ДДС при ползване на имот от шефа на фирмата

Много шефове на фирми ползват за лични нужди имот, който е собственост на дружеството. Като всички разходи за имота се поемат от фирмата. Затова в рубриката на „Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това може ли да се ползва данъчен кредит по Закона за ДДС за сметките за ток, вода и парно. Допълнително разглеждаме случая на облагане на сгради, които реално се ползват, но още не са въведени в експлоатация.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I ДДС при ползване на имот от шеф на фирма

Дружество притежава недвижим имот, който се намира в гр. София и представлява къща с двор. Този имот се използва безвъзмездно от управителя на дружеството, който е назначен с договор за управление и контрол. Консумативните разходи за имота не се поемат от управителя, а от дружеството като се осчетоводяват като текущ разход. Преустановено е начисляването на данъчни амортизации, защото активът не се използва за дейността.

Дружеството е приело, че ползването на имота от управителят за лични нужди е възнаграждение в натура, като всички консумативи за имота също се включват в него, а именно вода, ел. енергия, телефон, интернет и др. За тези разходи дружеството получава фактури от съответните доставчици и ги заплаща изцяло. Поставен е следният въпрос: Може ли да се ползва данъчен кредит по Закона за ДДС по повод на тези разходи?

Кога се ползва данъчен кредит

Според регламентираните в чл. 69 от ЗДДС общи условия за приспадане на данъчен кредит, регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато ги използва за извършване на облагаеми доставки. Предвид ал. 1, т. 1 от разпоредбата, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.

За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, трябва да е налице пряка връзка между получените от лицето доставки и използването им за извършваните от него доставки, за които начислява данък.

Що се касае до ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, същите са регламентирани с чл. 70, ал. 1 от ЗДДС. На основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.

Изводът, който следва да бъде направен въз основа на тези разпоредби е, че правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от извършваните от лицето доставки, за които се използват получените стоки и/или услуги.

Предвид гореизложеното, за дружеството не е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, тъй като получените стоки са предназначени за безвъзмездни доставки към управителя на предприятието.

II Данък за сграда, която не е въведена в експлоатация

Физическо лице, собственик на дворно място и новопостроени сгради, е декларирало тези имоти с декларация по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Към декларацията са приложени следните документи: нотариален акт за покупка на недвижим имот - нива, решение за промяна на предназначението на земеделска земя, заповед за одобряване на ПУП/ПРЗ, разрешение за строеж. В декларацията лицето е отбелязало, че декларира сградите, тъй като същите се ползват, въпреки че няма удостоверение за въвеждането им в експлоатация или друг документ, разрешаващ ползването им. Поставени са следните въпроси:

1. От кой момент възниква задължение за подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ за новопостроен имот?

2. Какви документи данъчнозадълженото лице трябва да приложи към декларацията, при условие че новопостроеният имот фактически се ползва, въпреки че не е въведен в експлоатация?

3. Как следва да процедира компетентният орган при подаване на данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти, в която лицето е декларирало новопостроена сграда, за която няма издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация, а собственоръчно е декларирано обстоятелството, че имотът се ползва от определена дата?

От коя дата се дължи данък

Въпросът относно началния момент на облагане на новопостроени недвижими имоти е регламентиран в чл. 15, ал. 1 от ЗМДТ. Съгласно този текст за новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им. При осъществяване на една от посочените законови предпоставки възниква облагаем обект по смисъла на чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ, в зависимост от това коя е настъпила по-рано във времето. Без значение относно възникването на облагаем обект е видът на сградата - жилищна, административна, производствена и пр.

Моментът на завършване на строежите се определя от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и издадените на основание на този закон подзаконови нормативни актове.

Условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, както и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях, са регламенитрани с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Според установената практика на органите по приходите издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация или на разрешение за ползване на обекта определя момента, от който сградите се считат завършени и подлежат на облагане с данък по ЗМДТ.

В случаите, в които сгради (отделни обекти в тях) се ползват, без да са въведени в експлоатация по изисквания от закона ред, или за които законът не изисква специален акт, началният момент на облагане е моментът на започване на ползването.

Декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ се подава в двумесечен срок от започване на ползването. В закона не е установено задължение за прилагане на доказателства от задълженото лице, но е регламентирана възможността служителите на общинската администрация да изискват документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане (чл. 12, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и чл. 18 ЗМДТ). Тяхна е преценката какви допълнителни доказателства да съберат с цел изясняване на всички факти и обстоятелства, имащи значение за обективното установяване на задълженията. При деклариране на новопостроен имот, за който не е издадено разрешение за ползване, могат да бъдат изискани разрешението за строеж на сградата или други строителни книжа, както и справки от дружествата за водоснабдяване и електроснабдяване относно момента на откриване на партида на имота и наличието на потребление.

При подаване на декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ за новопостроен имот се изисква да бъдат попълнени всички съдържащи се във формуляра данни. Датата на започване на ползването се попълва в таблица 3, колона 3 - дата на придобиване (промяна в обстоятелства) от декларацията. Допълнително вписани реквизити не се взимат предвид при обработка на декларацията. Така попълнената и подписана декларация се приема и обработва, независимо, че към нея не е приложено разрешение за ползване или друг документ, удостоверяващ началото на ползване на сградата – аргумент от чл. 99, ал. 5 ДОПК.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"