Данъчен консулт на "Труд news": Доходи от продажба на ток от фотоволтаик на покрива

Много хора имат фотоволтаик на покрива и продават част от електроенергията на местното електроразпределително дружество. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на данъци и осигуровки в тези случаи.

Собственици на еднофамилна жилищна сграда в режим на Съпружеска имуществена общност имат изградена фотоволтаична инсталация. Остатъчната енергия, след покриване на разходите за сградата, продават на енергийно дружество. Договорът e сключен от едното физическо лице. Поставени са въпросите:

1. Трябва ли да се издава фактура за продажбата на електроенергия?

2. Необходима ли е регистрация в търговския регистър?

3. Данъкът от физическите лица, собственици на сградата ли трябва да се внася или само от едното лице, сключило договора?

4. Дължат ли се осигуровки? Има ли значение, че човекът, сключил договора, е и управител на дружество?

5. Какви декларации се подават?

По данъчното законодателство:

На данъчно облагане подлежи лицето, извършващо стопанската дейност, независимо че тя може да се осъществява чрез имущество, което е съсобствено. Лицето, сключило договора с енергийното дружество и от чието име се извършва доставката на ел. енергия, е данъчно задължено за получените доходи.

Продажбата на електроенергия е стопанска дейност, която се извършва редовно и с цел реализиране на печалба. Доходът от нея следва да се определи като доход от търговска дейност. Физическото лице доставчик извършва стопанска дейност като търговец, независимо че не е регистрирано като едноличен търговец по Търговския закон (ТЗ).

Съгласно чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ по реда на чл.26 ал.1-6 се облагат доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец.

Облагаемата годишна данъчна основа за доход от стопанска дейност като търговец се определя по реда на чл.28 от ЗДДФЛ и се декларира в приложение №2 “Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. Данъчната ставка е 15%.

Според чл.43, ал.8 от ЗДДФЛ лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, правят авансови вноски при данъчна ставка 15% по реда на ЗКПО. Лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната не превишават 300 000 лв. не са длъжни да правят авансови вноски, но при желание могат да правят тримесечни авансови вноски.

Годишната данъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ се определя като облагаемият доход по чл.26, формиран по реда на ЗКПО, се намали с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави.

Лицата, извършващи дейност като търговци, следва да водят счетоводство. Лицето, извършващо доставки на ел. енергия, следва да издава фактура за извършените доставки, която съдържа задължителни реквизити, посочени в чл.6 от Закона за счетоводството (ЗСч).

Всички разходи за пренос, достъп и балансиране на разпределена енергия и други, които са във връзка с дейността и са документално обосновани, ще бъдат данъчно признати.

Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч.

Следва да имате предвид чл.4 и чл.6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства. Всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.

По осигурителното законодателство:

Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ. Самоосигуряващите се по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

Осигуровките за самоосигуряващите се лица се внасят авансово върху избран месечен доход между минималния и максималния месечен осигурителен доход. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя по реда на чл.6, ал.9 от КСО - за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, и въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ.

Според Закона за здравното осигуряване лицата по чл.4, ал.3, т.2 от КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителния доход за самоосигуряващите се и окончателно върху доходите, получени през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл.6, ал.9 от КСО.

При определяне на годишния осигурителен доход за едноличните търговци и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ, се взема предвид облагаемият доход по чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигуровки и премии/вноски по застраховки “Живот” (чл.3, ал.3, т.1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).

При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност самоосигуряващото се лице подава декларация по образец (ОКд-5) до НАП в 7-дневен срок. Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл.9, ал.2, т.5 от КСО.

С подаването на декларация образец ОКд-5 самоосигуряващите се определят и вида на осигуряването си. Самоосигуряващите се, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор.
Самоосигуряващите се периодично представят в НАП данни за осигурителния доход, осигуровките, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, дните в осигуряване и облагаемия доход (декларация образец №1).

Съдържанието и сроковете за подаване на декларациите се определят с Наредба №Н-13/2019 г. Самоосигуряващите се подават в НАП декларации по образец №1 и 5, в които вписват ЕИК по БУЛСТАТ.

При попълване на декларациите ЕИК следва да се посочи в:

- “Декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице” (обр. ОКд-5) при започване, прекъсване и възобновяване на дейността и за избор на вида на осигуряване;

- Декларация образец №1 “Данни за осигуреното лице” и Декларация обр. №5 “Авансово внесени социални и здравни вноски”, за месеците на упражняваната трудова дейност.

Липсата на ЕИК не е пречка за подаване на декларация образец №6 “Данни за дължими вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ”.
Задължение за внасяне на осигуровки и подаване на декларации ще възникне за лицето - собственик на фотоволтаичната система, което ще упражнява трудова дейност по смисъла на КСО, във връзка със сключения договор за доставка на електрическа енергия.

Като самоосигуряващо се лице, което ще извършва дейности на няколко основания (в случая собственик на фирма и лице, което се облага по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ), следва да декларира това обстоятелство и да внася авансово осигуровки само на едното основание по негов избор. Въз основа на декларираните доходи, ще възникне и основание за определяне на окончателен размер на осигурителния доход по реда на чл.6, ал.9 от КСО.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-ата в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт