Данъчен консулт на "Труд news": Налози при прехвърляне право за изграждане на фотоволтаици

В България все по-често изграждат фотоволтаични системи. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това необходимо ли е плащането на данък при прехвърляне правото за изграждане на фотоволтаици. Допълнително разглеждаме правилата за облагане на доходи от предоставяне на мощност за копаене на криптовалути.

I Право за изграждане на фотоволтаици

Предстои сделка за изграждане на фотоволтаични системи. Във връзка с това е необходимо учредяване на права за монтирането им. Лицата в бранша на енергетиката изискват при изграждане на фотоволтаични системи на сгради, в юридическите актове в нотариална форма, които уреждат вещните права във връзка с тези правоотношения, да бъде вписано изрично, че се прехвърля и право на монтиране на тези съоръжения. Такава е практиката при нотариусите, въпреки че учредяването на подобен вид право (право за монтиране на фотоволтаични системи) не е регламентирано в нито един нормативен акт. Поставени са следните въпроси:

1. Трябва ли да се събира местен данък при прехвърляне на право на монтиране на фотоволтаични системи?

2. Може ли и как следва да се определи данъчната оценка на правото на строеж на фотоволтаични системи? 

Нормите за данъчна оценка на недвижими имоти по Приложение №2 към ЗМДТ регламентират правилата за определяне на данъчната оценка на сгради и поземлени имоти, облагаеми с данък върху недвижимите имоти и данък при придобиване на имущества.

Обект на облагане с данък при възмездно придобиване на имущества са недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства.

ЗМДТ влага в понятието “ограничени вещни права върху недвижими имоти” съдържанието, дефинирано от Закона за собствеността (ЗС). Раздел VI “Вещни права върху чужда вещ” от този закон съдържа разпоредби относно правото на ползване и правото на строеж на сгради.

Посоченото в запитването право за монтиране, което е необходимо да се учреди и впише в съответния акт във връзка с изграждането на фотоволтаични системи, е извън обхвата на чл.44, ал.1 от ЗМДТ, от което следва, че това право не е обект на облагане с данък при придобиване на имущество.

По отношение на втория въпрос, следва да се има предвид, че в §1, ал.23 от ДР на Закона за енергетиката (ЗЕ) има дефиниция на понятието “Енергиен обект”, съгласно която сред видовете енергийни обекти е обект с предназначение в него или посредством него да се извършва производство на електрическа и/или топлинна енергия с определена мощност. С оглед на това фотоволтаичните централи са вид енергиен обект.

Съобразно чл.62 от ЗЕ, за да се построи или разшири енергиен обект за производство на електрическа енергия, независимо от вида на собствеността на терена - държавна, общинска или частна, е необходимо енергийното предприятие предварително или да придобие правото на собственост, или да придобие правото на строеж за енергийния обект. Това е предпоставка за започване на каквито и да са процедури по изграждането на енергийни обекти.

Важно е да посочим, че разпоредбите за данъчна оценка на недвижими имоти по Приложение №2 към ЗМДТ регламентират правилата за определяне на данъчна оценка на:

- сгради - чл.4 - чл.11

- земи в строителните и земи извън строителните граници на населените места (без земеделски и горски земи) - чл.13 - чл.18

- земеделски и горски земи - чл.19 - чл.21

- незавършено строителство - чл.12

- право на строеж на сгради - чл.22

- право на ползване на недвижими имоти - чл.23.

Служителите на общините издават удостоверения за данъчни оценки на имоти, облагаеми с данък. Удостоверения за данъчна оценка се издават само за недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях.

ЗМДТ не съдържа норми, регламентиращи начина на определяне на данъчната оценка на право на собственост или право на строеж на енергийни обекти, какъвто са фотоволтаични системи, а така също на различни съоръжения на техническата инфраструктура, и не установява задължение за определяне на данъчна оценка на такива обекти.

II Доходи от копаене на криптовалута

Гражданин ще участва в басейн от копачи на криптовалути, като предоставя хардуерната си мощност на трето лице, което управлява басейна и реализира добива. Експлоатацията на имуществото не се прави директно от гражданина, а от лицето, на което е отдадена хардуерната мощност. Копачът получава възнаграждение под формата на криптовалута. Поставени са следните въпроси:

1. НАП третира ли копаенето на криптовалута в басейн от физическо лице като наемно правоотношение, съгласно чл.10, ал.1, т.4 от ЗДДФЛ и декларира ли се с годишната данъчна декларация?

2. Какъв е начинът на деклариране на реализирания доход (възнаграждение)?

Доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество са посочени в чл.10, ал.1, т.4 от ЗДДФЛ като отделен вид доход. На основание чл.31, ал.3, във връзка с ал.1 от същата разпоредба на ЗДДФЛ облагаемият доход за възнаграждения по договори за франчайз и факторинг, както и по други договори за предоставяне за ползване на права, се определя, като придобитият доход се намалява с 10% разходи.

Годишната данъчна основа на местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество се определя, като облагаемият доход по чл.31, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване, когато облагаемият доход по чл.31 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл.31 и осигуровките, които лицето е задължено да прави за своя сметка.

Размерът на дължимия данък се определя, като разликата по ал.1 се умножи по данъчна ставка 10% (чл.44, ал.1 и ал.3 от ЗДДФЛ). Срокът за внасяне на авансовия данък по чл.44 от ЗДДФЛ е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. На основание чл.67, ал.2 от ЗДДФЛ не се внася авансов данък по чл.44, ал.3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на годината. В срока за внасяне на авансовия данък физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, подава и декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл.44, ал.4 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.

Когато полученият доход е в натура, следва да се има предвид чл.10, ал.4 от ЗДДФЛ. Съгласно посочената норма, непаричните доходи се остойностяват в левове към датата на придобиването им по пазарна цена. При определяне датата на придобиване на доходите следва да прилагате разпоредбата на чл.11, ал.1 от ЗДДФЛ, според която, ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на: плащането - при плащане в брой; заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане; получаването на престацията - за непаричен доход.

За доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, каквито са доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, е задължително подаването на годишна данъчна декларация (ГДД). Този доход се декларира в Приложение №4 към ГДД, код 403.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт