Кой дължи ДДС при продажба на бракувани машини

Много фирми имат старо оборудване или купуват стари машини и съоръжения, които бракуват и продават за скрап. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на ДДС в тези случаи.

Дружеството “X” ООД е сключило договор за покупка на активи - машини, съоръжения и оборудване. Активите са заведени в счетоводна сметка 304 - Стоки. Целта на покупката е последваща продажба. Активите, които са негодни, ще бъдат трансформирани в отпадъци чрез нарязване и ще бъдат продадени по реда на чл.163а от ЗДДС. Останалите активи ще бъдат продадени във вида, в който са купени. Поставен е въпросът: При продажба на нарязаните активи трябва ли да се приложи редът на облагане по чл.163а от ЗДДС за продажба на отпадъци и ДДС се начислява от получателя?

1. Правилата на Закона за ДДС

В глава деветнадесета “а” от ЗДДС е предвиден специален ред за облагане на доставките на стоки и услуги, посочени в част първа от приложение №2 на ЗДДС, като в тези случаи са налице облагаеми доставки с право на данъчен кредит. В част първа от приложение №2 на ЗДДС са посочени следните отпадъци и услуги: битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от черни и цветни метали с битов характер, както и услугите по добив, обработка или преработка на отпадъци.

За прилагането на специалния ред на облагане по глава деветнадесета “а” от ЗДДС трябва едновременно да са изпълнени следните условия:

- стоката и/или услугата, предмет на доставката, да попада в приложение №2;

- мястото на изпълнение на доставката да е на територията на страната;

- получателят по доставката да е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице;

- за доставките да не са налице условията по чл.7 (вътреобщностни доставки), чл.13 (вътреобщностни придобивания), чл.15 (тристранни операции), чл.16 (внос) и чл.28 (износ).

Когато получателят по доставката не е регистрирано по ЗДДС лице, специалният ред на облагане по глава деветнадесета “а” от ЗДДС е неприложим, като в тези случаи данъкът върху добавената стойност е изискуем от доставчика - регистрирано по ЗДДС лице.

Съгласно чл.79, ал.1 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит, определен по реда на ал.3 от същата норма.

В ал.2 на чл.80 от ЗДДС са предвидени изключения, изчерпателно изброени, от задължението за корекции по чл.79 от закона.
2. Трансформация на един вид стока в друг

В случая купените активи (машини, съоръжения, оборудване) са употребявани и са купени като съвкупност/партида. Не е посочено при закупуването на тези активи дали са продадени от доставчика на дружеството като отпадъци - с неначисляване от доставчика на ДДС на основание чл.163а, ал.2 от ЗДДС.

Ако доставчикът на “X” е продал употребявани машини след като ги е бракувал и ДДС за доставката не е начислен от него на основание чл.163а, ал.2 от ЗДДС, следва дружеството “X” - получател по доставката, регистрирано по ДДС, да начисли ДДС върху данъчната основа на покупката в цялост на основание чл.82, ал.5 от ЗДДС по реда на чл.86, ал.1 от ЗДДС с протокол по чл.117, ал.2 в срока по чл.117, ал.3 от ЗДДС.

Възможно е активите да са доставени на дружеството като употребявани, но не бракувани, и ДДС да е начислен от доставчика по общия ред на закона.

Тъй като дружеството “X” ще извършва само облагаеми доставки със купените активи, то към момента на придобиването възниква право на приспадане на пълен данъчен кредит за начисления/самоначисления данък.

Тъй като част от купените активи са негодни и ще бъдат трансформирани в отпадъци чрез нарязване и продадени като отпадъци по реда на глава деветнадесета “а” от ЗДДС (специалния ред за облагане на доставките на стоки и услуги, посочени в част първа от приложение №2 на ЗДДС), за целите на евентуално извършване на корекция на основание чл.79 от ЗДДС на приспаднат данъчен кредит следва да се направи задълбочен анализ на всички обстоятелства, като например:

- целта на закупуването;

- момента на закупуването и на последващата доставка;

- причините за унищожаването и последващото използване на заместващата старата стока нова такава;

- съпоставка на цената на закупуването и разходите по трансформацията на продукта (третирането на отпадъка) и продажната цена на отпадъка - т. е. икономическата ефективност на операцията и др.

Когато в резултат на задълбочен анализ се установи, че едно лице купува употребявани активи (машини, съоръжения, оборудване), една част от които продава във вида, в който са купени по общия ред на закона, а друга част продава след нарязване като отпадъци по реда на глава деветнадесета “а” от ЗДДС, смятам, че покупката следва да се разглежда като нормална стопанска операция, която не следва данъчно да се третира като брак или унищожаване на активи, включително и за тази част от активите, трансформирани в скрап. В този случай не се налага корекция на ползвания данъчен кредит съгласно чл.79 от ЗДДС, независимо дали целената икономическа изгода е реализирана.

За частта от активите, които “X” продава като отпадъци, данък в качеството му на доставчик не следва да начислява на основание чл.163а, ал.2 от ЗДДС, когато получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице, като в издадените от дружеството фактури следва да впише това обстоятелство съгласно чл.163в от ЗДДС. В случай че получателят по доставката не е регистрирано по ЗДДС лице, данъкът е изискуем от дружеството “X”, в качеството му на доставчик - регистрирано по ЗДДС лице.

Относно другата част от активите, които дружеството ще продаде за ползване съобразно първоначалното им предназначение, данъчното третиране на тези доставки е по общия ред на закона и дружеството “X” следва да начисли данък. В случай, че дружеството не успее да реализира тази част от закупените активи, които е възнамерявало да продаде в непроменен вид, след определен период от време, същите станат негодни за реализация съобразно тяхното първоначално предназначение (поради морално остаряване, влошени експлоатационни показатели, липса на потребителски интерес на пазара от тях и др.) и продаде тези активи като отпадъци, предшествано от тяхното бракуване, то е налице основание за корекция на ползвания данъчен кредит. В случай че купените активи са с посочени отделни покупни цени, корекцията следва да бъде съобразена с приспаднатия данъчен кредит за всеки от активите, а когато покупката на употребяваните активи е с една обща цена, следва да се определи ползваният за това оборудване данъчен кредит, който подлежи на корекция, в съответната пропорция от общо приспаднатия при покупката. Сама по себе си продажбата на активи като отпадъци се предшества от бракуване, което обосновава корекция на ползвания данъчен кредит. При бракуване на актив, когато стане негоден за ползване по първоначалното му предназначение, извън хипотезите на чл.80, ал.2 от ЗДДС, е налице основание за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит на основание чл.79, ал.1 от ЗДДС като размерът на дължимия данък се определя по реда на чл.79, ал.3 от ЗДДС.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт