Данъчен консулт на "Труд": Облагане на доходи от злато и виртуални валути

Много хора инвестират във виртуални валути, злато, сребро и финансови инструменти. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на данъци за получените доходи от тези инвестиции и необходима ли е регистрация по ДДС.

Гражданин е купил виртуална валута, финансови активи, злато, сребро и др. Притежава ги повече от 5 години. Поставени са въпросите:

1. При продажбата на финансовите активи и валута дължи ли данък за получените доходи?

2. Ако печалбата надвишава 50 хил. лв. трябва ли да се регистрира по Закона за ДДС или друг закон?

По първи въпрос:

Доходите от продажбата на виртуална валута и други финансови инструменти подлежат на облагане по реда на чл.33, ал.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ДДФЛ).
Облагаемият доход от продажба/замяна на акции, дялове, виртуална валута и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка конкретна сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване.

За реализираният доход се подава годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и приложение №5. Ставката на данъка е 10 на сто съгласно чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ.

Търговия на злато и сребро на борсите се извършва по специфичен начин чрез използване на различни инструменти: спот злато и сребро, опция върху злато и сребро, форуърд върху злато и сребро, CFD върху злато и сребро, ETF/ETC върху злато и сребро, борсова опция върху злато и сребро, фючърс върху злато и сребро и др.

Ако се извършват продажби - търговия по горепосочения начин, доходите подлежат на облагане като доходи от търговска дейност, независимо дали лицето е регистрирано по Търговския закон, като едноличен търговец (чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ). Облагаемият доход и годишната данъчната основа се определят по реда, посочен в чл.26 и чл.28 от закона.

В този случай се подава годишна данъчна декларация с приложение №2.
Когато се извършва търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали в търговски обекти, ако лицето отговаря на условията за облагане с патентен данък по чл.61з от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), подава патентна декларация и облагането е по реда на ЗМДТ. ГДД по чл.50 се подава с попълване на приложение №7.

В закона е допуснато изключение от облагане на доходите при разпореждане с финансови инструменти (чл.13, ал.1, т.3 от закона). Според посочената разпоредба, не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т.11 от допълнителните разпоредби на закона, а именно сделките:

а) с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл.152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ); права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;

б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

в) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;

г) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

По втори въпрос:

По смисъла на чл.46, ал.1, т.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с валута, банкноти, монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на банкноти и монети, които обикновено не се използват като законно платежно средство или са с нумизматична стойност. Съгласно чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС, освободена доставка е и сделката, включително договарянето, свързана с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги извън посочените в този член.
Доставката на злато и сребро не попадат в обхвата на освободените доставки и съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС е предмет на облагаема доставка.

Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 хил. лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по материалния закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето: облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка; доставките на финансови услуги по чл.46 от закона; и доставките на застрахователни услуги по чл.47 от същия нормативен акт.

Съгласно чл.96, ал.3 от ЗДДС, в облагаемия оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуги, когато същите не са свързани с основната дейност на лицето, също така не се включват доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по силата на чл.82, ал.2 и ал.3 от закона.

Данъчно задължено лице по чл.3, ал.1 от материалния закон е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. “Редовно или по занятие” предполага, че лицето има намерение да превърне тази дейност в източник на постоянен доход.

Критерии относно определяне на физическото лице като данъчно задължено лице и извършвана независима икономическа дейност може да намерите в писмо изх. №24-37-8/ 27.05.2015 г. на Националната агенция за приходи (НАП).

Ако гражданинът, в качеството си на физическо лице, извършва облагаеми доставки и доставки на финансови услуги, съгласно чл.96, ал.2 от материалния закон, редовно или по занятие и срещу възнаграждение, приходът от същите ще формира облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от закона.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт