Данъчен консулт на "Труд": Кога връщат ДДС за гориво на туристическа фирма

Много туристически фирми използват собствен транспорт за превоз на клиентите си. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в какви случаи фирмите могат да ползват данъчен кредит по Закона за ДДС за използваното гориво. Допълнително разглеждаме правилата за облагане с ДДС при използване на палети при транспортиране.

I Ползване на данъчен кредит за гориво

Дружество е регистрирано по Закона за ДДС и има лиценз за извършване на туроператорска дейност. То осигурява туристически пакети със собствен транспорт от територията на страната към трети страни, към страни от ЕС и на територията на страната. Горивата се зареждат на територията на България. Поставени са следните въпроси: 

1. Дружеството има ли право на данъчен кредит за закупеното гориво?

2. Как се изчислява маржа при организирани пътувания със собствен превоз?

Съгласно чл.136, ал.1 от ЗДДС, когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.

При доставки на туристически услуги с обща цена, освен доставка на стоки и услуги, закупени от други данъчно задължени лица, туроператорът може да предоставя стоки и услуги, използвайки експлоатираните от него ресурси. Такива са случаите на доставка на транспортна услуга със собствено или наето транспортно средство, доставка на нощувка в собствен или нает от туроператора за целия сезон хотел, както и доставка на хранене в собствено или наето заведение.

За стоките и услугите, предоставени на пътуващото лице, за които туроператорът използва експлоатираните от него ресурси, се прилагат общите разпоредби на закона и същите не следва да бъдат третирани като доставка на обща туристическа услуга. Следва да се има предвид, че за всяка от тези доставки се прилагат специфичните за вида на съответната доставка разпоредби за определяне място на изпълнение, дата на данъчно събитие, изискуемост на данъка и данъчна ставка. Когато доставките са с място на изпълнение на територията на страната, за тях ще се прилага ставка в размер на 20%, на основание чл.66, ал.1 от ЗДДС.

Когато доставката на туристически услуги включва освен доставка на стоки и услуги, закупени от други данъчно задължени лица, и такива доставки, които туроператорът предоставя, използвайки експлоатираните от него ресурс и капацитет, разпоредбата на чл.139 от ЗДДС (относно облагане по маржа) следва да се прилага само за частта, получена от туроператора, за доставки на стоки и услуги, които той е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение. Данъчните основи на двата вида доставки (предоставени с експлоатирания от него ресурс и закупени от трети лица), включени в комплексната доставка, се определят по методите, посочени в раздел I, т.2.1.1 на указание № УК-2 от 10 юли 2012 г. на Министъра на финансите.

Условията и редът за упражняването на правото на приспадане на данъчен кредит са посочени в глава седма от ЗДДС. 
Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.

Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл.70, ал.1 от ЗДДС.
За дружеството ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за закупените стоки и услуги на основание чл.69, ал.1, т.1 от ЗДДС, единствено ако не са налице ограниченията на чл.70 от ЗДДС, при спазване на условията в чл.71 от закона и правото на приспадане на данъчен кредит е упражнено в срока по чл.72 от ЗДДС. Според ал.1, т.5 на чл.70, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато горивото се използва за мотоциклет или лек автомобил. А според ал.2 на чл.70 горното ограничение не се прилага, когато превозните средства се използват само за транспортни или охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства.

II Облагане с ДДС при транспорт с палети

Дружество произвежда и доставя продукция за страни от ЕС. Продукцията се транспортира на пластмасови палети, които до настоящия момент не са подлежали на връщане. По желание на клиенти от следващия месец тези пластмасови палети ще подлежат на връщане. Амбалажът няма да се връща веднага от клиента, а след като се съберат достатъчно на брой палети, за да се напълни един камион (в един камион се събират около 33 палета), с оглед на високите транспортни разходи.

Поставени са следните въпроси:

1. Трябва ли на отделен ред във фактурата да се описва броят на амбалажа и неговата стойност, след като, съгласно чл.26, ал.3, т.4 от ЗДДС, тези палети няма да формират данъчна основа и няма да се плащат от клиентите?

2. С какъв документ ще се връщат палетите, след като няма да се плащат от клиентите?

По смисъла на чл.26, ал.1 от Закона за ДДС, данъчна основа по смисъла на същия е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.

На основание алинея 3, т.4 на същата правна норма, данъчната основа следва да бъде увеличена със стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако същите не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице. Когато същите тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати на получателя, данъчната основа следва да бъде намалена със стойността им при тяхното връщане.

Предвид изложеното в запитването, пластмасовите палети, в които дружеството транспортира произведената от него продукция, по желание на клиентите ще подлежат на връщане, като същите няма да бъдат плащани при доставката. В тази връзка Ви обръщам внимание на разпоредбата на чл.26, ал.5, т.2 от ЗДДС, съгласно която, данъчната основа на доставката не включва стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери при две, кумулативно изпълнени условия: получателят по доставката е данъчно задължено лице и тези опаковъчни материали или контейнери подлежат на връщане.

Следователно, в хипотезата на конкретното запитване, тъй като пластмасовите палети, представляващи обичайни опаковъчни материали ще бъдат връщани от клиентите на дружеството, които имат статут на данъчно задължени лица и няма да плащат за същите, на основание чл.26, ал.5, т.2 от закона, стойността им не следва да бъде включена в данъчната основа по доставката на готовата продукция. Обръщам внимание, че ако същите тези транспортни пластмасови палети не бъдат върнати в 12 месечен срок от изпращането им, данъчната основа по доставката следва да се увеличи със стойността им.

Тъй като българското дружество транспортира готовата си продукция в палети, които не се плащат от клиентите по доставките, не е налице възмездна доставка на опаковъчни материали (транспортни палети). На основание чл.113, ал.3, т.5 от ЗДДС, фактура може да не се издава при безвъзмездни доставки. Поради това, за стойността на опаковъчните материали, които дружеството използва за транспортирането на продукцията, не следва да издавате данъчен документ по реда и смисъла на Закона за ДДС.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт