Нужни са нови мерки след изборите

Снимка: Булфото
Най-важният проблем в момента е справянето с пандемията от COVID-19 и засега решението е да се ускори имунизацията на населението.

За да се гарантира стабилността на публичните финанси в кризата

Приемането им ще постави началото на коренна промяна в средата за бизнес

Най-важният проблем е справянето с пандемията

Изборите за Народно събрание отминаха и първостепенната задача след определянето на новия му състав е формирането на правителство. Пъстрата палитра от различни политически партии би могла да се окаже препятствие пред съставянето на управленска коалиция. Все пак тук ще предложа няколко мерки, които зависят най-вече от изпълнителната власт, с които да се започне новият мандат, за да се гарантира стабилността на публичните финанси в условията на криза и да се подобри средата за бизнес, като се постави началото на възстановяването на икономиката.

Пандемията

Най-важният проблем в момента е справянето с пандемията от COVID-19 и засега решението е имунизацията на населението. Въпреки че някои специалисти посочват, че подобна мярка по принцип би трябвало да предхожда, а не да се случва след избухването на епидемия, друг метод за смекчаване на вредното въздействие върху живота и здравето на хората все още не е открит.

Поради това процесът на ваксинация трябва да бъде ускорен и това е възможно на първо място чрез по-добро управление. Графикът за получаване на ваксините вероятно трудно може да се промени, но е възможно да се разшири списъкът от използваните препарати, когато такива бъдат утвърдени на ниво Европейски съюз. Така за наличните или евентуално новооткритите ваксини българската държава трябва да изиска максимално бързото им тестване и след това да се включи в поръчките.

Активното участие на личните лекари може да увеличи достъпа до ваксини. Личните лекари по принцип са ангажирани с процеса на имунизация и за тях това няма да изисква допълнително обучение. Една от целите е по този начин да се избегне образуването на опашки от хора пред големите болници, които също биха могли да причинят заразяване. Освен това трябва да се предвидят санкции при неизпълнение на това задължение или при отказ от лечение на заразени пациенти, тъй като са налице подобни случаи.

Необходимо е рязко засилване на контрола от страна на Националната здравноосигурителна каса на разходите за болнично лечение и проверка дали е използвана коректно съответстващата на заболяването клинична пътека или някоя по-скъпа. Също така трябва да се преразгледат разходите за лечение на COVID-19 и усложненията от него и евентуално да се повиши цената на клиничната пътека, ако се окаже, че всъщност лечението е по-скъпо от предвиденото.

Мерки за ограничаване разпространението на пандемията

От гледна точка на икономиката мерките за ограничаване на разпространението є имат също силно негативно въздействие. Затова е необходима оценка на ефективността и ефикасността на всички мерки относно пандемията и продължаване само на тези, които изпълняват тези критерии. Трябва да се моделира въздействието на затварянето на различни сектори и да се предвидят средства за компенсиране на бизнеси и работници, включително и на доставчиците на пряко засегнатите предприятия.

Предвидените средства по мярката 60/40 (1 млрд. лв.) вече са изразходени, срещу което средномесечно е подпомогнато спасяването на около 120 хил. работни места. Твърдението, че правителството е спасило 300 хил. работни места е пресилено. От една страна, за да е спасено едно работно място, то трябва да продължи да съществува както по време, така и след края на програмата. От друга страна чрез тази мярка не се стимулира създаването на нови работни места, като се цели запазване на структурата и броя на заетите преди кризата. Освен това работодателите също участват в процеса с поемането на част от разходите за труд и с крайното решение дали съответното работно място да продължи да съществува.

Не трябва да се пропуска и фактът, че досега не са предвидени никакви средства за подпомагане на самонаетите лица, и този преднамерен пропуск трябва да бъде коригиран. Това, разбира се, означава използването на допълнителни бюджетни средства, чийто източник трябва да бъде намерен преди това, за да не се генерира дефицит.

Държавни разходи и публични услуги

Качеството на публичните услуги създава все повече проблеми пред българската икономика. Бюджетният сектор струва все по-скъпо на данъкоплатците, срещу което те не получават достатъчно добро третиране. Примери за това са и държавната администрация, и образователната система. Поради това една от първите мерки на новото правителство трябва да бъде тестване на способностите на служителите в държавната администрация, на учителите и в останалите бюджетни учреждения. Също така трябва да бъдат обхванати мениджмънтът и персоналът в държавните предприятия. Практиката за назначаване на “калинки” стана общоизвестна и широко прилагана през последните години и е необходимо бързо тези хора да бъдат освободени от работните места, които заемат.

