Данъчен консулт на "Труд News": Ползване на данъчно облекчение за деца от родители без брак

Много мъже и жени имат деца без да са сключили граждански брак. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за ползване на данъчните облекчения за деца в тези случаи.

Допълнително разглеждаме правилата за определяне на патентни данъци.

I Ползване на данъчно облекчение за деца

Жена има дете на възраст под 18 години, като с бащата на детето няма сключен граждански брак. Та е научила, че бащата е ползвал правото на данъчно облекчение за деца по чл.22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Поставен е въпросът: За ползването на това данъчно облекчение не трябва ли майката да е била уведомена и да е необходимо съгласие и документ от нейна страна?

Данъчното облекчение за деца се прилага, когато кумулативно са налице всички условия и обстоятелства, изрично посочени в разпоредбата на чл.22в от ЗДДФЛ.

Следва да имате предвид, че данъчното облекчение за деца, уредено в чл.22в от ЗДДФЛ, може да се ползва от местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Сред необходимите условия за ползване на облекчението са детето към 31 декември на данъчната година да е местно лице на страната или на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да не е навършило пълнолетие и към 31 декември на данъчната година, да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Лицето, което ползва данъчното облекчение, следва да е родител, който не е лишен от родителски права, и детето да не е настанено извън семейството, и да не е учредено попечителство или настойничество.

Следователно, ако бащата на детето отговаря на гореизброените условия, той може да подаде декларация по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ пред работодателя си или годишна данъчна декларация по чл.50 от закона. В декларацията задължително лицето, което ползва данъчното облекчение, декларира, че му е известно, че другият родител няма да ползва данъчното облекчение.
Ако майката няма да ползва облекчението и другият родител отговаря на условията на закона, не е необходимо нейното съгласие или документ от нейно име за ползване на тези права.

II Патентен данък за работно място на чирак

Физическо лице извършва занаятчийска дейност - фризьорски услуги в продължение на 15 години и ежегодно плаща патентен данък. За настоящата година е подало патентна декларация, в която е посочило, че използва работно място за обучение на чирак съгласно Закона за занаятите (ЗЗ). Смятало е, че ще ползва облекчение 50 на сто от дължимия патентен данък за неговото работно място, а вместо това е получило съобщение, че трябва да плати цялата сума на данъка и още 50 на сто за работното място на чирака. Поставен въпросът правилно ли е определен патентният данък, тъй като фризьорът счита, че не трябва да плаща патентен данък за работно място за обучение на чирак, поради това, че същият не генерира доход?

1. Правила за плащане на патентен данък

На основание чл.14, ал.4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), физическите лица (местни и чуждестранни), включително едноличните търговци, за доходи от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Редът и условията за облагане с патентен данък са определени в глава втора, раздел VI, чл. 61з-61п от ЗМДТ.
На основание разпоредбата на чл.61з, ал.1 от ЗМДТ физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение №4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че: 

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 хил. лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за ДДС, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл.97а и за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

Видовете патентни дейности са изчерпателно изброени в Приложение №4 към глава втора, раздел VI на ЗМДТ като в т.10 са посочени дейностите “Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги”.

Един от основните принципи на облагането с патентен данък е, че дължимият данък не е обвързан с размера на придобитите облагаеми доходи, а с вида и мястото на извършваната патентна дейност.

2. Определяне размера на патентния данък

По силата на чл.61к, ал.1 от ЗМДТ, размерът на патентния данък се определя от Общинския съвет в границите, нормативно регламентирани в Приложение №4 “Видове патентни дейности и годишни размери на данъка” от ЗМДТ и е съобразен с местонахождението на обекта на територията на съответната община. Общинският съвет може да определи различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различни населени места на територията на общината, както и в различни зони на територията на едно населено място. Зониране на населените места в общината за целите на патентния данък се извършва с наредбата по чл.1, ал.2 (чл.61к, ал.2 от ЗМДТ). В конкретния случай общината е приела наредба за определяне размера на местните данъци на територията є, с която са регламентирани зоните и размерите на видовете патентни данъци.

На основание чл.61н, ал.1 от ЗМДТ лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

В наредбата на общината са определени видовете патентни дейности и годишните размери на данъците, като в т.10 са посочени “бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги”, за които данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта. За първа зона е посочен данък в размер на 240 лв. за едно работно място.

На основание чл.61м, ал.1, т.4 от ЗМДТ с наредбата е регламентирано, че данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчно облекчение, когато използват работно място за обучение на чираци по смисъла на ЗЗ и извършват патентна дейност от посочените в т.10 на приложение №4. В този случай, лицата заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място (т. е. работното място на чирака). Намалението се ползва при условие, че към декларацията по чл.61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

3. В конкретния случай

В конкретния случай фризорът е подал декларация за облагане с патентен данък. В нея е декларирал упражняване на дейност “фризьорски услуги”, като е посочил две работни места, в т. ч. 1 брой работно място за чирак и за него е определен дължим данък в размер на 50 на сто, тоест 120 лв. Заедно с патентния данък за работното място на фризьора общият размер данъка правилно е определен на 360 лв. Важно е да се знае, че на основание чл.61н, ал.2 от ЗМДТ лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок са платили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт