Данъчен консулт на "Труд": Осигуровки при отдаване на жилище на туристи

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

Много граждани отдават жилищата си на туристи чрез различни онлайн платформи. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какви осигуровки трябва да бъдат плащани от собствениците в тези случаи.

Гражданин желае да отдава част от имота, в който живее, на туристи чрез платформите Booking, AirBnB, както и чрез български сайтове. Той е пенсионер и е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Поставен е въпросът какъв е редът за осигуряване при упражняване на дейността по отдаване на част от имот на туристи.

Социални осигуровки

За ползването на недвижим имот на хотелски принцип се прилагат нормите на Закона за туризма (ЗТ). Местата за настаняване подлежат на категоризиране или регистрация по този закон и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (НКСПМНЗХР).

Според чл.113, ал.2 от ЗТ хотелиерство в стаи, апартаменти и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), когато те са част от обитаваното от него жилище.
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на основанието за социално осигуряване. Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или 4а, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването є. В този смисъл, за да възникне основание за осигуряване на едно физическо лице за целите на държавното обществено осигуряване (ДОО), трябва да е налице упражняване на трудова дейност и да е налице нормативно основание за неговото осигуряване. Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване за ДОО, е определен в чл.4 от КСО.

По отношение на осигуряването на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, но извършват дейност по отдаване на имот на туристи чрез “къща за гости”, “стаи за гости”, “апартамент за гости” и пр. съгласно изискванията в ЗТ и НКСПМНЗХР, следва да се има предвид разпоредбата на чл.1, ал.5, т.1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите си лица, българските граждни на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). Според нея за лица, упражняващи свободна професия по регистрация, се считат и тези, които упражняват дейност на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт. Предвид обстоятелството, че категоризираните и регистрираните места за настаняване и лицата, които извършват дейност в тях, се вписват в Националния туристически регистър съгласно чл.166 от ЗТ, то при започване на тази дейност за лицето ще е изпълнена хипотезата на чл.1, ал.5, т.1 от НООСЛБГРЧМЛ.

За упражняваната дейност като физическо лице по предоставяне на категоризирани или регистрирани къща за гости, стаи за гости и пр. на туристи, е необходимо да се извърши вписване в Регистър БУЛСТАТ като физическо лице, упражняващо свободна професия на основание чл.3, ал.1, т.9 от Закона за Регистър БУЛСТАТ.
В тази връзка, лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и смърт във фонд “Пенсии” на основание чл.4, ал.3, т.1 от КСО. По смисъла на чл.5, ал.2 от КСО същите са самоосигуряващи се лица.
На основание чл.1, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ задължението за осигуряване на лицата по чл.4, ал.3, т.1 от КСО - упражняващи свободна професия, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация (декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице - образец Окд-5), подадена до компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство (чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ).

Здравни вноски

Важно е да се има предвид, че съгласно чл.4, ал.6 от КСО, лицата по чл.4, ал.3, т.1 от КСО, на които е отпусната пенсия, се осигуряват за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) по свое желание. Тази разпоредба дава възможност на самоосигуряващите се лица, които са пенсионери, осигуряването за фондовете на ДОО за времето, след като им е отпусната пенсия, да е тяхно право, но не и задължение. Аналогична разпоредба на чл.4, ал.6 от КСО обаче в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) няма, поради което лицата по чл.4, ал.3, т.1 от КСО са задължително здравно осигурени на основание чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО (ЗБДОО), и окончателно върху доходите от дейността и доходите за работа без трудово правоотношение, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.9 от КСО.
Може да обобщим, че в настоящия случай за дейността по отдаване на категоризиран или регистриран обект на туристи е необходимо да се извърши вписване в Регистър БУЛСТАТ като физическо лице, упражняващо свободна професия; да се подаде декларация по утвърден образец (образец Окд-5) в НАП за започване на дейност в 7-дневен срок от настъпване на това обстоятелство.

В случая лицето упражнява трудова дейност като собственик на ЕООД, за което е подадена декларация (образец Окд-5) и декларации образец №1 с данни за здравно осигуряване. В тази връзка, по избор на лицето, същото може да продължи да внася авансово през годината дължимите здравни вноски, както и да подава декларациите образец №1 с данни за здравно осигуряване на основание упражняваната от него дейност като собственик на ЕООД (чл.2, ал.3, изречение първо от НООСЛБГРЧМЛ). До 30 април на следващата календарна година трябва да определи окончателен размер на месечния си осигурителен доход за целите на здравното осигуряване за периода, през който е упражнявал трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) като окончателният осигурителен доход на лицето не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния размер на същия. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. В същия срок еднократно следва да подаде и декларация образец №6 за дължимите здравни вноски за предходната календарна година.

При определянето на месечния осигурителен доход, върху който се внасят дължимите здравни вноски е важно да се има предвид разпоредбата на чл.40, ал.1, т.6 от ЗЗО и чл.40, ал.8 от ЗЗО, според които, получаващите доходи на различни основания, а именно пенсия, доходи от дейности като самоосигуряващи се лица, доходи за работа без трудово правоотношение, при определяне на окончателния размер на месечния осигурителен доход за целите на здравното осигуряване размерът на пенсията (без добавките към нея) следва да бъде на първо място в поредността на доходите с оглед ограничаване до размера на максималния месечен осигурителен доход.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт