Данъчен консулт на "Труд news": Облагане на доходи от търговия с криптовалути

Много хора търгуват с криптовалути на специализирани борси и реализират доходи от тази дейност. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за облагане на доходите от търговия с криптовалути.

Човек работи на заплата и в извънработно време оперира с криптовалути. Депозира сума Х на чуждестранна борса за търгуване с криптовалути, реализира печалба Y и тегли през банка от борсата сума Z. При опция “staking” на крипто борсите може да получи сума в пари като процент възвръщаемост за предоставяне на ресурсите си за нуждите на борсата.

Поставени са следните въпроси:

1. Как трябва да се декларира и облага печалбата от дейността?

2. Как трябва да се третира приходът от предоставяне на ресурси при опция “staking”?

I Правила за облагане на доходите

Облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Доходите от продажба/замяна на виртуална валута, са облагаеми, доколкото не попадат в обхвата на необлагаемите доходи, изброени в чл.13 от ЗДДФЛ, нито са освободени от облагане по силата на друг закон. Предвид описаните по-горе характеристики на виртуалната валута, за целите на облагане доходите по реда на ЗДДФЛ, те следва да се третират като доходи от продажба на финансов актив.

Според чл.16, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно. На основание чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута, е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл.33, ал.4 от ЗДДФЛ). Доходите, подлежащи на облагане по реда на чл. 33, ал.3 от ЗДДФЛ, се облагат с 10% данък върху общата годишна данъчна основа.

Облагаемите доходите от прехвърляне на права или имущество (доходите от продажбата на финансови активи - криптовалути) подлежат на деклариране от физическите лица в Приложение №5, таблица 2 от годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ (код 508). Годишната данъчна декларация се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, като в същия срок се внася и дължимият по декларацията данък върху общата годишна данъчна основа (чл.53, ал.1 и чл.67, ал.5 от ЗДДФЛ). За доходите от прехвърляне на права или имущество, в т. ч. и от продажба на финансови активи, не е регламентирано към годишната данъчна декларация да се прилагат документи, доказващи реализирания доход.

По силата на чл.11, ал.2 от ЗДДФЛ в случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на имущество по чл.33, ал.3 от същия закон, доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето. Това означава, че облагаемият доход от продажбата на криптовалута подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация за данъчната година, през която е извършено прехвърлянето ѝ.

II Облагане при търговска дейност

Следва да се има предвид, че посочените по-горе разпоредби не се прилагат за доходи от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително когато не е регистрирано като едноличен търговец. Дефинирането на едно физическо лице като търговец не се обвързва единствено с наличието или липсата на регистрация по реда на ТЗ. Търговското качество на физическото лице следва да се разглежда с оглед характера на извършваните от него сделки и услуги, а не от наличието или липсата на регистрация по ТЗ. Когато физическото лице осъществява търговски сделки, е без значение дали то манифестира или не участието си в тях като едноличен търговец. Сделките го определят като такъв, а не обратното.

Търговец е всяко лице, което по занятие извършва някои от дейностите, изброени в чл.1, ал.1 от ТЗ. Съгласно чл.1, ал.3 от ТЗ за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в ал.1 на посочената разпоредба.

Следва да се има предвид, че доходите от сделки, извършени от физическо лице в качеството му на търговец, подлежат на облагане по реда на раздел II “Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” от глава пета на ЗДДФЛ. Независимо че човек няма регистрация като едноличен търговец, в случай че дейността търговия с криптовалута се извършва системно и по занятие, придобитите доходи ще се третират като доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и ще подлежат на облагане по реда на чл.26, ал.1-6 от ЗДДФЛ с данък върху годишната данъчна основа (чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ). На основание чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) данъчна печалба. В този случай разходите за дейността могат да бъдат приспаднати при формиране на финансовия резултат от дейността, при условие че са документално обосновани по смисъла на ЗКПО. Размерът на данъка се определя, като годишната данъчна основа по чл.28, ал.2 от ЗДДФЛ се умножи по данъчна ставка 15 на сто.

Реализираният доход в този случай се декларира в Приложение №2 на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок от 1 март до 30 юни на годината, следваща годината на придобиване на дохода. В същия срок се внася дължимият данък върху годишната данъчна основа по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ.

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 март по електронен път, ползват отстъпка от 5% върху данъка за довнасяне, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични вземания към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен до 31 март. Размерът на тази отстъпка не може да превишава 500 лв.
Разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ дава възможност на данъчно задължените лица при откриване на грешки в декларираните данни и обстоятелства еднократно да правят промени чрез подаване на нова декларация до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

III Доходи от “staking”

В запитването е посочено, че при опция “staking” на криптоборсите човекът може да получава суми в пари като процент възвръщаемост за предоставяне на неговите ресурси за нуждите на борсите.

При условие че за доходите от търговия с криптовалута ще се облагат по реда на чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ, то получените доходи от “staking” подлежат на облагане по реда на чл.35 от ЗДДФЛ, като “доходи от други източници”.

Съгласно чл.35, т.6 от ЗДДФЛ облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗКПО. Това означава, че за този вид доходи при определянето на облагаемия доход законодателят не е предвидил приспадане на разходи за дейността.

Придобитите от физическите лица доходи от други източници се декларират в Приложение №6 на годишната данъчна декларация.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт