Данъчен консулт на "Труд": Облагане при работа от България за фирма в Англия

Много хора работят дистанционно от България за фирми в Англия. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на данъци и задължителни осигуровки в тези случаи.

На гражданин му предстои да сключи трудов договор с дружество в Англия, което няма място на стопанска дейност или определена база на територията на България. Договорът ще бъде сключен съгласно английското законодателство, с място на работа в България. Ще получава възнаграждението си по банков път без удръжки.

Поставени са следните въпроси:

1. Дължи ли авансов данък върху общия доход на месечна база?

2. Какви вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване се дължат?

3. Какви здравни вноски се дължат?

По отношение на осигуровките:

От 1 януари 2021 г. търговските отношения между Европейския съюз (ЕС) и Обединеното кралство се уреждат от Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Европейската общност за атомна енергия от една страна и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (Споразумение за търговия и сътрудничество).

В него се определят преференциални договорености в различни области. Що се отнася до координацията в областта на социалната сигурност, споразумението има за цел да гарантира определени права на гражданите на ЕС, които работят, пътуват или се преместват в Обединеното кралство, както и за граждани на Обединеното кралство, които работят, пътуват или се преместват в ЕС, след 1 януари 2021 г.
Съгласно чл. Ch.SSC.1 от Четвърта позиция на споразумението държавите членки и Обединеното кралство координират своите системи за социална сигурност в съответствие с Протокола за координация на социалната сигурност (Протокола), за да се гарантират социалноосигурителните права на хората, обхванати в тях.

Съгласно чл. SSC.10, параграф 1 от този протокол лицата, за които той се прилага, са подчинени на законодателството само на една държава.

В конкретния случай предстои сключването на трудов договор с английско дружество, като мястото на работа ще бъде в България. А дружеството, с което гражданинът ще бъде в трудови правоотношения, е установено на територията на Обединеното кралство.

С оглед на това и при условие, че ще извършва трудова дейност единствено на територията на България, гражданинът попада в обхвата на разпоредбата на чл. SSC.10, параграф 3, б.”а” от Протокола, съгласно която спрямо лице, осъществяващо дейност като заето или като самостоятелно заето лице в една държава, се прилага законодателството на тази държава. В България, хората, работещи по трудови правоотношения попадат в категорията “заети лица”.

“Дейност като заето лице” означава всяка дейност или положение, което се приема за еквивалентно за целите на социално осигурителното законодателство на държавата, в която се осъществява такава дейност или съществува еквивалентно положение (чл. SSC.1, б. “а” от Протокола).

Видно от горното, задължителните осигуровки за дейността по трудовия договор с английското дружество ще са дължими в България съгласно българското законодателство.
С оглед на това гражданинът подлежи на задължително социално осигуряване на основание чл.4, ал.1, т.1 от

Кодекса за социално осигуряване (КСО) за всички осигурени социални рискове и на задължително здравно осигуряване по реда на чл.40, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване.

На основание чл.127, ал.1 от КСО задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд хората, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл.69”, на държавното обществено осигуряване, с изключение на хората, осигуряващи се по реда на чл.4б. Осигуровките за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят върху доходите, за които се дължат осигуровки за държавното обществено осигуряване.

Работодателят/осигурителят следва да подава данни с декларации образец №1 и образец №6, спазвайки Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Тъй като в конкретния случай английското дружество ще придобие качество на осигурител по смисъла на чл.5, ал.1 от КСО, то следва да имате предвид, че работодатели/осигурители, установени на територията на друга държава, които следва да изпълняват задължения по българското законодателство и за които не се извършва служебно вписване на данни в регистъра на задължените лица, получават служебен номер от НАП на основание чл.82, ал.4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

По отношение на данъчното облагане:

Според разпоредбата на чл.6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България и в чужбина. На основание чл.8, ал.2 от ЗДДФЛ доходите от труд, положен на територията на България, са от източник в България.

Доколкото в конкретния случай трудът се полага на територията на България, реализираните доходи са от източник в страната и подлежат на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ. Облагаемият доход и годишната данъчна основа за доходите по трудови правоотношения се определят по реда на Раздел I от глава пета на ЗДДФЛ. Този вид доходи се облагат с 10% данък върху общата годишна данъчна основа. Необходимо е да се поясни, че по смисъла на §1, т.26, буква “е” от ДР на ЗДДФЛ, “трудови правоотношения” са и правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната.

По правило авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно, на базата на месечна данъчна основа (чл.42, ал.1 от ЗДДФЛ). Според §1, т.27, б.”а” от ДР на ЗДДФЛ “работодател” е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице.

Предвид цитираните правила, доколкото английското дружество няма място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, то не се определя като работодател по смисъла на ЗДДФЛ и съответно няма задължението да определя и удържа авансово данък за доходите по §1, т.26, буква “е” от ДР на ЗДДФЛ. В тези случаи ангажимента за определяне и внасяне на дължимия данък е на физическото лице, придобило съответните доходи. От друга страна, тъй като не е регламентирана правна възможност за авансово облагане на този вид доходи от физическите лица, това се извършва с подаването на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

На основание чл.50, ал.3 от ЗДДФЛ местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по §1, т.26, буква “е” от ДР на същия закон, са задължени да подават годишна данъчна декларация. Декларацията се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода, като в същия срок се внася и дължимия данък по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество „Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт