене не може да се определи като доставка на ресторантьорска услуга, съобразно подробно изложените по-горе критерии, то по отношение на доставката на храна за консумация на място и доставка на храна за вкъщи ще е приложима ставка на ДДС в размер на 20 на сто.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт