Данъчен консулт на "Труд News": Как ни връщат налози при заличен стаж

Често служители от НОИ издават задължителни предписания за заличаване на осигурителен стаж при открити нарушения и опит за неоснователно ползване на осигурителни права. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП как в тези случаи може да бъде поискано възстановяване на внесени данъци и осигуровки.

От НОИ издават задължително предписание за заличаване на осигурителен стаж на самоосигуряващ се гражданин (заличаване на данни, подавани с декларация обр. №1), което е потвърдено с решение на Върховен административен съд. Причина за това са открити от НОИ нарушения. Поставени са въпросите:

1. Гражданинът има ли право да подаде искане за заличаване на задълженията по декларация образец №6 и да му бъдат възстановени осигурителните вноски и внесените данъци върху доходите, получени въз основа на собствена регистрация по БУЛСТАТ? Това възможно ли е, при положение че в счетоводните регистри на „X“ ООД няма как да се изчистят отчетените месечни възнаграждения, които е получил като самоосигуряващо се лице?

2. От кога започва да тече давностният срок по чл.129, ал.1 от ДОПК?

По прилагане на осигурителното законодателство:

Контролните органи на НОИ дават задължителни предписания за спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване. На основание чл.16 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се (Наредба № Н-13/17.12.2019 г.) контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за приходите (НАП) и НОИ.

Съгласно чл.9, ал.5 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г. декларации по ал.1 (в т.ч. декларации образец №1) не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на НАП или НОИ във връзка с възложените им дейности.

В чл.4, ал.10, т.6 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г. е посочено, че НОИ подава данни и за издадените по чл.108, ал.1, т.3 от КСО и влезли в сила задължителни предписания, когато предписанията са за подаване на данни по чл.5, ал.4, т.1 от КСО, включително и след срока по чл.8, ал.1, т.4. Данните по ал.10, т.6 се подават по електронен път в тридневен срок от влизане в сила на предписанието по ред, определен с инструкция по чл.23 от Закона за Националната агенция за приходите (чл.4, ал.14 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г.).

Следователно, след влизане в сила на задължителните предписания, издадени от контролните органи на НОИ, гражданинът може да подаде декларации образец №1 за заличаване на данни.

На основание чл.9, ал.10 от Наредба № Н-13/17.12.2019 г. декларация образец №6, подадена от лицата по чл.4, ал.3, т. 2, 4 и 5 (вкл. самоосигуряващите се), може да се коригира до изтичане на срока за подаването ѝ. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на НАП. Декларация образец №6 се подава с код за корекция, когато се намалява размерът на декларирано задължение. В този случай освен коригираните се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.

Самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на месечния си осигурителен доход по реда на чл.6, ал.9 от КСО – за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към ГДД по ЗДДФЛ, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и по-голям от максималния осигурителен доход. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на ДОПК облагаем доход от упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигуровки.

Когато с коригираща ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ самоосигуряващото се лице декларира облагаем доход в по-малък размер от вече декларирания, то попълва и Справката за окончателния размер на осигурителния доход, за да формира нов годишен осигурителен доход. Ако след корекция на окончателния размер на осигурителния доход, дължимите осигуровки от самоосигуряващо се лице са в по-малък размер от сумата на декларираните с декларация образец №6 и внесени от него авансови и окончателни осигурителни вноски, разликата се явява неоснователно внесена. В този случай самоосигуряващото се лице следва да подаде коригираща декларация образец №6 по описания по-горе ред.

За да подаде коригиращи декларации образец №6, с които да заличи формираните задължения по вече подадените декларации образец №6 за минали години, следва да поиска разрешение от НАП.

Процедурата за възстановяване на недължимо внесени суми, подлежащи на възстановяване и събирани от НАП, е регламентирана в чл.128-130 от ДОПК. Прихващането и възстановяването може да се извърши след подаване на искане до НАП, към което следва да бъдат приложени документите, които го подкрепят.

По прилагане на данъчното законодателство:

При извършване на корекции във вече подадени годишни данъчни декларации по чл.50 от ЗДДФЛ се прилага редът за корекции на чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ. На това основание при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след законово установения срок, данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.
Когато този срок не е спазен и се налага корекция на декларация за предходни данъчни години, възможност за коригиране има по реда на чл.103, ал. 1 и 2 от ДОПК.

Лицето следва да отправи искане до органите по приходите за допускане на корекция на годишна данъчна декларация (ГДД) и да посочи основанията за това.

Съгласно чл.103 при установяване на несъответствия между съдържанието на подадената декларация и изискванията за попълването ѝ или несъответствия между данните в декларацията и данните, получени от органите по приходите от трети лица или администрации, съгласно изискванията на данъчното и осигурителното законодателство за подаване на декларации или информация, извън случаите по чл.101, ал.4 и чл.102, ал.4, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок от получаване на съобщението. Отстраняването на несъответствията се извършва с подаване на нова декларация.

Предвид решението на ВАС гражданинът има възможност да поиска допускане на корекция на ГДД и възстановяване на внесения данък, при условие че не е изтекла давността.

Процедурата за извършване на прихващането/възстановяването е разписана в чл.129, ал.1 от ДОПК. Допустимостта за осъществяването й е обвързана с преклузивен срок, в който искането следва да бъде подадено. Същият е до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго.

По отношение основателността на искането следва да се има предвид следното:

Вземанията на задълженото лице от държавата се квалифицират като частноправни, поради което за тях е приложим Законът за задълженията и договорите (ЗЗД). Погасяването на частноправни вземания съгласно чл.110 от ЗЗД става с изтичане на 5-годишна давност.

Давността започва да тече от момента, в който вземането е станало изискуемо и това е влизане в сила на съдебното решение на ВАС.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт