Облагане на средства за фермери и дивиденти от чужбина

Годишните данъчни декларации за доходите на гражданите се подават от 10 януари до 30 април. Затова в рубриката на „Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това облагат ли се обезщетенията и субсидиите, получени от фермери. Допълнително посочваме правилата за облагане на доходи от дивиденти от чужбина.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Помощи за животни

През 2018 г. възниква огнище на туберкулоза, в следствие на което принудително са заклани кравите на земеделски производител. Поставен е следният въпрос: Полученото обезщетение подлежи ли на деклариране и облагане в годишната данъчна декларация (ГДД) за 2018 г.?

Облагаеми доходи

По смисъла на чл. 12, ал. 1 от на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. На основание чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на: 1. плащането - при плащане в брой; 2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане; 3. получаването на престацията - за непаричен доход.

Мерки срещу болестите

Условията и редът за обезщетяване на собствениците на животни, включително в случаите при болестта “туберкулоза”, са посочени в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Наредба №84 от 2006 г. за изготвяне на планове за ликвидиране на бруцелозата по говедата, туберкулозата по говедата и ензоотичната левкоза по говедата и Наредбата за условията и реда за разходване на средства за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2006 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от ЗВМД Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прилага мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои особено опасни заразни болести, посочени в заповед на министъра на земеделието. Тези мерки се налагат със заповед на изпълнителния директор на БАБХ (които се публикуват на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните) и включва умъртвяване на животни, забрани за придвижване на хора, животни, суровини и храни от животински произход, фуражни суровини, комбинирани фуражи, фуражни добавки и предмети, чрез които могат да бъдат пренесени заразни причинители (чл. 47, ал. 2 от ЗВМД).

В чл. 140, ал. 1 от ЗВМД е посочено, че Изпълнителният директор на БАБХ или определени от него длъжностни лица разпореждат със заповед:

1. унищожаването на болни, съмнително болни или контактни животни;

2. унищожаването на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар в епизоотичното огнище, които представляват опасност за здравето на хора и животни.

Тази заповед се изпълнява след писмено уведомяване на кмета на общината или определено от него лице.

По силата на чл. 141, ал. 1 от ЗВМД собствениците на животни се обезщетяват със средства от бюджета на БАБХ и по чл. 108, ал. 1 за:

1. животни, умрели от болести по чл. 47, ал. 1;

2. животни, умъртвени за поставяне на диагноза;

3. заразени и контактни животни, унищожени с цел ликвидиране на болестите по т. 1;

4. животни, третирани с имунологични ветеринарномедицински препарати срещу болестите по т. 1:

а) умрели вследствие на непредвидим риск;

б) неотложно заклани преди изтичане на карентния срок;

5. умрели или неотложно заклани животни след налагане на възбрана от БАБХ.

Собствениците на зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани фуражи и инвентар, унищожени при ликвидиране на болести по ал. 1, т.1, се обезщетяват със средства от бюджета на БАБХ и от държавния бюджет (чл. 141, ал. 2 от ЗВМД). Следователно, подлежат на обезщетяване само собственици на животни, за които са налице някои от посочените обстоятелства.

За да им се изплати обезщетение, собствениците в срок до три работни дни от датата на смъртта или унищожаването на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, комбинирани и медикаментозни фуражи подават заявление до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), към което прилагат документите, посочени в чл. 147, ал. 1 от ЗВМД. Въз основа на тези документи директорът на ОДБХ съставя акт за обезщетение и изплаща обезщетението в срок до 30 дни от датата на смъртта или унищожаването или прекратява процедурата по изплащане на обезщетение с мотивирана заповед (чл.147, ал.5 от ЗВМД).

Обезщетения и субсидии

Изплатените обезщетения за болестта “туберкулоза” по посочения нормативен ред имат характер на обезщетения за претърпени имуществени вреди и на основание чл. 13, ал. 1, т.13 от ЗДДФЛ представляват необлагаем доход. Този необлагаем доход на основание чл. 52, ал. 1, т.3 не подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Следва да се има предвид, че всяко друго подпомагане, получено от физическите лица под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове и държавния бюджет във връзка с профилактиката, ограничаването и ликвидирането на болестта, което няма характер на обезщетение за имуществени вреди, няма да представлява необлагаем доход и съответно ще подлежи на облагане по съответния ред, предвиден в ЗДДФЛ.

II Доходи от дивиденти от чужбина

Местно физическо лице е получило дивиденти от източник в чужбина, като при плащането им не е удържан данък. При попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в Част IV на Приложение №8 не се формира задължение за данък, което да се пренесе в Част IV от декларацията. Поставен следният въпрос: Защо сумата на данъка в колона 12 на Част IV от Приложение №8 не се натрупва към общото данъчно задължение, което се формира в Част IV на образец 2001?

Местно физическо лице е получило дивиденти от източник в чужбина, като при плащането им не е удържан данък. При попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в Част IV на Приложение №8 не се формира задължение за данък, което да се пренесе в Част IV от декларацията. Поставен следният въпрос: Защо сумата на данъка в колона 12 на Част IV от Приложение №8 не се натрупва към общото данъчно задължение, което се формира в Част IV на образец 2001?

Данъците, с които се облагат доходите на физическите лица, включително едноличните търговци, са регламентирани в разпоредбите на чл. 14 от ЗДДФЛ. В Част IV на образец 2001 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се определя данъкът върху общата годишна данъчна основа, с който на основание чл. 14, ал. 1 от закона се облагат доходите по глава пета, придобити през данъчната година, с изключение на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и на доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а от същия закон.

Доходите по глава шеста, в т.ч. и облагаемите доходи от дивиденти в полза на местно физическо лице от източник в чужбина, се облагат с окончателен данък, а не с данък върху общата годишна данъчна основа (чл. 14, ал. 3 и чл. 38, ал. 1, т. 2, б. “б” от ЗДДФЛ). На основание чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, окончателният данък се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50. В тези случаи размерът на дължимия окончателен данък се определя в Част IV на Приложение №8 от годишната данъчна декларация и не е необходимо да се пренася в Част IV на образец 2001.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"