Данъчен консулт на "Труд News": Кога се дължи ДДС върху заплата и хонорари

Много хора извършват дейност, за която са регистрирани по ДДС, но наред с това работят и на заплата или получават хонорари. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това човекът дължи ли ДДС върху заплатата и хонорарите.

За физическо лице, което извършва дистрибуторска дейност, е възникнало задължение за регистрация по чл.96, ал.1 от Закона за ДДС. В същото време човекът осъществявате дейност по трудово правоотношение към университет. Получава възнаграждения по договор за водене на лекции в магистърско обучение и хонорари за участия в научни журита за изготвяне на рецензии на докторанти. Поставен е въпросът човекът дължи ли ДДС за възнагражденията за водене на лекции и за хонорарите?

За отговор на въпроса първо трябва да бъде извършена преценка дали извършените от физическото лице услуги следва да бъдат третирани като попадащи в кръга на неговата независима икономическа дейност, за която същото се счита за данъчно задължено по този закон лице.

I Услугите независима икономическа дейност ли са

Съгласно чл.3, ал.1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Алинея 2 от цитираната норма определя като независима икономическа дейност дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, както и упражняването на свободна професия. Изречение второ на същата разпоредба разширява кръга на независимата икономическа дейност, като постановява, че такава дейност „е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение“.

Видно от посочените норми, в обхвата на данъчно задължените лица по ЗДДС попадат физическите лица, когато извършваната от тях дейност отговаря на критериите за независима икономическа дейност по ал.2 на чл.3 от ЗДДС.

В случая трябва да се има предвид, че съгласно чл.3, ал.3, т.1 от ЗДДС, дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по всяко друго правоотношение, което създава взаимоотношения, подобни на тези на работодател и наето лице във връзка с условията на работа, възнаграждението и отговорността на работодателя, не е независима икономическа дейност.

Правната норма на чл.3, ал.3, т.1 от ЗДДС транспонира тази на чл.10 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, съгласно която условието в чл.9, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО, че икономическата дейност се извършва „независимо“, изключва наетите и други лица от обхвата на ЗДДС, доколкото те са обвързани с работодател по договор за работа или с някакви други юридически връзки, създаващи взаимоотношение на работодател и наето лице във връзка с условията на работа, възнаграждението и отговорността на работодателя.

При извършване на преценка относно това независима ли е дадена дейност за целите на ЗДДС, е от значение дали лицето извършва дейността си за своя собствена сметка и на своя лична отговорност, и дали същото е подчинено на работодател. Съдът на Европейския съюз (СЕС) приема, че критериите за това кога една дейност е независима, са дали с оглед на начина на извършване на дейността, възнаграждението и най-вече на отговорността и риска за дейността, лицето действа независимо. По принцип критериите за зависимост се свързват с начина на осъществяване на дейността (дали лицето само организира дейността си или не и дали то е организационно свободно), възнаграждението и особено с риска от извършване на дейността – дали носи риска от дейността си и отговаря за задълженията си, поети към доставчици и клиенти при изпълнение на професионална дейност, или този риск се носи от организацията, за която работи.

Дейността, описана в запитването, представлява дейност по предоставяне на услуги по смисъла на чл.3, т.2 във връзка с чл.8 от ЗДДС. Тази дейност не може да се определи като дейност, която не е независима икономическа дейност по чл.3, ал.3 от ЗДДС, тъй като не се осъществява по правоотношение, приравнено на трудово, или по друго правоотношение, което създава взаимоотношения, подобни на тези на работодател и наето лице във връзка с условията на работа, възнаграждението и отговорността на работодателя. В конкретния случай лекторът сам организира дейността си в рамките на уговорените в договора условия и носи изцяло отговорност за договорните си задължения, поети към университета.

Следователно дейността на лицето, изразяваща се в извършени срещу възнаграждение от възложителя (университета) услуги по водене на лекции и участия в научни журита за избор на докторанти, отговаря на критериите за независимост, така и на критериите за извършване на икономическа дейност, съгласно чл.3, ал.2 от ЗДДС, т.е. същата е независима икономическа дейност.

II облагаеми или освободени доставки

Съгласно чл.2, т.1 от ЗДДС обект на облагане с ДДС е всяка възмездна облагаема доставка на услуга. В чл.8 от ЗДДС е регламентирано, че услуга по смисъла на този закон е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранна валута, а доставка на услуга съгласно чл.9, ал.1 и ал.2, т.3 от ЗДДС е всяко извършване на услуга, включително всеки интелектуален труд.

Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на услуга по смисъла на чл.9 от същия закон, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

В Глава четвърта от ЗДДС, озаглавена „Освободени доставки и придобивания“, са посочени доставките, които са освободени от облагане с ДДС. Съгласно чл.41, т.1 от ЗДДС освободена доставка е предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от:

а) институции в системата на предучилищното и училищното образование по Закона за предучилищното и училищното образование, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции;

б) висши училища по Закона за висшето образование.

Видно от законовата норма, освобождаването от ДДС на доставките, свързани с образование, е поставено в зависимост както от естеството на доставяните услуги, така и от лицето, което ги доставя. За да попадат в обхвата на предвиденото с чл.41 от ЗДДС освобождаване от данък, доставките на услугите, свързани с образование, следва да са извършени от цитираните в същата разпоредба лица, които са институции и висши училища. Освобождаването не се отнася до доставките, извършвани от физическите лица към институциите и висшите училища, чрез които институциите и висшите училища извършват образователните услуги, независимо че същите сами по себе си са дейности, свързани с образование. В правоотношението между физическото лице – лектор, преподавател, жури и институцията/висшето учебно заведение тази образователна услуга има характер на облагаема доставка. Поради това лицето, в качеството си на лектор или преподавател, или член на научно жури, като регистрирано по ЗДДС лице, следва да начислява ДДС за извършената доставка на услуга.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт