Данъчен консулт на "Труд news": Облагане на доходи от продажба на Facebook група и клипове в YouTube

Много хора продават свои групи във Фейсбук или печелят пари от качване на видеа в Ютюб. Затова в рубриката на “Труд news" “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на данъци в тези случаи.

I Продажба на фейсбук група

Като физическо лице човек възнамерява да продаде фейсбук страница (фейсбук група), която е създал и администрирал. Поставени са следните въпроси:

1. Придобитият доход от продажбата подлежи ли на данъчно облагане?

2. Какъв е видът на дохода и в кое приложение на годишната данъчна декларация следва да бъде деклариран?

На основание чл.16, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на този закон. В случая за правилното определяне на вида на дохода значение има дали тези доходи са свързани с извършвана регулярна дейност по занятие, т. е. във връзка с цялостната дейност, което не е уточнено в запитването, или по-скоро имат случаен (нерегулярен) характер.
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Получаваните доходи не попадат в обхвата на доходите, които са освободени от облагане по силата на ЗДДФЛ, или по силата на друг закон.

В тази връзка данъчното третиране на доходите от продажба на фейсбук страница следва да е съобразено със следното:
Необходимо е да се уточни на първо място за какво е използвана посочената фейсбук страница (група) - дали чрез нея е извършвана стопанска дейност и с какъв характер. При положение, че това е така, в този случай и доходите от продажбата ще се третират като част от извършвана дейност по занятие и съответно придобитите доходи ще се определят като доходи от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ).

В тази връзка следва да имате предвид, че по отношение на понятието търговец данъчният закон препраща към ТЗ. Съгласно чл.1, ал.1 от ТЗ търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва дейностите, изброени в посочената разпоредба. Освен това според чл.1, ал.3 от ТЗ за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал.1, т. е. дори да не се извършва някоя от дейностите по чл.1, ал.1 от ТЗ, когато физическото лице е образувало предприятие, чийто предмет и обем изисква делата на предприятието да се водят по търговски начин, независимо че няма съответната регистрация.

На основание чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ по реда, регламентиран за едноличните търговци, се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец, т. е., когато дейността може да се квалифицира като такава, присъща за търговец по смисъла на ТЗ, облагаемият доход и годишната данъчна основа следва да се формират по реда на чл.26 и чл.28 от ЗДДФЛ, независимо от обстоятелството, че човекът не е регистриран като едноличен търговец. Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се формира по реда на чл.28 от ЗДДФЛ, а на основание чл.48, ал.2 от същия закон облагането е с 15 на сто данък върху годишната данъчна основа по чл.28.

Доходите, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл.28 от ЗДДФЛ, се декларират в Приложение №2 на годишната данъчна декларация по чл.50 от същия закон, която се подава в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиването на доходите.

На основание чл.43, ал.8 от ЗДДФЛ лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, включително едноличните търговци, правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В случай че фейсбук страницата (групата) - предмет на продажба не е свързана с извършвана стопанска дейност по занятие, т. е. доходите не могат да се определят като доход от стопанска дейност като търговец по смисъла на ТЗ, а имат само случаен характер, същите ще подлежат на облагане по реда на чл.35 от ЗДДФЛ, като “доходи от други източници” с данък върху общата годишна данъчна основа, който на основание чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ е в размер на 10 на сто.

По силата на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на ЗКПО. Облагаемият доход и годишната данъчна основа за този вид доходи се формира в Приложение №6 към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за съответната година, която се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на получаването на доходите. В този случай авансово облагане не е налице, доколкото платецът на доходите не е предприятие по смисъла на ЗДДФЛ (предприятие по смисъла на Закона за счетоводството).

II Доходи от клипове в Ютюб

Човек има непълнолетен син, който играе на игри в интернет и качва видеа в YouTube, уебсайт за видеосподеляне, на който потребителите могат да качват, споделят и гледат видеоклипове. Във качените видеа са поставени реклами и всеки месец се превеждат средства от рекламодатели в зависимост от гледанията. Паричните средства постъпват по банкова сметка на съпругата. За 2023 г. човекът е подал годишна данъчна декларация (ГДД), като доходът е деклариран в приложение №6 с код 606. Поставен е въпросът: Правилно ли е деклариран и обложен доходът?

В чл.12, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) като облагаеми по този закон доходи са посочени доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Посочените в запитването доходи подлежат на облагане и данъчното им третиране зависи от дейността, която лицето упражнява и характера на видеата, качени в YouTube.

Ако видеото е обвързано със стопанската/професионалната дейност на лицето, доходите от гледания на реклама ще следват предвиденото облагане за дейността. Ако видеата са любителски или от дейност, упражнявана като хоби, доходите от рекламите ще се облагат като доходи от други източници, предвидени в разпоредбата на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ.

Предвид на описаното в запитването, качените видеа са обвързани с игрите, които синът играе и те не са част от професионална или стопанска дейност, следователно доходите ще са от други източници и попадат в цитираната по-горе норма на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ. Същите подлежат на деклариране с ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, в приложение №6, с код 606.
Независимо че постъпленията на паричните средства са по банкова сметка на един от родителите, доходите следва да се декларират от името на непълнолетното лице.

Годишната данъчна декларация за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите (чл.50, ал.8 от ЗДДФЛ).

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт