Данъчен консулт на "Труд news": Ползване на данъчни облекчения за деца при разведени родители

Много родители са разведени, като и майката и бащата искат да ползват данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за ползване на данъчните облекчения в тези случаи. Допълнително разглеждаме правилата за ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност.

I Данъчни облекчения за деца

Жена е разведена и двете деца съгласно съдебното решение живеят при нея. Подала е декларация във фирмата, в която работи, за ползване на данъчните облекчения за деца, като е приложила документи, доказващи при кого живеят децата, както и документи, удостоверяващи увреждане на едно от децата. След 15 дни е получила обаждане, като ѝ е обяснено, че не може да ѝ бъдат възстановени данъци за двете деца, тъй като техният баща е подал декларация за ползване на облекчение и майката трябва да избере коя от двете декларации да остави - за деца или за деца с увреждания. На майката е изплатено данъчното облекчение за детето с увреждания, а сумата от 1200 лв. е изплатена на бившия ѝ съпруг. В тази връзка е поставен въпросът кой от двамата родители първи има право да ползва пълния размер на данъчното облекчение?

Със законите за държавния бюджет на България за 2022 г. и за 2023 г. са определени по-високи размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. При ползване на данъчното облекчение за деца по чл.22в от ЗДДФЛ за доходите от 2022 г., както и за тези от 2023 г., сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл.17 от същия закон, е при: едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 6000 лв.; две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 12 000 лв.; три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 18 000 лв. При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл.22 г. от ЗДДФЛ за 2022 г. и за 2023 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл.17 от същия закон, е в размер на 12 000 лв.

Важно е да се има предвид, че с цитираните разпоредби не се променят условията за прилагане на посочените данъчни облекчения, а единствената им цел е да бъде увеличен техният размер и то само при ползването им за 2022 г. и 2023 г. Правилата за прилагане на въпросните намаления са регламентирани съответно в чл.22в и чл.22 г. от ЗДДФЛ. Иначе казано, условията за прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са идентични с прилаганите за предходни данъчни години.

Според чл.22в, ал.3 от ЗДДФЛ данъчното облекчение за деца може да се ползва от местно физическо лице или от чуждестранно физическо лице, което е установено за данъчни цели в държава-членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
а) детето не е настанено извън семейството, и
б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по чл.22в, ал.1-3 от ЗДДФЛ (чл.22в, ал.6 от ЗДДФЛ). Аналогични са и разпоредбите, касаещи условията за прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания, регламентирани в чл.22 г., ал.1-3 и чл.22 г., ал.6 от ЗДДФЛ.

С оглед разпоредбите на чл.22в, ал.3, т.1, чл.22в, ал.6, чл.22 г., ал.3, т.1 и чл.22 г., ал.6 от ЗДДФЛ може да се каже, че в случаите на развод право на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания поначало има родителят, при когото живеят децата и на когото е предоставено упражняването на родителските права, а когато той няма достатъчно доходи, законодателят е предвидил възможност те да се ползват и от родителя, на когото не е предоставено упражняването на родителските права, при положение че същият отговаря на условията по чл.22в, ал.1-3 и/или чл.22 г., ал.1-3 от ЗДДФЛ.

В конкретния случай е установено, че майката е ползвала данъчното облекчение за деца с увреждания по чл.22 г. от ЗДДФЛ за отглеждането на едно дете с увреждания (12 000 лв.) при основния си работодател. Бащата е ползвал данъчното облекчение по чл.22в от ЗДДФЛ за две деца (12 000 лв.), също чрез основния си работодател. Следва да имате предвид, че майката не би могла да ползва двете данъчни облекчения (в случая 24 000 лв.), тъй като получените от нея доходи са недостатъчни. В тази връзка обръщам внимание, че съгласно чл.22в, ал.4 и чл.22 г., ал.4 от ЗДДФЛ данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл.17 от същия закон и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Данъчните облекчения по чл.22в и чл.22 г. от ЗДДФЛ представляват самостоятелни правни основания за извършване на намаления от сумата на годишните данъчни основи. Следователно няма пречка единият родител да ползва данъчното облекчение за деца по чл.22в от ЗДДФЛ, а другият - данъчното облекчение за деца с увреждания по чл.22 г. от същия закон, когато и двамата отговарят на поставените в закона условия. В случая доколкото годишната данъчна основа на майката позволява да се приложи само едно от двете облекчения, няма пречка другото да се ползва от бащата.

II Облекчение за намалена работоспособност

Човек има издадено Решение на ТЕЛК от 15.02.2023 г. за 80% намалена работоспособност, като за дата на инвалидизация е посочена 09.11.2022 г. За данъчната 2022 г. е получавал доходи от наем на недвижим имот - гори, като за първите три тримесечия е удържан данък от платеца на дохода. Поставен е въпросът: Има ли право на данъчно облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛ за данъчната 2022 г.?

Съгласно чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
В случая има валидно решение на ТЕЛК, издадено през 2023 г., като същото е определило дата на настъпване на неработоспособността (дата на инвалидизация) от 09.11.2022 г.

Съгласно Наредба за медицинската експертиза, експертизата на трайно намалената работоспособност задължително включва определяне на началната дата на трайно намалената работоспособност (дата на инвалидизиране).

Следователно, с влязло в сила решение на ТЕЛК е определена годината на настъпване на неработоспособността, като това е с начална дата 09.11.2022 г.

С оглед на гореизложеното и предвид чл.18 от ЗДДФЛ, който дава възможност за ползване на данъчното облекчение, включително за годината на настъпване неработоспособността, човекът може да ползва данъчно облекчение за придобитите от него доходи по чл.31 от ЗДДФЛ за данъчната 2022 г. Важно е да се знае, че дори при подадена годишна данъчна декларация за доходите от 2022 г., гражданите имат право да подадат коригираща данъчна декларация до края на септември 2023 г.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт