Документи за прехвърляне на кола с чужда регистрация

Много българи сами си внасят кола на старо от страна от ЕС, като автомобилът може да е с чужда регистрация. Затова в рубриката на „Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това необходима ли е декларация за дължими данъци при прехвърляне на такъв автомобил. Допълнително разглеждаме въпроса държавните помощи за ветеринарномедицински услуги влизат ли в облагаемия оборот по ДДС.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Прехвърляне на кола с испанска регистрация

Физическо лице Х желае да закупи от испански гражданин моторно превозно средство с марка „АВС” с испанка регистрация. Във връзка с прехвърляне на собствеността от нотариус е поискано да бъде представена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с моторното превозно средство. В тази връзка са поставени следните въпроси:

1. При положение, че прехвърлителят е испански гражданин и автомобилът е с испанска регистрация, трябва ли да се представи такава декларация?

2. Трябва ли тази декларация да бъде попълнена, ако автомобилът не е бил регистриран в България и е бил закупен в друга държава-членка на ЕС?

Бележка за платени данъци

Съгласно чл.144, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) при прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, ремаркета с товароносимост над 10 тона, колесни трактори и мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 куб. см подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени. Това изискване на закона поставя необходимостта да бъде сключен писмен договор с нотариална заверка на подписите при прехвърляне собствеността на регистрирано моторното превозно средство.

На основание чл. 264, ал. 2 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се извършва след представяне на издаден или заверен от общината документ за платен данък върху превозното средство по Закона за местните данъци и такси, както и писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски или други публични задължения, свързани с моторното превозно средство. Видно от текста на цитираната разпоредба, законодателят не прави разграничение дали прехвърлителят на правото на собственост върху моторното превозно средство е български гражданин или гражданин на страна членка на ЕС, доколкото и чужди граждани също могат да бъдат носители на задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, включително и да са носят административнонаказателна отговорност по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Предвид разпоредбата на чл. 188, ал.1 от ЗДвП собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение, като собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

Гаранция за плащане на задълженията

Разпоредбата на чл. 264 от ДОПК, която изисква представяне на декларация от прехвърлителя, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, свързани с моторното превозно средство, има за цел да гарантира тяхното погасяване. С чл. 265 от ДОПК прилагането на разпоредбите на чл. 264 от същия кодекс е възложено на нотариусите и съдиите по вписванията като е предвидено възникване на солидарна отговорност за заплащане на задълженията, ако не е представена такава декларация. Декларацията по чл. 264, ал. 2 от ДОПК се подава пред нотариус и представлява условие за допустимост на прехвърлителните сделки с моторни превозни средства.

II Държавната помощ влиза ли в облагаемия по ДДС оборот?

Юридическо лице предоставя ветеринарномедицински услуги на регистрирани земеделски производители по силата на сключени индивидуални договори с тях, както и с Областна дирекция по безопасност на храните за изпълнение на мерки по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните. Заплащането на ветеринаромедицинските услуги се извършва чрез ДФ „Земеделие“ като държавна помощ. Зададен е следният въпрос: Приходите от държавни помощи участват ли при формиране на облагаемия оборот по смисъла на Закона за ДДС (ЗДДС)?

Кок се формира облагаемият оборот?

В чл. 96, ал. 1 от ЗДДС е посочено, че всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот над 50 хил. лв. за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. Облагаем оборот по смисъла на ал. 2 е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;

2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и

3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.

По отношение определянето на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС се взема предвид сумата на данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите със ставка нула. Съгласно чл. 12 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка.

Предвид цитираните разпоредби, за да се прецени дали извършваните от лицето доставки на услуги формират оборот за регистрация по реда на ЗДДС, следва да се определи характерът на тези доставки, т.е. дали те са облагаеми на основание чл. 12 от ЗДДС, или представляват освободени доставки, попадащи в обхвата на регламентираните в глава четвърта от ЗДДС доставки. В тази връзка на първо място следва да се квалифицира естеството на доставките, които лицето извършва.

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Предвид разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗДДС, доставка на услуга е всяко извършване на услуга.

Законът посочва при наличието на кои законови предпоставки данъчно задълженото лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС. Когато не са налице тези предпоставки, лицето има право да се регистрира по избор.

Извършваните в случая доставки на услуги (ветеринарномедицински) попадат в обхвата на облагаемите по ЗДДС доставки. Плащането се извърши от ДФ „Земеделие“ съгласно одобрените указания за схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните“.

Предвид гореизложеното, получените суми от ДФ „Земеделие“ за извършени услуги към земеделските стопани се явява възнаграждение по облагаема доставка и на основание чл. 96, ал. 2, т. 1 от ЗДДС формират облагаем оборот, необходим за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от закона.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"