Данъчен консулт на "Труд news": Касови бележки при онлайн продажби в чужда валута

Много фирми продават стоки онлайн като клиентите им плащат във валута, различна от левове. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за издаване на касови бележки и отчитане на оборота в тези случаи.

Дружество се занимава с интернет търговия на автоаксесоари. Продава в Румъния през собствени платформи. Валутата, с която работи, е румънски леи и курсът към лева е променлив. Сумата, която куриерската фирма изплаща по наложения платеж, се различава от сумата на касовата бележка поради променливия курс. Например: дружеството издава касова бележка към момента на изпращане на стока в лева на стойност 10 лв. - в момента на продажбата това са 25,26 леи. При предаване на стоката в Румъния куриерът събира сумата 25,65 леи (10 лв. към момента на продажбата). На следващия ден куриерската фирма изплаща наложения платеж по банкова сметка - 25,65 леи, като го превалутира по курса за този ден, което вече е 9,60 лв. Поставени са следните въпроси:

1. Трябва ли да се издава касова бележка при продажба чрез наложен платеж за всяка продажба в Румъния предвид териториалния обхват на Наредбата за разплащания в брой?

2. Как ще се спази Наредба №Н-18 при разлика в събраната сума заради вариращия курс?

I Място на търговския обект

Извършването на електронна търговия се осъществява чрез продажби на стоки и услуги чрез интернет. Тя има някои специфики, които я отличават от традиционната търговия, като например - клиентът и доставчикът не се намират на едно и също място в момента на продажбата, обичайно продажбите се извършват чрез сключване на договор от разстояние, търговският обект, от който се извършват продажбите, е физическо място с определен адрес, а плащането по продажбата се извършва посредством различни методи. За да се приложат разпоредбите на чл.118 от ЗДДС и Наредба №Н-18/2006 г., търговският обект, от който се извършва продажбата, трябва да е на територията на България.

Общото правило, заложено в чл.118, ал.1 от ЗДДС, е, че всяко лице (регистрирано и нерегистрирано по ДДС) е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон). Редът и начинът за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство са определени в Наредба №Н-18/2006 г.

За целите на чл.118 от ЗДДС и Наредба №Н-18/2006 г. понятието “търговски обект” е това по §1, т.41 от ДР на ЗДДС, а именно: “всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби”.

При електронната търговия от значение за определяне на търговския обект не е мястото, където се намира технологията, която поддържа уебсайта, или мястото, на което уебсайтът е достъпен, а мястото, където търговецът извършва в значителна степен на постоянност икономическата си дейност. Това може да бъде както магазин, така и офис, склад, друго помещение или част от него, в което е създадена организация за управлението и реализацията на тази дейност от гледна точка на човешки и материални ресурси - например мястото, където се приемат заявки, обработват се поръчките, организира се транспортът, обработват се рекламации на клиенти и т. н.

При осъществяване на вътреобщностна дистанционна продажба на стока обичайно за търговски обект се счита физическото място, управлявано (стопанисвано) от доставчика, от което е извършена съответната продажба.

II Начин на плащане

При извършване на продажба/доставка, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, е налице задължение за регистриране и отчитане на извършваните продажби на стоки чрез издаване на фискална касова бележка. В случай че плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор по Закона за пощенските услуги (ЗПУ) фискална касова бележка не се издава.

Определящ за издаване на фискален бон е начинът на плащане на стоките от страна на клиента, a не начинът на получаване от търговеца на платените по продажбата парични средства.

При плащане в брой или с банкова кредитна или дебитна карта при доставка на стоката от куриер чрез използване на услугата “Наложен платеж”:

По смисъла на §1, т.12 от ЗПУ “наложен платеж” е услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума. Доставчикът на стоката я предава на куриера, който от своя страна я доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума (стойността на стоката с или без таксата за услугата наложен платеж, в зависимост от договореното между страните по доставката). Куриерът събира определената от подателя сума и след това я превежда по банкова сметка или я изплаща в брой на подателя. Начинът, по който куриерът превежда сумата на подателя, е без значение, тъй като определящ при съобразяване с изискванията на законодателството за издаване на касова бележка е начинът, по който се плаща за стоката от получателя - в брой или с банкова дебитна/кредитна карта.

При доставка на стока чрез услугата “наложен платеж”, при която плащането от клиента се извършва в брой или с банкова кредитна или дебитна карта при доставка на стоката, е налице задължение за регистриране и отчитане на продажбата с фискална касова бележка.

Плащания, за които не се изисква издаване на фискален бон:

- внасяне на пари в наличност по платежна сметка;

- кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на ЗПУПС; 

- пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор, по смисъла на ЗПУ, като в този случай търговецът има задължение да предостави на клиента хартиен или в електронен вид документ, съдържащ информацията по чл.26, ал.1, т. 1, 4, 7 и 8 от Наредба №Н-18.

Следва да се има предвид разпоредбата на чл.26, ал.4 от Наредба №Н-18, съгласно която за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, всички регистрирани и натрупани суми във фискалните устройства се изразяват в левове и стотинки, поради което за случаите на плащания във валута сумите се преизчисляват и натрупват в левовата им равностойност.

По отношение на използването на ФУ при плащане във валута - в случая в леи, трябва да се отбележи, че почти всички одобрени модели ФУ имат възможност за отпечатване на дължимата от клиента сума освен в левове и във валута. Тези суми автоматично се преизчисляват и натрупват във фискалната памет на ФУ в левовата им равностойност в съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.4 от Наредбата.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт