Данъчен консулт на "Труд": Обратно начисляване на ДДС за пшеница и слънчоглед

Редица фирми осъществяват сделки с пшеница, слънчоглед, царевица и т. н. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи се прилага режимът за обратно начисляване на ДДС - от купувача, а не от продавача.

“Х” АД е регистрирано по ЗДДС лице с основен предмет на дейност производство на подобрители в областта на хлебарството и сладкарството. Във връзка с извършваната дейност дружеството купува като суровина за влагане в производството белено слънчогледово семе. По фактурата за доставка не е начислен ДДС с вписано основание за неначисляване “чл.163а, ал.2 от ЗДДС”. Дружеството издава протокол за самоначисляване, който отразява в дневниците за покупки и продажби. Поставени са следните въпроси: 

1. Трябва ли дружеството да издаде фактура за продажба с 20% ДДС или фактура за продажба без начислен ДДС с основание “обратно начисляване по чл.163а, ал.2 от ЗДДС”. Има ли значение това, че дружеството не е производител на слънчогледа и съответно същият се явява стока за дружеството?

2. Как трябва да се отрази фактурата за продажба в отчетните регистри по ЗДДС?

По първи въпрос:

От 1 януари 2014 г. в Закона за ДДС е въведен т. н. “механизъм на обратно начисляване” за доставките на стоките, посочени в част II на приложение №2 от закона - зърнени и технически култури. Механизмът на обратно начисляване изисква при доставка на посочените в приложението стоки ДДС да е изискуем от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице (чл.82, ал.5 от ЗДДС).

Този режим се прилага за доставки на зърнени и технически култури с място на изпълнение на територията на страната, когато едновременно са изпълнени следните условия:

- стоките, предмет на доставката, са изрично посочени в част II от приложение №2 към Глава 19 “а” от ЗДДС и се класират със съответния тарифен код от Комбинираната номенклатура (КН), установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) №2658/87 на Съвета от 23.07.1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа (Регламент (ЕИО) №2658/87). За целите на данъчното третиране на доставката по ЗДДС, остава без значение начина на разфасоване или опаковане на стоката както и дали същата е непреработена селскостопанска продукция или преработена.

- получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

Без значение за приложението на режима е обстоятелството дали страните по доставката са производители, търговци или други лица.

В част II на приложение №2 стоките са класирани в номенклатура чрез “Код по КН” и “Описание на стоката”. Съгласно §1, т.71 на ДР от ЗДДС “Код по КН” са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение I към Регламент (ЕИО) №2658/87.

От 1 януари 2014 г. е в сила Регламент за изпълнение (ЕС) №1001/2013 на Комисията от 04.10.2013 г. за изменение на Приложение I към Регламент (ЕИО) №2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (Регламент за изпълнение (ЕС) №1001/2013). В Част първа Уводни разпоредби, раздел I Общи правила, б. “А” Общи правила за тълкуване на КН”, в чл.1 е посочено, че текстът за заглавията на разделите, на главите или на подглавите има само индикативна стойност, като класирането се определя законно съгласно термините на позициите и на забележките към разделите или към главите и съгласно следващите правила, когато те не противоречат на посочените по-горе термини на позициите и на забележките към разделите или към главите.

В съответствие с посочените изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) №1001/2013 в Приложение №2 към чл.163а от ЗДДС към код по КН 1206 00 - “Семена от слънчоглед, дори натрошени” са посочени две позиции - “За посев” и “Други”. Към позиция “Други” са обособени две подпозиции: “Обелен; необелен шарен слънчоглед” с код 1206 00 91 и “Други” с код 1206 00 99.

Видно от запитването закупения слънчоглед не е предназначен за посев, а за последваща преработка, предвид което семената от слънчоглед следва да попаднат в подпозиция “Други” с код 1206 00 99 на подпозиция “Други”, които не са за посев, на основна позиция с код 1206 00.

При условие, че предмет на доставката е слънчоглед в сурово състояние, същият попада изцяло в кодовете, посочени по-горе. Това се потвърждава и от Обяснителните бележки към КН. Съответно за КН 1206 00 91 обелен; необелен шарен слънчоглед се посочва, че семената от слънчоглед, които се включват в тази подпозиция обикновено са предназначени за сладкарство, за хранене на птици или за директна консумация.

Следователно спрямо доставката на суров слънчоглед е приложим чл.163а от ЗДДС и при доставката му се прилага механизмът на обратно начисляване на ДДС, т. е. данъкът за доставката на тези стоки е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

При условие, че предмет на доставката е печен слънчоглед обаче, то той се класифицира по позиция от КН 2008 11 96 и съответно спрямо него не се прилага механизма на обратно начисляване, респективно за доставката му е приложим общият ред на облагане с ДДС, при който данъкът е изискуем от доставчика.

Съгласно чл.163а, ал.1 от ЗДДС данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение №2, възниква съгласно общите правила на ЗДДС. Предвид ал.2 на същия член данъкът за доставките по ал.1 е изискуем от получателя-регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

На основание чл.163б, ал.1 от ЗДДС начисляването на данъка се извършва от получателя с издаване на протокол по чл.117, ал.2, в срока по чл.117, ал.3 - когато доставчикът е данъчно задължено лице.

Необходимо е да се има предвид и разпоредбата на чл.163 г. от ЗДДС, която ограничава приложното поле на глава 19 “а” от същия закон. Съгласно цитираната норма разпоредбите на тази глава не се прилагат, когато за доставка на стоки или услуги по приложение №2 са налице условията на чл. 7, 13, 15, 16 и 28 от ЗДДС.

Следователно когато доставката на обеления цял и начупен слънчоглед не се определя като вътреобщностна доставка по чл.7 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване по чл.13 от ЗДДС, тристранна операция по чл.15 от ЗДДС, внос по чл.16 от ЗДДС или износ по чл.28 от ЗДДС, то по силата на чл.163а, ал.2 и чл.82, ал.5 от ЗДДС данъкът ще се дължи от получателя по доставката, когато той е регистрирано по ЗДДС лице, като ставката за облагането е в размер на 20%.

По втори въпрос:

На основание чл.163в от ЗДДС когато доставчикът е данъчно задължено лице, доставките на стоки и услуги, посочени в приложение №2, се документират с издаване на фактура, в която като основание за неначисляване на данък се посочва “чл.163а, ал.2”.

Съгласно чл.97а, ал.1, б.”б” от ППЗДДС доставките на стоки, описани в част II на приложение №2 от закона, се посочват в колона 8а “Доставка по чл.163а или внос по чл.167а от ЗДДС” на отчетните регистри по чл.124 от закона с код “02”.

Доставчикът отразява издадените фактури и известията към тях в дневника за продажби, като не попълва колони 10 и 12, когато получателят по доставката е регистрирано лице (чл.97а, ал.2 от ППЗДДС).

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт