Касови бележки за парите за чистене на входа

Много кооперации са възложили управлението на етажната собственост и почистването на общите части на външни фирми. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи трябва да се дават касови бележки и фактури за месечните вноски на собствениците на жилища.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

Етажна собственост (ЕС) има договори с дружество, регистрирано по ЗДДС, което осъществява дейност професионален домоуправител за поддържане на общите части и почистване. В договорите е заложена цената на услугата да всеки апартамент на месечна база, дължима авансово до 10-то число на текущия месец. Дружеството събира и сумите за фонд “Ремонт и обновяване” от името и за сметка на ЕС. Ежемесечно служители на дружеството инкасират вноските от обитателите на ЕС. Поставени са следните въпроси:

1. Какви първични отчетни документи са длъжни да издават касиерите на дружеството при получаване на месечните парични вноски?

2. Задължено ли е дружеството да издава фактури за доставката на услугата “поддържане” и на услугата “почистване” на общите части на ЕС?

3. Коя е датата, на която възниква данъчното събитие на доставките по договорите?

4. Задължено ли е дружеството да издаде касова бележка от фискално устройство, когато получи пари в брой за доставените услуги по договорите?

Съгласно чл. 9 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) има две форми на управление на етажната собственост: общо събрание и сдружение на собствениците. В случая сте избрали управление на ЕС чрез общо събрание на собствениците. Затова органи на управление са общото събрание и управителен съвет (управител).

Общото събрание на собствениците не е юридическо лице, по смисъла на Търговския закон. Също така от разпоредбите на ЗУЕС не може да се приеме, че общото събрание на собствениците представлява неперсонифицирано дружество. Управителният съвет представлява ЕС пред органите на местната власт и други правни субекти, води книга на собствениците и др., но той не е отделен правен субект. Управителният съвет (управителят) не са страна/субект в административното производство по Данъчно осигурителния процесуален кодекс.

В правомощията на общото събрание са определяне на размера на паричните вноски за разходите за управление и поддържане на общите части на сградата и на размера на паричните вноски във фонд “Ремонт и обновяване”. В §1, т.11 от ДР на ЗУЕС като “разходи за управление и поддържане” са дефинирани разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за ток, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и др. Паричните вноски за покриване на разходите за поддържането на общите части на сградата, за фонд “Ремонт и обновяване”, както и за т. нар. “полезни разходи” (§1, т.12 от ДР на ЗУЕС) не са елемент на възнаграждението за управление.

По първи въпрос:

Взаимоотношенията между дружеството (неговото възнаграждение) и собствениците, следва да бъдат документирани с първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч). Първичният счетоводен документ следва да съдържа информацията, посочена в чл. 6, ал.1 от ЗСч, в т.ч. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

По втори въпрос:

При изпълнение на задълженията си за управление и поддръжка на ЕС дружеството осъществява независима икономическа дейност, като предоставя облагаеми доставки на услуги срещу възнаграждение. Дружеството е регистрирано по ЗДДС лице и на основание чл. 82, ал. 1 от закона е платец на ДДС, дължим за тези услуги.

Съгласно чл. 113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от закона. По силата на чл. 113, ал. 3, т.1 от ЗДДС, когато получател на услугите е данъчно незадължено физическо лице, за тях може да не се издава фактура, а за целите на облагането с ДДС на тези доставки, се съставя отчет по реда на чл. 119 от закона.

В конкретния случай договорът за услугите по управление и поддръжка е сключен с управителя, избран от общото събрание като колективен орган на данъчно незадължени физически лица. Тъй като, получателят по доставките няма статут на данъчно задължено лице, издаването на фактури, не е задължително. Те се издават по желание на доставчика или на получателя. Фактурата се издава до 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

Съгласно чл. 119, ал.1 от ЗДДС за доставките, за които издаването на фактура не е задължително, доставчикът, когато е регистрирано по закона лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период (чл. 119, ал.2 от ЗДДС). По избор лицето може да съставя отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период и/или за всеки свой обект.

По трети въпрос:

Според договора възложителят се задължава да заплаща всеки месец фиксирано възнаграждение за услугата в размер на общо 120 лв., дължими между 5 и 10 число на текущия месец. В случая са налице доставки с непрекъснато изпълнение, данъчното събитие за които възниква по реда на чл. 25, ал.4 от ЗДДС, т.е. на датата, на която е договорено плащането.

Данъчната основа на доставката на извършваните услуги по управлението на ЕС е определеното от общото събрание възнаграждение.

Сумите, определени от общото събрание за покриване на разходи, необходими за поддръжка, ремонт и реконструкция на общите части в сградата, не се включват в данъчната основа на извършваната доставка на услуга по управлението на ЕС, когато тези суми са посочени изрично в счетоводството на дружеството (чл. 26, ал. 5, т.4 от ЗДДС).

По четвърти въпрос:

Касовата бележка е документ, регистриращ платената от клиента сума за доставка на стока и/или услуга, по която се заплаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, съгласно чл. 118, ал. 3 от ЗДДС.

Според чл. 25, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал.1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал.1, като фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането.

Доставките, които дружеството извършва на свой риск и за своя сметка, и за които получава възнаграждение от собствениците на ЕС в брой, следва да бъдат отчитани чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Фискална касова бележка се издава в момента в който е извършено плащане и начинът на плащане не попада в изключенията на чл. 3, ал.1, от Наредба №Н-18/2006 г.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"