Д-р Дарин Димитров, кмет на Търговище: Чакат ни поне 2 години мащабно строителство

Êìåòúò íà Òúðãîâèùå ä-ð Äàðèí Äèìèòðîâ íàïðàâè àìáèöèîçåí ïóáëè÷åí îò÷åò ïðåä ãðàæäàíèòå è èíñòèòóöèèòå çà 1 ãîäèíà óïðàâëåíèå è ñè ïîñòàâè îùå ïî-ãîëåìè öåëè çà ñëåäâàùèòå ãîäèíè îò ìàíäàòà.

Допитвам се до гражданите, те са част от управлението

- Д-р Димитров, при публичния отчет за първата година от мандата си заявихте, че сте направили решителни стъпки в управлението, какви бяха най-трудните решения?

- В общината всеки ден е с трудни решения, но най-трудно беше връщането на таксите за детските градини. Те хем бяха безплатни, хем от родителите се събираха пари за какво ли не. Въведохме такси от 2 лева за родителите, с които допълваме даваните и от общината 2 лева за храна на дете. Така въведохме споделена отговорност и забраних събираното на други средства от родителите. Половината от таксите, давани от тях, връщаме в градините за консумативи и материали. Вече преведохме по около 2000 лева на градина, които да ползват за материали, играчки и други.

- Заварихте град с тежки инфраструктурни проблеми, какъв е хоризонтът за решаването им?

- Едно от първите предизвикателства беше приключването на водния цикъл, което позволи да започнат и по-мащабни ремонти на ключови улици за над 1,4 млн. лв. Капиталовата ни програма беше за над 2,7 млн. лв. Насочихме пари и към 51 населени места от общината. Качествена промяна ще има след 2018 г., когато приключат повечето от проектите по „Региони в растеж”. Общо по програмата имаме над 17,7 млн. лв. Близо 10 млн. лв. от тях са за ремонти и мерки за енергийна ефективност на училище, две градини и едни ясли. Догодина стартира и работата по няколко основни улици, изграждане на кръстовище, благоустрояване на район от кв. ”Запад” 2. Ще работим и по т.нар. Пробив Катрафилов, за който държавата ни отпусна по мое искане 1,5 млн. лв. Това е връзката между центъра и кв. „Запад”, която чакаме 20 години. Надявам, че ще продължи и националната програма за саниране на жилищните сгради, където имаме 17 обекта за 13,2 млн. лв. Чакат ни поне две години с много мащабно строителство.

- В какви направления успяхте да постигнете качествена промяна в работата на общината?

- Имаме голям напредък в различни посоки, но ще започна с това, че и гражданите виждат по-усмихнати общински служители, които са по-добре мотивирани. Опитваме се да ги стимулираме на всяко тримесечие. Най-вече акцентираме върху това всеки гражданин да се чувства добре приет и да му се решават проблемите. Правим одит на услугите, за да ги оптимизираме и да въведем повече електронни. След като дигитализирахме семейните регистри, вече издаваме на момента удостоверения за наследници, идентичност на имена и други. Съкратихме сроковете за ред документи.

- Поехте рискове със серия рестриктивни мерки. Не се ли притеснявате от непопулярните мерки?

- Да, правим и неща, които не се приемат еднозначно, но са правилни в генерална линия. Започнахме да събираме просрочени задължения, защото заварихме над 5 млн. лв. такива. Така в местната хазна постъпиха над 1,3 млн. лв. стари задължения. Рискувахме да влезем в „битка” със заведенията, които от години подлагат на тормоз целия град с нощна музика. Вдигнахме санкциите и това лято беше първото спокойно за Търговище. Започнахме да освобождаваме тротоарите и зелените площи, които бяха превърнати в паркинги. Не даваме разрешения за строеж на сгради, ако няма места за паркиране на колите около тях. Тези мерки не се харесват на едни, но като цяло имат одобрение от обществеността, защото са част от реда, който искаме да наложим.

- Обявихте и няколко теми, по които искате и гражданите да кажат позицията си, какво целите с изнасянето на дебатите за общинските политики сред обществеността?

- За тази една година активизирахме сериозно гражданското общество. Вървят дискусии и във форуми, и в социалната мрежа. Факт е, че колкото повече информация даваме, а ние го правим непрекъснато, толкова по-активни са и хората. Правим го, защото те трябва да приемат, че градът е общият ни дом, че те също носят отговорност за всекидневието му, за празниците му, за бъдещето. По време на отчета поставих темите за казармите, за които няма финансиране, за стария хирургически блок, който трябва да се разруши, за рязането на въздушните кабели на различните оператори, за бъдещето на символа на Търговище – традиционния панаир. По същия начин, с допитване, ще направим и конкурса за текст на химн на Търговище. Не са празни декларации думите ми, че искам отваряне на общината към гражданите, бизнеса, към всички.

- Програмата ви е амбициозна, но какво не успяхте да свършите и отложихте във времето?

- Не успяхме да решим цялостно проблемите с чистотата. Затова създадохме общинско предприятие и с по-малко пари ще вършим повече. Ще оборудваме машините с GPS устройства за по-добър контрол. Не успяхме да купим електронно табло за отчитане чистотата на въздуха и вредните емисии, но догодина и то ще е факт. Търговище вероятно е единственият областен град без радио и телевизия. Бяха закрити през годините. Имаме амбиция да започнем новинарски емисии по общинския радиовъзел. После да правим интернет радио и да кандидатстваме за честота. Мислим и как да възстановим местната телевизия. Въпрос на растеж, средства и голямо желание. За една година показахме, че имаме и воля да правим нещата.

- След публичния отчет гражданите ви укориха, че са направени много неща, но Търговище е все така беден град с много високи цени.

- За това може да се поспори. По улиците задръстванията стават все по-големи от увеличения трафик, не можем да намерим хора за работа, заведенията са пълни постоянно, а цените на имотите са доста високи. И аз считам, че заплатите са ниски, но съм наясно, че бизнесът, притиснат от недостига на квалифицирани кадри, ще започне да ги вдига. Идва това време. Догодина при нас влиза немски инвеститор с предприятие за обработка на текстил. После завод за кабели за автомобили. Разчитам, че ще има и инвестиции от Китай. Интерес към нас проявяват от Хъфей и Чуджоу.

Генерален проблем за догодина остава депото за битови отпадъци, което е пред изчерпване, а няма финансиране за нова клетка. Над 5 млн. лв. са нужни за нея и няма да се справим без помощ от държавата.

- Успешна ли беше формулата ви всички партии да са във властта в Търговище?

- Да, формулата категорично сработи, защото исках експертно начало в управлението без политиканстване. За мен е важно администрацията и общинският съвет да работят, а не да воюват. Трябва бързо да се действа, а това става с професионалисти. Имам заместници и от БСП, и от ДПС, но те са преди всичко експерти. Сработихме се добре. Колкото повече работим, толкова повече става и работата. Задаваме наше по-бързо темпо и то се ускорява все повече.

 

Нашият гост

Д-р Дарин Димитров е първи мандат кмет на Търговище от ГЕРБ. Народен представител в 42-рото и в 43-тото народно събрание. Началник на отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ-Търговище.

Коментари

Задължително поле