Дават две данъчни облекчения за деца с увреждания

Годишните данъчни декларации за доходите на гражданите се подават от 10 януари до 30 април. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какви облекчения могат да се ползват за деца с увреждания. Допълнително посочваме дължи ли се ДДС за отдаване под наем на сграда за медицински център.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Облекчения за деца

Във връзка с годишното облагане на доходите възникна въпросът възможно ли е едновременно ползване на данъчните облекчения на двете правни основания - за деца и за деца с увреждания (чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ) или алтернативно трябва да бъде избрано само едното от тях?

В разпоредбата на чл. 22в от ЗДДФЛ е указано, че местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на ЕС, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:

1. 200 лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;

2. 400 лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;

3. 600 лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение за деца се прилага, когато кумулативно са налице всички условия и обстоятелства, изрично посочени в разпоредбата на чл. 22в от ЗДДФЛ.

Данъчното облекчение за деца с увреждания е регламентирано в чл. 22г от ЗДДФЛ. На основание цитираната правна норма сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на ЕС, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган. Всички необходими условия и обстоятелства за ползването на това данъчно облекчение са заложени в тази разпоредба, като до голяма степен те са сходни с тези, приложими по отношение на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ.

Важно е да се отбележи, че двете данъчни облекчения са самостоятелни правни основания и при наличието на всички необходими обстоятелства и условия за прилагането им, е възможно за едно и също дете да се ползват и двете данъчни облекчения едновременно.

II ДДС за сграда на медицински център

Фирмата Х ЕАД осъществява болнична дейност. Към болницата е създаден Медицински център, като едноличен собственик на капитала е Х ЕАД. Медицинският център осъществява доболнична и специализирана извънболнична медицинска помощ, диагностика, лечение и рехабилитация на болни, както и профилактика. Медицинският център използва помещения и апаратура на Х, които са отдадени под наем. И двете дружества осъществяват здравни (медицински) услуги. Отдаденото под наем недвижимо имущество от Х е във връзка с основната дейност на медицинския център - извършване на здравни (медицински) услуги. Поставен е следният въпрос: Може ли доставката по отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на Х за дейността на медицинския център да се третира като услуга, пряко свързана с извършването на здравни (медицински) услуги и за тези доставки да са приложи чл. 39 от ЗДДС – освободени доставки, свързани със здравеопазване, или трябва да се счита за облагаема?

Какво са медицински услуги

Облагаема доставка съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

В глава четвърта от ЗДДС законодателят е регламентирал освободените доставки. В чл. 39 от ЗДДС са изброени освободените от облагане с данък върху добавената стойност доставки, свързани със здравеопазване. В т. 1 е посочено, че освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето (ЗЗ) и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).

Във връзка с горецитираната разпоредба, за да се третира дадена доставка като освободена е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:

- лицата, които осъществяват доставките да са здравни заведения по смисъла на ЗЗ или лечебни заведения по смисъла на ЗЛЗ и

- доставяните услуги да са здравни (медицински), както и пряко свързаните с тях други услуги.

Разпоредбата на чл. 39, т. 1 от ЗДДС въвежда в националното законодателство чл. 132, точка 1, буква „б“ от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, съгласно която държавите – членки освобождават от ДДС болничната и медицинската помощ, и тясно свързаните с тях дейности, извършвани от публичноправни субекти, или при социални условия, сравними с приложимите за публичноправните субекти, от болници, терапевтични или диагностични медицински центрове и други надлежно признати заведения с подобен характер.

Съдебната практика

В ЗДДС не е дадено определение за понятието „здравни (медицински) услуги” и „пряко свързаните с тях услуги“. Съгласно последователната практика на Съда на ЕС понятията “здравни (медицински) услуги“ и “извършване на здравни (медицински) услуги“ обхващат услугите с цел диагностициране, терапия и, доколкото е възможно, успешно лечение на заболявания или разстройства на здравето (вж. Решение по дело Dornier, C 45/01, Recueil, точка 48, Решение по дело L.u.P. С-106/05 , точка 27, както и Решение по дело С-86/09, точка 37). Следователно медицинските услуги, предоставяни с цел опазване, включително поддържане и възстановяване, на човешкото здраве, подлежат на освобождаване по силата на член 13, A, параграф 1, букви б) и в) от Шеста Директива (вж. в този смисъл Решение по дело Unterpertinger С-212/01, точки 40 и 41 и Решение по дело D’Ambrumenil и Dispute Resolution Services С-307/01, точки 58 и 59, както и Решение по дело L.u.P С-106/05, точка 29).

Може да се счита, че една услуга е пряко свързана със здравната (медицинска) услуга, когато наистина е предоставена като допълнение към медицинската помощ, получена от пациенти, която е основната помощ (Решение на Съда на ЕС по дело С-45/01, т. 35). Само доставката на услуги, които са логична част от предоставяната медицинска помощ и които са неразделна част от процеса на доставка на тази помощ за постигане на терапевтичните цели, могат да бъдат “услуги, тясно свързани” по смисъла на член 13, A, пар. 1, букви “б” и “в” от Шеста директива. Само тези услуги могат да повлияят на цената на здравната помощ, която въпросното освобождаване се стреми да направи достъпна (Решение на Съда на ЕС по обединени дела С-394/04 и С-395/04, т. 25).

Предвид изложеното, доставките на услуги, свързани с отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на Х ЕАД за целите на дейността на медицинския център, нямат характер на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по ЗЗ и от лечебни заведения по ЗЛЗ. Услугата по отдаване под наем на недвижим имот, може да бъде оказана и от други лица - наемодатели и не е пряко свързани с извършването на здравни (медицински) услуги, които оказват здравните и лечебните заведения. Същите не следва да се третират като освободени по смисъла на чл.39, т. 1 от ЗДДС, а да се считат за облагаеми по смисъла на чл. 12 от ЗДДС и да бъде начисляван ДДС, прилагайки данъчна ставка в размер на 20%.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"