Данъчен консулт на "Труд News": Ползване на данъчни облекчения за деца от различни бащи

Много майки имат деца от различни бащи, а годишните им облагаеми доходи не са достатъчни за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания в пълния им размер. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това как в тези случаи част от облекченията може да бъде ползвана от бащите.

Биологична майка има три деца под 18-годишна възраст, едно от които е с 50% вид и степен на увреждане. Две от децата, включително детето с увреждания, са общи с бившия ѝ съпруг, с когото има развод. Третото дете, което тя отглежда, е от друг биологичен баща, с който към настоящия момент не живее заедно. Двамата бащи на децата също имат деца от други жени, които имат свои деца от други партньори. Годишните доходи на майката не са достатъчни, за да ползва пълния размер на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Поставени са въпросите:

1. Възможно ли е при ползване на данъчното облекчение за деца, с подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, майката да опише данните само за третото си дете, а биологичният баща на другите ѝ две деца да ползва данъчните облекчения за тях?

2. Ако майката е задължена да опишете и трите си деца в данъчната декларация, как ще бъде разпределен остатъкът от облекчението, за което не ѝ достига доход, между двамата бащи?

3. Декларациите за данъчните облекчения къде трябва да бъдат подадени - при работодателя или пред НАП?

1. По първи и втори въпрос:

При ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които не са навършили пълнолетие, за доходите от 2022 г., сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл.17 от ЗДДФЛ, е при едно дете - 6000 лв., две деца - 12 000 лв., три и повече деца - 18 000 лв., дете с увреждания - 12 000 лв.

Данъчното облекчение за деца се ползва от местно физическо лице или от чуждестранно физическо лице, което е установено за данъчни цели в държава-членка на ЕС, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
а) детето не е настанено извън семейството, и
б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителски права в случаите на развод, когато за него са налице условията по чл.22в, ал.1-3 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл.22в, ал.4 от ЗДДФЛ данъчното облекчение за деца се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл.17 от същия закон и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл.17 от ЗДДФЛ, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от същия закон.

Липсва правна възможност данъчното облекчение да се разпределя между родителите, освен ако размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл.17. В този случай размерът на данъчното облекчение за единия родител е равен на сумата от годишните данъчни основи по чл.17 от ЗДДФЛ, а разликата може да се ползва от другия родител, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Размерът на общата годишна данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ е сбор от годишните данъчни основи от доходите от трудови правоотношения, граждански договори и други облагаеми доходи. Ако предположим, че тя е 6000 лв. - това е размерът на данъчното облекчение за трите деца, което майката може да ползва за 2022 г. Ако общата годишна данъчна основа е по-голяма от 6000 лв. (например 7000 лв.), облекчението, което следва да ползва майката за 2022 г., също е 7000 лв., а не 6000 лв., какъвто е размерът на облекчението за едно дете.

Разликата между максимално допустимия по закон размер на облекчението, който в случая е 18 000 лв., и реално ползвания от майката размер (равен на годишната данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ), може да бъде ползвана от другия родител с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2022 г., като в случая няма пречка това да е бащата на двете ѝ деца, доколкото са налице останалите условия по чл.22в от ЗДДФЛ.

Условията за прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания са регламентирани в чл.22 г. от ЗДДФЛ. Тази разпоредба е самостоятелно правно основание за намаляване на общата годишна данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ, като е възможно, когато едно от децата е с увреждания, единият родител да ползва данъчно облекчение за деца по чл.22в от ЗДДФЛ, а другият родител - данъчно облекчение за деца с увреждания по чл.22 г. от ЗДДФЛ. Във конкретния случай, тъй като майката няма възможност да ползва това данъчно облекчение, то може да бъде ползвано от бащата.

В случай, че майката ще ползва данъчното облекчение за деца за 2022 г., при попълването на декларацията по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ е необходимо да посочи и трите си деца, както и данни за другия родител на всяко едно от децата. Тъй като няма да ползва данъчно облекчение за деца с увреждания, предвид недостатъчния размер на доходите, не следва да попълва декларацията по чл.22 г., ал.7 от ЗДДФЛ. Формулярът може да се подаде от бащата на детето с увреждания, при положение че той ще ползва облекчението за деца с увреждания по чл.22 г. от ЗДДФЛ. Ако бащата ще ползва и разликата по чл.22в, ал.4 от ЗДДФЛ за данъчното облекчение за деца, във формуляра по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ трябва да опише всичките си деца, за които има право на намаление, както и данни за другия родител на всяко едно от децата.

2. По трети въпрос:

В общия случай данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, към която се прилагат:

- декларацията по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ - за данъчното облекчение за деца;

- декларацията по чл.22 г., ал.7 от ЗДДФЛ - за данъчното облекчение за деца с увреждания.

Тези документи не се прилагат към годишната данъчна декларация, когато са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение и облекченията по чл. 22в и 22 г. са ползвани в пълен размер чрез работодателя. Тъй като в случая няма да е възможно майката да ползва данъчното облекчение за деца в пълен размер при работодателя си, към годишната данъчна декларация следва да приложи декларацията по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ, включително в случай, че е ползвала частично намалението чрез работодателя.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания може да се ползват чрез работодателя, ако работникът предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година декларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ и приложенията към нея. Ако майката иска да ползва част от облекчението за деца чрез работодателя по основното трудово правоотношение, трябва да му представи декларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ. Ако майката ще ползва данъчното облекчение само с подаване на годишна данъчна декларация, не е необходимо да представя формуляра при работодателя си.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт