Регистрация по ДДС при реклами във фейсбук

Много граждани и фирми продават стоки чрез обяви в социалната мрежа фейсбук или други платформи. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това необходима ли е регистрация по ДДС и какви изисквания трябва да изпълни търговецът.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www. ZaharinovaNexia. com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

Дружество купува и продава авточасти. Основно продажбите стават с куриерски фирми, по които се изпращат частите до клиентите. Парите се получават с наложен платеж. Фирмата няма собствен онлайн магазин или онлайн платформа за продажби. За рекламиране на стоката се използват фейсбук, Mobile. bg, Cars. bg, OLX, където се публикуват снимки и характеристики на стоките. Поръчките се извършват по телефона или имейл. Малка част от продажбите стават в търговския обект. Поставени са следните въпроси:

1. Необходима ли е регистрация по ДДС, ако оборотът е под 50 хил. лв. годишно?

2. Трябва ли дружеството да спазва изискванията за онлайн търговците?

3. Какви са необходимите документи, които трябва да се издават?

По прилагане на Закона за ДДС:

Задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.1 от ЗДДС е предвидено за всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2.

За да е налице задължение за регистрация по ЗДДС на основание чл.97а, ал.1 от закона, е необходимо да са изпълнени кумулативно няколко условия:

- получателят на услугата да е данъчно задължено лице;

- мястото на изпълнение на услугата да е на територията на страната и да е облагаема;

- данъкът да е изискуем от получателя по чл.82, ал.2.

Данъчно задължено лице по чл.3, ал.1 от ЗДДС е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. В следващите разпоредби на чл.3 се определя кои дейности представляват независима икономическа дейност и кои не се третират като такава. Съгласно ал.2 на посочената разпоредба, независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Предвид гореизложеното, българското дружеството е данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС.

Мястото на изпълнение при доставка на услуги се определя по реда на чл.21 от ЗДДС. Според чл.21, ал.2 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение при доставка на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Тъй като българското дружество е установило независимата си икономическа дейност в страната, мястото на изпълнение на доставките на рекламни услуги от фейсбук е на територията на България.

Последното от условията, което следва да е изпълнено, е данъкът да е изискуем от получателя. По смисъла на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя при доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал. 1, 5 и 6.

Предвид гореизложеното, за българското дружество възниква задължение за регистрация по ЗДДС на основание чл.97а, ал.1, при условие, че е получател на рекламни услуги, предоставени от фейсбук или друг чуждестранен доставчик.

Онлайн търговец ли е?

Съгласно §1, т.87 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС “електронен магазин” е интернет сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл.45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставката и за избор на метод на плащане.

В случая дружеството няма собствен домейн и предлага стоките си в платформи като фейсбук. Трябва да се отбележи, че само и единствено при използването на платформи за обява и реклама, за дружеството няма да е налице задължението по чл.52м, ал.1 от Наредба №Н-18/2006 г. за отчитане на оборота.

По прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):

Търговията със стоки чрез поръчки по телефон или електронен адрес не се различава от обикновената търговия - има същите елементи, функционалност и участници, както и традиционната. Затова приложимите счетоводни и данъчни разпоредби са еднакви с тези за търговци, извършващи дейност чрез реални магазини.

Приложимите нормативни актове при счетоводно третиране на покупко-продажба са: Закон за счетоводството (ЗСч); Националните счетоводни стандарти (НСС); НСС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси; НСС 18 Приходи.

Законът за счетоводството изисква от предприятията да отразяват стопанските си операции на основата на документалната обоснованост. Независимо от характера на търговията (магазина - стационарен, онлайн или офлайн), счетоводството трябва да е основано на принципите за текущо отразяване на стопанските операции, принципа на начисляването, принципа за съпоставимост на приходи и разходи и др.

При придобиване стоките се оценяват и записват в счетоводството по историческа цена. При закупуване на стоки търговецът следва да отрази придобиването им на основание издадения му от доставчика първичен счетоводен документ. При продажбата на стоките (отписване) се прилагат методите, посочени в НСС 2.

За да бъде коректно представено в счетоводството на предприятието движението на стоките е необходимо лицето да води и аналитична отчетност в количествено и стойностно изражение.

Според чл.10, ал.2 и ал.3 от ЗКПО документална обоснованост ще е налице и когато в даден първичен счетоводен документ липсва част от необходимата информация, доказваща осъществяването на стопанската операция, но за нея има други документи, които я удостоверяват (платежни документи, общи условия на сайтове, договори, транспортни документи, документи от куриерска фирма, споразумения, протоколи и др.).

За данъчни цели е необходимо едновременно да се удостовери:

- документална обоснованост на счетоводния разход - първичен счетоводен документ, който съдържа изискуемата по ЗСч минимална информация или други документи, удостоверяващи липсващата информация;

- реалност на отразената стопанска операция.

При липса на документална обоснованост и реалност на сделките ще е приложим чл.26, т.2 от ЗКПО, съгласно който не се признават за данъчни цели разходите, които не са документално обосновани по смисъла на този закон.

При установяване на извършени продажби, от които не са отчетени счетоводни приходи в нарушение на счетоводното законодателство, ще са приложими чл.77 или чл.78 от ЗКПО, в зависимост от конкретната фактическа обстановка.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"