Кога ДДС-то за храна в хотела е 9%

Лятото е в разгара си, а много хотели предлагат услугата “ол инклузив”, която включва настаняване и храна. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи храната в хотелите трябва да се облага с ДДС от 9% и кога ставката е 20%.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова и партньори" ООД (www.zaharinova.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина и един внук.

Фирма е наела хотел-ресторант за извършване на дейност хотелиерство и ресторантьорство. При осъществяване на дейността ще се предоставя услуга „ол инклузив“. Услугата ще се състои от обявяване на обща цена – например 30 лв., в която ще се включва нощувка и изхранване – пълно или само закуска. Поставени са следните въпроси:

1. Колко процента ДДС трябва да се начислява за храната – 9% или 20%?

2. На кой касов апарат трябва да се маркира храната - на ресторанта или на хотела, и ако се маркира на ресторанта, трябва ли да има отделен департамент – 9%?

3. Храната и напитките, които не са включени в общия пакет, трябва ли да се маркират с 20% ДДС?

4. Как да се осчетоводяват фактурите?

С каква ставка на ДДС се облагат храните?

Съгласно чл. 66, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9%. В §1, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, е изяснено понятието „настаняване”. "Настаняване" са основни туристически услуги по смисъла на т. 69 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма с изключение на доставка на обща туристическа услуга. Съгласно т. 69 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма "основни туристически услуги" са настаняване, хранене и транспортиране.

Предвид посоченото по-горе, за да е налице услуга по настаняване за целите на прилагане на намалената ставка, е необходимо да е предоставена нощувка, т.е. доставката по настаняване може да включва следните услуги:

- нощувка;

- нощувка и хранене;

- нощувка, хранене и транспортни услуги.

Следователно, от гледна точка на ЗДДС, в доставката настаняване е налице основен задължителен елемент нощувка. При предлагането на услуга с обща цена, която включва нощувка и хранене, ще е приложима ставката от 9%, съгласно чл.66, ал.2 от ЗДДС.

За храната и напитките извън общия пакет ще е приложима ставката от 20% съгласно чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС.

Как се отчита оборотът?

Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г., лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, задължително регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:

1. група „А”- за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0% ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;

2. група „Б”- за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20% ДДС;

3. група „В”- за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;

4. група „Г” - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 9% данък върху добавената стойност.

В ал. 2 на същата разпоредба е регламентирано, че лицата по чл. 3, независимо дали са регистрирани или не по ЗДДС, задължително регистрират всички продажби по данъчни групи съгласно ал. 1.

Видно от изложеното по отношение на първия въпрос, предлаганата услуга – „ол инклузив“ (all inclusive), която ще е обявена с обща цена, и в която ще се включва нощувка и изхранване – пълно или само със закуска, се третира като една доставка.

Следователно, продажбите на предоставяната услуга по настаняване, включваща нощувка и храна, за която е обявена обща цена, следва да се регистрират и отчитат във фискалното устройство на хотела по данъчна група „Г “ - за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9% ДДС. Съответно - продажбите на храна и напитки, които не са включени в пакета „ол инклузив”, следва да се регистрират и отчитат във фискалното устройство на ресторанта по данъчна група „Б”- за стоки и услуги, които се облагат с 20% ДДС.

Какви са изискванията към счетоводството?

Следва да се има предвид, че фискалната касова бележка удостоверява стойността на платената от клиента сума. Задължителните реквизити на фискалната касова бележка са посочени в разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. Законът за счетоводството (ЗСч) урежда изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията.

Изискванията към предприятията във връзка с изграждането и поддържането на счетоводната система са посочени в чл. 11, ал. 1 от ЗСч. Съгласно посочената разпоредба, счетоводната система следва да осигурява всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции; получаване на аналитична и обобщена информация по счетоводен път, представяща най-точно и по най-подходящ начин годишните финансови отчети на предприятието; прилагане на утвърдения от ръководителя на предприятието индивидуален сметкоплан; прилагане на утвърдена от ръководителя на предприятието счетоводна политика и други.

На основание Раздел V „Права и задължения на ръководителя”, чл. 16, ал. 1 от закона, ръководителят на предприятието утвърждава индивидуалния сметкоплан на предприятието; утвърждава формата на счетоводството, която осигурява синхронизирано осъществяване на хронологичното и систематичното (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане; организира текущото счетоводно отчитане в съответствие с разпоредбите на този закон и други.

Видно от посочената нормативна уредба в ЗСч. организацията на счетоводството при двустранното счетоводно записване трябва да осигурява пълно обхващане, хронологично и систематично (аналитично и синтетично) регистриране и съхраняване на информацията от първичните документи. Аналитичното отчитане към синтетичните сметки се осъществява синхронизирано със синтетичното отчитане при спазване на изискванията за аритметично равенство на записванията.

Въз основа на гореизложеното, следва да се направи извод, че ЗСч изисква стопанските операции, които регистрира счетоводната система, да се представят детайлно в тяхната аналитичност, което дава възможност счетоводната информация и отчетност да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието.

Правилно установените счетоводни финансови резултати са основание за определяне на вярна данъчна основа - чл. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, съгласно който данъчен финансов резултат е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда на този закон.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"