Данъчен консулт на "Труд": Облагане на доходите при продажба на дял от фирма

Много хора продават бизнеса си или само дял от притежавана от тях фирма. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на данък върху доходите в тези случаи. Допълнително разглеждаме правилата за облагане на доходите на адвокат.

I Доходи при продажба на фирма

Гражданин сключва договор за прехвърляне на дялове от капитала на дружество, в което е съдружник. Цената ще бъде платена на части. Част от сумата ще бъде получена при подписване на договора, а оставащата част на вноски в рамките на три години. Поставен е въпросът какъв е размерът на облагаемия доход от продажбата на дяловете?
Според чл.33, ал.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута се определя като сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, се намали със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл.33, ал.4 от ЗДДФЛ).

Предвид нормата на чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ, продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари. В зависимост от начина на придобиването им, за въпросните дялове цената на придобиване може да бъде:

- документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете;

- документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете в дружеството, увеличена с документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице - когато това имущество е придобито при замяна с доплащане;

- нула - когато няма документално доказана цена на придобиване, включително когато акциите и дяловете са придобити по дарение или са получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал, или

- документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице, когато акциите или дяловете са придобити при замяна с доплащане и нямат документално доказана цена на придобиване;

- частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените дялове - в случай че същите са придобити в резултат от направени непарични вноски в търговското дружество, когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДФЛ към датата на вписване на вноската в търговския регистър (чл.33, ал.6, т.5 от ЗДДФЛ);

- документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непарична вноска в търговско дружество - в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, с изключение на случаите по чл.33, ал.6, т.5 от ЗДДФЛ;

- пазарната цена на акциите и дяловете, в случай че същите са придобити при замяна;

При продажба на дялове по чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ, доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето (чл.11, ал.2 от ЗДДФЛ). Следователно целият доход от продажбата на дялове ще подлежи на деклариране и облагане за годината на прехвърляне на дяловете, независимо от обстоятелството, че сумата ще се получава на части.

На основание чл.50, ал.1, т.1 във връзка с чл.14, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаемите доходи от дялове, придобити от местни физически лица, се декларират в годишната данъчна декларация и подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Тези доходи се декларират в Приложение 5 на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

II Облагане на адвокат

Адвокат е регистриран по Закона за ДДС (ЗДДС). Поставени са въпросите:

1. Какъв е начинът на определяне на облагаемата данъчна основа за доходите от свободна професия - адвокат?

2. При начислен ДДС, той трябва ли да се извади от облагаемия доход?

3. Трябва ли адвокатът като самоосигуряващо се лице да внася авансов данък за получените доходи през годината?

Облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Когато в ЗДДФЛ е предвидено приспадане на разходи, при определяне на облагаемия доход от съответния източник се вземат предвид разходите, определени по този закон.
Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността. Начисленият ДДС не се явява доход на лицето, това е косвен данък, който адвокатът като данъчно задължено лице по ЗДДС следва да разчита с бюджета, съгласно правилата на същия закон. Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл.29, придобит през данъчната година, се намалява с:

1. вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - с удържаните задължителни осигуровки, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;

2. внесените в чужбина задължителни осигуровки, които са за сметка на физическото лице;

3. вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване, когато облагаемият доход по чл.29 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

Като самоосигуряващо се лице, което реализира доходи по чл.29 от ЗДДФЛ, адвокатът е задължено лице за внасяне на авансов данък върху придобитите доходи през данъчната година.

Съгласно чл.43, ал.4 и ал.5 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Ал.4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
Адвокатът като самоосигуряващо се лице, когато получава заплащане от предприятие или друго самоосигуряващо се лице, следва да декларира това обстоятелство с декларация пред платците на дохода. Те не удържат авансов данък при изплащане на хонорара.

Задължението за деклариране на авансовия данък е на самоосигуряващото се лице. Декларация по чл.55, ал.1 се подава от физическото лице, придобило дохода, в сроковете за внасяне на дължимите данъци, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка.

Дължи се авансов данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход. Размерът на дължимия данък се изчислява, като разликата по ал.1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

В този случай, данъкът по чл.43 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода. Не се внася авансов данък по чл.43, ал.6 и чл.44, ал.3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година. Предприятията - платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, подават декларацията по чл.55, ал.1 само по електронен път.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт