Данъчен консулт на "Труд news": Облагане при износ за страни от ЕС и извън общността

Много фирми продават продукцията си в страни от Европейския съюз и извън Общността. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какви са правилата за плащане на ДДС в тези случаи.

Дружество е регистрирано по Закона за ДДС. То продава продукцията си на територията на Европейския съюз (EС) и в страни извън Общността. Поставени са следните въпроси:

1. Как трябва да се документира доставката на стока, когато получател е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка?

2. Как трябва да се документира доставката на стока, когато получател е физическо лице в друга държава членка?

3. Как трябва да се документира доставката на стока, когато получател е данъчно задължено лице в страна извън ЕС?

По първи въпрос:

Когато получател на стоката при доставката е регистрирано за ДДС лице в друга държава членка и стоките се транспортират от територията на страната до територията на държавата членка на получателя е налице вътреобщностна доставка (ВОД) по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДС. ВОД на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, и е предоставил идентификационния си номер по ДДС на доставчика.

На основание чл.53, ал.1 от ЗДДС вътреобщностните доставки по чл.7, ал.1 са облагаеми с нулева ставка на данъка.

По силата на чл.113, ал.1 от закона, всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това.

Предвид разпоредбата на чл.114, ал.1, т.12. от закона във фактурата задължително се посочва ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането ѝ - в конкретния случай чл.7, ал.1 от ЗДДС.

За прилагане на нулевата ставка доставчикът следва да разполага с определите в чл.45 от Правилника за прилагане на Закона за ДДС (ППЗДДС) документи.

По втори въпрос:

На основание чл.14, ал.1 от ЗДДС вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на ЕС е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:

1. стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя;

2. получател по доставката е данъчно незадължено лице; за данъчно незадължено лице се счита и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва;

3. стоките са произведени на територията на ЕС или са допуснати за свободно обращение с изключение на:

а) нови превозни средства, или

б) стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или

в) стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

С чл.20б от ЗДДС, е предвиден праг за определяне мястото на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път. Съгласно ал.1 на тази разпоредба мястото на изпълнение на тези доставки е в държавата членка, в която е установен доставчикът, когато едновременно са налице следните условия:

1. доставчикът, включително който управлява електронен интерфейс, е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията само на една държава членка;

2. далекосъобщителните услуги, услугите за радио- и телевизионно излъчване и услугите, извършвани по електронен път, се предоставят на данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в държави членки, различни от държавата членка по т.1, или стоките при вътреобщностни дистанционни продажби се изпращат или транспортират от територията на държавата по т.1 до друга държава членка;

3. общата стойност без ДДС на доставките по т.2 не надвишава през текущата календарна година и не е надвишавала през предходната календарна година 10 000 евро.

Ако са изпълнени едновременно посочените условия, до достигане на определения праг от 10 000 евро мястото на изпълнение на вътреобщностните дистанционни продажби ще е в България и за доставките следва да начислявате ДДС при ставка от 20 на сто.

Доставката, с която се надхвърля този праг, подлежи на облагане по законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнението ѝ, т.е. където е установен получателят- физическо лице, предвид разпоредбата на чл.20б, ал.3 от закона. В този случай за дружеството би възникнало задължение за регистрация за целите на ДДС в съответната държава членка и в тази връзка следва да се запознаете със законодателството на съответната държава членка. За да не се регистрирате във всяка държава членка, където дружеството извършва вътреобщностни дистанционни продажби, в чл.156 от ЗДДС е предвидена възможност за регистрация за прилагане на режим в Съюза.

Съгласно чл.113, ал.15 от ЗДДС, когато данъчно задълженото лице не е регистрирано за прилагане на режим в Съюза по този закон или в друга държава членка, задължително издава фактура за извършените вътреобщностни дистанционни продажби.
Когато лицето е регистрирано за прилагане на режим в Съюза може да не издава фактура за извършените вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, предвид разпоредбата на чл.113, ал.14 от закона.

На основание чл.159г от ЗДДС, регистрирано по реда на чл.156 лице или данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл.156 и не е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза и извършва доставки по чл.14 с място на изпълнение на територията на страната, е длъжно да води електронен регистър.

По трети въпрос:

На основание чл.28, т.1 от ЗДДС, облагаема доставка с нулева ставка е  доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика. Съгласно разпоредбата на чл.28, т.2 облагаема с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.

На основание чл.113, ал.1 от закона, всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това. По силата на чл.111а, ал.1 от ЗДДС документирането на доставките с място на изпълнение на територията на страната се извършва по реда на ЗДДС.

Предвид разпоредбата на чл.114, ал.1, т.12. във фактурата задължително се посочва ставката на данъка, а когато ставката е нулева - основанието за прилагането ѝ – в конкретния случай чл.28 от ЗДДС.

За прилагане на нулевата ставка доставчикът следва да разполага с регламентираните в чл.21 от ППЗДДС документи.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова  Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт