Регистрация по ДДС при две фирми в един магазин

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

Често в един магазин дейност извършват две фирми на един собственик, като продават различни стоки или предлагат различни услуги. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това трябва ли тези фирми да се регистрират по ДДС, ако общият им оборот е над 50 хил. лв.

ЕТ “А” осъществява търговия с GSM аксесоари и осветителни тела, а “В” ЕООД извършва ремонт на мобилни устройства. Двете фирми работят в един магазин. В предприятието на едноличния търговец има един нает продавач-консултант, а дейността на търговското дружество се извършва лично от собственика. Доставчиците на двете лица са различни. Сборът на оборотите на едноличния търговец и дружеството е над 50 хил. лв. Поставен е въпросът трябва ли двете лица да бъдат регистрирани по ДДС?

I Правила в Закона за ДДС

Съгласно чл.96, ал.1 от Закона за ДДС всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 хил. лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ДДС.

По силата на чл.96, ал.10 от ЗДДС при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато има значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка, наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.

Съгласно чл.96, ал.11 от ЗДДС не е налице последователно извършване от две лица на еднородна дейност, ако има прекъсване на дейността за повече от месец от преустановяване на дейността от предходното лице и започване на дейността от лицето, определящо оборота по реда на ал.10.

В §1, т.93 от ДР на ЗДДС е дефинирано понятието “лица, действащи съгласувано” по смисъла на чл.96, ал.10 от ЗДДС и съгласно дефиницията това са лица, в управлението, контрола и/или капитала на които участват свързани по §1, т.3, букви “а”, “б”, “в” и “л” от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) лица, или лица, от взаимоотношенията между които или между всяко от тях и трето лице според съществуващата между тях икономическа, организационна, семейна или друга обвързаност/свързаност може да се направи извод, че действат съгласувано и между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

В §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ДОПК е дадена дефиниция на понятието “свързани лица”. По смисъла на §1, т.3, букви “а”, “б”, “в” и “л” от ДР на ДОПК свързани лица са: 

“а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл.123, ал.1, т.2 - когато са включени в общо домакинство;

б) работодател и работник;

в) съдружниците;...

л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;"

Съгласно §1, т.41 от ДР на ЗДДС “търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или др. подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или др. подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

За възникване на задължението за регистрация в специфичната хипотеза на чл.96, ал.10 от ЗДДС се предвижда сложен фактически състав, който изисква наличието на специфични характеристики относно лицата, характера и мястото на извършваната дейност, както и последователното и непрекъснато извършване на дейността.

Думата “последователно” в чл.96, ал.10 от ЗДДС няма утвърдено правно значение. В ЗДДС липсва легално определение на тази дума за целите на закона. Затова за тълкуването и следва да се изхожда от общоприетия и смисъл. Понятието “последователно” според Речника на българския език в основното си значение означава “който следва, става, извършва се в определен ред, непосредствено един след друг”.

Понятието “последователно” по отношение на извършването на еднородна дейност в един и същи търговски обект следва да се тълкува като замяна или редуване във времето на две или повече данъчно задължени лица, извършващи дейността. Това недвусмислено се извежда от регламентирания в нормата начин за формиране на облагаемия оборот за регистрация, където е посочено, че "... в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него...”. Тъй като “непосредствено” означава действие, което се осъществява, става или следва веднага, нормата на ал.11 на чл.96 от ЗДДС уточнява като правно ирелевантно прекъсване в рамките на по-малко от един месец. В тази връзка, ако между преустановяване на дейността на едно лице в търговския обект и започване на еднородната дейност в обекта от следващото лице, е изтекъл повече от един месец, по отношение на формиране на оборота за регистрация на това следващо лице нормата на чл.96, ал.10 от ЗДДС е неприложима и оборотите на предшестващите лица, реализирани в обекта, не се включват в неговия оборот.

II В конкретния случай

В конкретния случай за ЕТ “А” и “В” ЕООД не са налице основния за прилагане на чл.96, ал.10 от ЗДДС при формирането на облагаемия оборот за задължителна регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС, предвид следното:

- дейността, която двете лица осъществяват не може да се приеме, че е еднородна, доколкото липсват данни за идентичност в предлаганите стоки и услуги и

- не е налице последователност в извършването на дейност в един и същи обект.

Във връзка с осъществяването на дейността от двете лица, е обърнато внимание и на следното:

В случай, че се извършва паралелна дейност от лица, действащи съгласувано, която има чисто изкуствен характер и противоречи на нормалната икономическа логика, налице е основание същото да бъде третирано като заобикаляне на закона с цел данъчно предимство и ще са приложими нормите, противодействащи на тази практика.

Следва да се обърне внимание, че данъчните злоупотреби относно избягване на регистрация по ЗДДС, съответно избягване на начисляване на данък върху добавената стойност по облагаеми доставки, не се изчерпват с хипотезата на чл.96, ал.10 от ЗДДС.

Съгласно ДОПК при възложено конкретно производство органът по приходите разполага с оперативна самостоятелност да извърши преценка на факти и обстоятелства и безпристрастно и да определи данъчните задължения при съблюдаване на принципите за обективност и законност.

Следва да се има предвид и възможността, предвидена в чл.100, ал.1 от ЗДДС, съгласно която всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл.96, ал.1, има право да се регистрира по ДДС.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт