Данъчен консулт на "Труд news": Документи за ДДС при внос на употребявани автомобили

Много фирми внасят употребявани автомобили и ги продават в България. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какви са правилата за плащане на ДДС и облагане маржа на цената. Допълнително разглеждаме въпроса как се определя ставката на ДДС за бебешки пюрета.

I Внос на употребявани коли

Дружество е регистрирано по Закона за ДДС и има за предмет на дейност продажба на автомобили втора употреба. Колите се купуват от Италия, като фактурата, получена от италианска фирма, е без начислен ДДС с основание - прилага се облагане на маржа на цената. Освен фактурата за самия автомобил се получава и фактура без ДДС за услуги от италианската фирма (такси за отписване на автомобила). Колите се транспортират от друга българска фирма, която издава фактура за транспортната услуга с начислен ДДС. Поставени са следните въпроси: 

1. Трябва ли фактурите за покупка на автомобилите от италианската фирма да се отразяват в дневниците за покупки като такива без право на данъчен кредит?

2. За фактурите за получените услуги трябва ли да се издава протокол по чл.117 от ЗДДС?

3. Фактурата за транспорта от българската фирма трябва ли да се включи в дневника за покупки с право на данъчен кредит?

4. При определяне на основата на маржа при продажба на автомобила в покупната цена включват ли се транспортните разходи и услугата от италианската фирма?

По първи въпрос:

На основание чл.124, ал.4 от ЗДДС, регистрираното по същия закон лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл.72, ал.1.

Съгласно чл.112, ал.1 от ЗДДС, данъчен документ е фактурата, известието към фактурата и протоколът.

Видно от изложеното, получените фактури от италианската фирма не представляват данъчни документи по смисъла на чл.112, ал.1 от ЗДДС, поради което не възниква задължение да бъдат отразени в отчетния регистър по чл.124, ал.1, т.1 от закона - дневник за покупките.

По втори въпрос:

Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги, когато получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал. 1, 5 и 6.

За получената от българското дружество услуга от италианско данъчно задължено лице за отписване на автомобилите, данъкът е изискуем от получателя на услугата. Във връзка с чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС, българското дружество като получател на услугата следва да издаде протокол, с който да си самоначисли данъка. Протоколът следва да намери отражение в отчетните регистри - дневник за продажбите и дневник за покупките.

По трети въпрос:

На основание чл.147, ал.1 от ЗДДС дилърът на стоки втора употреба има право на данъчен кредит за придобитите или внесени от него други стоки и услуги, които използва само за извършването на доставките по глава 17 “Специален ред на облагане на маржа на цената”.

За получените услуги по транспорт на стоките, за които се прилага специалният ред на облагането на маржа на цената, дилърът има право на данъчен кредит. Фактурите за получените транспортни услуги следва да намерят отражение в дневника за покупки за съответния данъчен период, през който е възникнало правото на приспадане на данъчен кредит или в някой от следващите 12 месечни периода.

По четвърти въпрос:

Съгласно чл.145, ал.1 от ЗДДС данъчната основа на доставката на стоки по глава седемнадесета е маржът на цената, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:

1. продажната цена, представляваща общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, в т. ч. субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисионни и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки, и:

2. сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата по чл.143, ал. 1 и 3 от закона стоки, включително данъка по този закон, а когато стоката е внесена - данъчната основа при внос, включително данъка по този закон.

Платените разходи във връзка с отписването на автомобилите и направените транспортни разходи не се включват в покупната цена и не участват при формиране на данъчната основа, определена по реда на чл.145, ал.1 от ЗДДС.

II Облагане на детски пюрета

Дружеството извършва дейност като детска млечна кухня. Поставен е въпросът: Коя трябва да е приложимата ставка на ДДС за доставка на храни - “хомогенизирани пюрета”?

Съгласно чл.66, ал.2, т.4 от ЗДДС ставката на данъка е 9% за храни, подходящи за бебета или за малки деца, посочени в Приложение №4 към закона. В Приложението са изброени храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага намалената ставка:

1. Адаптирани бебешки млека и прахообразни каши за бебета или за малки деца, попадащи в Код 1901 10 00 по комбинираната номенклатура (КН) на ЕС.

2. Хомогенизирани зеленчукови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в Код 2005 10 00 по КН на ЕС.

3. Хомогенизирани плодови пюрета за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g, попадащи в подпозиция 2007 10 по КН на ЕС.

4. Смесени хомогенизирани пюрета от месо, риби, зеленчуци, плодове или ядки за бебета или за малки деца в съдове с нетно тегловно съдържание, непревишаващо 250 g., попадащи в Код 2104 20 00 по КН на ЕС.

За да се приложи намалената ставка от 9% при доставката на такъв тип храни, е необходимо да са изпълнени едновременно следните три условия:

- стоката да отговаря на изискването за количество, определено за т. 2, 3 и 4 от Приложение №4;

- стоката да отговаря на словесното описание в Приложение №4;

- стоката да попада в кода от КН на ЕС, посочен в Приложение №4.

Следва да имате предвид, че произвежданите детски храни, които се различават от консервираните храни и пюрета, продавани в търговската мрежа, единствено по продължителността на срока на годност и опаковката, но са идентични по съдържание и консистенция на тези в обхвата на Приложение №4, подлежат на облагане с намалената ставка от 9% при посочените по-горе условия.

Важно за приложимата данъчна ставка е правилното определяне на произвежданите от дружеството храни по КН на Митническата тарифа на ЕС. Тарифното класиране (определянето на тарифния код) на стоките се извършва предвид обективните им характеристики, въз основа на общите правила за тълкуване на КН на ЕС, която представлява приложение I към Регламент (ЕИО) №2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа. При извършване на тарифно класиране се вземат предвид и Обяснителните бележки към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките и Обяснителните бележки към КН, които са признато от Съда на ЕС средство за тълкуване обхвата на позициите на номенклатурата.

По отношение на преценката дали произвежданите от дружеството храни попадат в съответните тарифни кодове по КН, доколкото Агенция “Митници” е компетентна относно определянето на тарифния код на стоките, следва дружеството да изиска становище от Агенция “Митници”.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт