Данъчен консулт на "Труд": Осигуровки за фермер със странични доходи

Много регистрирани земеделски стопани имат и доходи извън дейността им по продажба на непреработена земеделска продукция. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за определяне на дължимите осигуровки за получените от земеделските стопани доходи.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

Регистриран земеделски стопанин произвежда и продава непреработена земеделска продукция. Освен това има и доходи по граждански договор. Поставени са следните въпроси:

1. Върху какъв осигурителен доход трябва да внася осигуровки - осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани или осигурителния доход за самоосигуряващите се лица?

2. Земеделският стопанин трябва ли да декларира пред възложителя по гражданския договор, че е самоосигуряващо се лице?

3. Ако земеделският стопанин декларира пред възложителя по гражданския договор, че е самоосигуряващо се лице и възложителят не начисли и удържи осигуровки, как трябва да се попълнят таблици №1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), след като доходите от непреработената земеделска продукция не следва да се посочват в нея?

4. За кои месеци трябва да се направи изравняване на осигурителни вноски - за месеците, в които е полаган труд без трудово правоотношение, за месеците, в които е изплатено възнаграждението или доходът от гражданския договор трябва да се разпредели на всичките 12 месеца?

I Правила за осигуряването

“Регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители” са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред.

На основание чл.4, ал.3, т.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, съгласно чл.4, ал.4 от КСО. Те са самоосигуряващи се лица и осигуровките са изцяло за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

На основание чл.2, ал.3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) самоосигуряващите се, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по техен избор. Хората, регистрирани като земеделски стопани или тютюнопроизводители, когато едновременно с това упражняват и дейности по чл.4, ал.3, т. 1 и 2 от КСО, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл.4, ал.3, т. 1 и 2 от КСО.

В случая извършваната от земеделския стопанин дейност по граждански договор, извън земеделската, не попада сред дейностите по чл.4, ал.3, т. 1 и т. 2 от КСО. Това е така, защото осигуряването на хората, полагащи труд без трудово правоотношение е регламентирано в чл.4, ал.3, т. 5 и 6 от КСО, които не са сред изброените в горецитираната алинея. Предвид изложеното, минималният месечен осигурителен доход, върху който трябва да внася осигуровки за социално и здравно осигуряване за 2020 г. е 420 лв., но няма пречка, ако избере да се осигурява върху по-висок доход - между минималния и максималния месечен осигурителния доход, който е 3000 лв. за 2020 г.

Самоосигуряващите се граждани определят окончателен размер на месечния осигурителен доход по реда на чл.6, ал.9 от КСО - за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация (ГДД) по ЗДДФЛ, който не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност, съгласно чл.6, ал.10 от КСО.

На основание чл.3, ал.1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително по чл.40, ал.5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения и не може да бъде по-голям от сбора на максималния месечен осигурителен доход за съответната година поотделно за всеки един от месеците на годината. Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.

На основание чл.11 от НООСЛБГРЧМЛ за лицата по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 от КСО (включително земеделски стопани) при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение осигуровки не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Те внасят осигуровки върху доходите от работа без трудово правоотношение по реда на чл.6, ал.9 от КСО.

Съгласно чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО, регистрираните земеделски стопани се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и окончателно върху доходите от дейността и доходите по без трудово правоотношение, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.9 от КСО. Когато произвеждат непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.

II Попълване на формулярите

В случая самоосигуряващото се лице - регистриран земеделски стопанин, получава доходи от непреработена земеделска продукция и доходи от без трудово правоотношение, поради което следвайки указанията за попълване на Таблица 1 и 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ и в съответствие с чл.6, ал.9 от КСО, доходът от без трудовото правоотношение трябва да се посочи на ред 13 в колона 5 и да се разпредели поравно на месеците, през които самоосигуряващият се регистриран земеделски стопанин е упражнявал трудова дейност, независимо от броя на отработените през месеците дни. В случай, че самоосигряващият се е упражнявал трудова дейност през цялата година, доходът трябва да се раздели на 12. Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски, се изчислява като разлика между сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6. Когато разликата е положителна върху нея се довнасят окончателни осигурителни вноски, а когато разликата е отрицателна - надвнесените осигуровки се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК, освен когато осигурителният доход в колона 5 е по-малък от минималния осигурителен доход по КСО. Това е така, защото окончателният размер на месечния осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход.

Във въпроса не е уточнено за кой период се отнася полученото възнаграждение по без трудовото правоотношение. Затова следва да имате предвид и че, когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, самоосигуряващото се лице подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година, на основание чл.6, ал.9, изречение последно от КСО.

Коментари

Задължително поле