Това трябва да бъде съпроводено с отмяна на последното увеличаване на заплатите в бюджетния сектор, поне докато не е убедително доказано, че е налице фискална възможност за това. Необходимо е да се отчете фактът, че такова повишение се отнася не само за текущата фискална година, но и за всички след нея. В зависимост от резултатите от тестването за най-добре представилите се 10% е възможно запазването на нивото на заплащане.

Освен корекцията на заплати и осигуровки е необходимо понижаване на разходите за текуща издръжка в бюджетния сектор. Това не трябва да става за сметка на забавени плащания. Напротив - в период на криза държавният сектор трябва да бъде пример за коректност и навреме да покрива задълженията си, като не води политика на натрупване на нови такива. Практиката капиталовите разходи да бъдат разплащани в края на годината трябва да бъде преустановена, като средствата постъпват ритмично в сметките на изпълнителите и според реда на извършване на дейностите.

Освен това договарянето на обществени поръчки без търг и конкурс трябва да бъде преустановено, да се гарантира прозрачност и конкуренция между различни участници, което да осигури на държавата възможно най-добри цени за получаване на услуги.

Също така е важно навременното възстановяване на кредит по данъка върху добавената стойност. В случая става въпрос не само за признатия данъчен кредит, но и за евентуалните кредити, на които е забавено осчетоводяването и поради това не са отчетени като невъзстановен кредит. Поддържането на ниско ниво невъзстановен данъчен кредит и еднаквото третиране на всички икономически агенти няма да изтегля ликвидност и оборотни средства от неудобни фирми и да създава предимства за близки до властта фирми.

Заедно с това трябва веднага да бъде прекратен натискът върху бизнеси от страна на държавната администрация, регулаторни органи и правоохранителни органи. Използването на тези институции за саморазправа с неудобни бизнесмени е една от практиките, които следва да бъдат преустановени. Тя е констатирана и в международни доклади и има сериозен принос за недоверието в работата на държавните институции, които вместо да помагат на данъкоплатците, всъщност им пречат. Възстановяването на нормални взаимоотношения между държавата и останалите икономически агенти е необходимо условие за осигуряването на среда за бизнес, която не пречи на икономическото развитие.

Необходимо е също подобряване на работата на полицията като се повиши присъствието в населените места. Трябва да се обърне по-сериозно внимание и на по-незначителните нарушения на законите, които често изобщо не се съобщават и регистрират от полицията и по тази причина остават без последствия. Това се отнася и за нарушенията по пътищата. Използването на повече камери и засилването на контрола при издаването на фишове и актове ще бъдат основни инструменти за спазване на правилата по пътищата. Опитът на други държави показва, че намаляването на по-дребните нарушения на закона и по-леките престъпления има възпитаващ ефект и способства за ограничаването на по-тежките.

Състоянието на публичните финанси освен чрез отчетите за изпълнението на консолидираната фискална програма всеки месец изисква и по-подробна информация за средствата и фондовете във фискалния резерв. Налице са опасения, че правителството използва средства, които са с целево предназначение и не би следвало да са на разположение за финансиране на общи разходи. Подробната информация за отделните фондове не би позволила продължаването на такава практика и би изискала по-големи наличности във фискалния резерв.

Друга важна мярка е преразглеждането на сделките за модернизация на армията, по които все още не са подписани договори. Надхвърлянето на предварително определените бюджети не е практика, която трябва да продължава. Освен това при всяка подобна сделка е необходимо да се защитава националният интерес чрез договарянето на по-ниски цени и чрез т. нар. офсетни сделки. Тоест поемане на ясен ангажимент за инвестиции и откриване на работни места в България, така че тази дейност да компенсира част от направените разходи за въоръжените сили. За съжалените, при сделките до момента не бяха предприети такива мерки, с което практически бяха ощетени и държавният бюджет, и икономиката на страната.

Посочените мерки не представляват изчерпателен списък и засягат основно действия на изпълнителната власт. Действията с по-дългосрочен характер или такива, които изискват и законодателни инициативи, не са предмет на настоящата статия. Предприемането на тези мерки ще има няколко въздействия върху икономиката. От една страна - то ще постави началото на коренна промяна в средата за бизнес. От друга - ще докаже намеренията на правителството за реформи и ще създаде очаквания за по-бързо възстановяване на икономиката. Предимството на тези действия е, че биха могли да се изпълнят дори и от служебно правителство при невъзможност новото Народно събрание да излъчи редовно такова.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Капитал и пазари